czwartek, 18 lutego 2010

Egipska diorama/ Egyptian diorama


W ramach przerywnika miedzy budowaniem armii postanowiłem zająć się mini dioramami. Mój wybór padł na dioramy oferowane przez Magister Militum.

Pierwsza to scenka egipska - liczenie dłoni odciętych poległym przeciwnikom. Egipscy wojownicy po bitwie dostarczali dłonie zabitych przeciwników. Dzięki temu otrzymywali premie finansowe adekwatne do wyników pracy, taki dodatek motywacyjny. Zastanawia mnie tylko czy w zwiazku z tym część poległych Egipcjan tez przypadkowo nie traciła dłoni.

To have rest during constructing my armies I've decided to make some mini dioramas. I chose those offered by Magister Militum.

First is an Egyptian scene - counting hands of fallen enemies. Egyptian wariors after the battle were delivering hands of killed enemies. They were receiving financial gratification adequate to number of enemies they have killed - what may called motivating payment. I only wonder if it didn't lead to situation when also fallen Egyptians were loosing hands.

poniedziałek, 15 lutego 2010

Field of Glory - marginalne zwycięstwo/ marginal victory


Walka miedzy tracką lekką jazdą jednej i drugiej strony. Siły niemal wyrównane. Niewielką przewagę uzyskali spartańscy najemnicy, jednak samo starcie pozostało nierozstrzygnięte.

Fight betwee thracian light horse on both sides. Forces were nearly equal. Spartan mercenaries gained small supperiority but clash has remained inconclusive.

Ważne starcie w centrum linii. Na pierwszym planie walczą dwa oddziały trackiej średniej piechoty z rhompaiami, oba wspierane przez dowódców polowych. Na drugim planie jedyne starcie moich traków z odmiennym przeciwnikiem - spartańskimi hoplitami -jednym z najlepszych oddziałów w armii Sparty.

Important clash in the middle. On the foreground two units of Thracian medium foot with rhompaias backed by their field commanders fight each other. In the background only fight in which my Thracians (medium foot) were facing other enemy - Spartan hoplites, one of the strongest units in Spartan army.

W starciu sredniej piechoty moi Trakowie zdołali zdezorganizować przeciwnika. Pechowy okazał się jego dowódca, który poległ w walce.
In clash between medium foot my Thracians managed to disorganise their enemies. Enemy field comander ran out of luck and was killed.

Trakowie wykorzystując poczatkowo pozycję na wzgórzu odepchnęli i zmusili do ucieczki spartańskich hoplitów.

Ponieważ Spartanie stracili ważne oddziały - ciężka jazdę i hoplitów zakonczyliśmy starcie uznając, że koalicja Tessalów z Odrysami odniosła niewielkie zwyciestwo (Spartanie wygrali starcie jednostek lekkich i byli na najlepszej drodze do zdobycia wrogiego obozu, gdy ich linia się załamała).

Thracians at the beginning using their position on a hill defeated Spartan hoplites and forced them to retreat.

Bacause Spartans lost important units - Cavalry and hoplites we finished the battle and called it a marginal victory of Thessalian - Odrysian coalition (Spartans won clash of light foot and were on their way to take enemy camp, when their line has collapsed)
.

czwartek, 11 lutego 2010

Bitwa trwa/ Battle continues

Obie armie zdecydowały się na stoczenie boju spotkaniowego i nacierają. Od początku wiadomo było, że Trakowie będą walczyli między sobą
Both armies decided on meeting engagement and advanced. From the beginning it was clear that Thracians will fight among themselves

Herodot pisał, że Trakowie opanowali by świat (co według niego oznaczało Grecję), jesli tylko nie walczyliby między sobą. Moi peltasci (po lewej) ulegli ostatecznie spartańskim najemnikom i pomimo, że ponieśli stosunkowo niewielkie straty uciekli z pola walki. Starcie lekkiej jazdy (na pierwszym planie) do końca pozostało nierozstrzygnięte

Herodot has written that Thracians would be able to conquer world (fot him it meant Greece) if only they would cease fighting among themselves. My peltasts (on the left) were finally defeated by Spartan mercenary peltasts and ran away despite suffering relatively light causalties. Engagement between light horse (in the foreground) remained inconclusive.

Obie armie manewrują na polu walki. W tle tessalska i spartańska lekka piechota ścierają się ze sobą. Przed nimi Trakowie z rhompaiami stawiają czoła (jak się okazało skutecznie) spartańskiej ciężkiej jeździe. W centrum naprzeciw siebie stanęła tessalska średnia piechota i Trakowie z rhompaiami przeciwko spartanskim hoplitom. Na pierwszym planie kolejni Trakowie z Rhompaiami przeciwko trackim procarzom i takim samym Trakom z rhompaiami.

Both sides maneouver on the battlefield. In the background Thessalian and Spartan light infantry clash. Before are Thracians with rhompaias facing charge of the Spartan heavy cav. (as it has appeared successfuly). In the middle Thessalian medium foot and Thracians with rhompaias face Spartan hoplites. In the foreground another Thracians with rhompaias face Thracian slingers and same Thracians fighting on Spartan side.

środa, 10 lutego 2010

Field of Glory - pierwsza bitwa/ First battle

Miałem niedawno okazję uczestniczyć w pierwszej rozgrywce FOG.
Graliśmy czterema armiami - Spartanie, wsparci przez trackich najemników przeciwko Tessalom i sprzymierzonym z nim siłom królestwa Odrysów. Dowodziłem siłami Odrysów, a moje fuigurki znalazły się po obu stronach.

Poniżej pierwsze fotki z rozgrywki. O jej przebiegu i moich wrażeniach dotyczących FOG napiszę wkrótce.

I had an opportunity to play FOG for the first time. We were playing four armies - Spartans with Thracian mercenaries against Thessalians and allied forces of the Odrysian Kingdom. I was commanding Odrysian forces and my figures were on both sides.

Below first photos of the game. I will soon write more about the game itself and my impressions on FOG

Po prawej Spartanie i najemnicy, po lewej koalicja tessalsko Odryska
On the right Spartans and mercenaries, on the left Thessalian-Odrysian alliance

Odrysowie, w głębi Tessalowie
Odrysians and Thessalians in the background


Spartańscy hoplici odegrali ważną rolę w starciu
Spartan hoplites played a significant role during the battle


wtorek, 2 lutego 2010

DBA: pierwsza bitwa (cz.2) - wrażenia / DBA: first battle (pt.2) - impressions


Tracka lekka jazda w zwycięskiej walce z perską lekką jazdą
Thracian light horse victoriously engages Persian light horse

Obiecałem kilku osobom, że podzielę się wrażeniami o DBA. Po pierwszej rozgrywce system w miarę mi się podoba. Jest szybki i prosty d nauczenia się. Walki są rozstrzygane bez konieczności wykorzystywania licznych modyfikatorów. Oczywiście cierpi na tym realizm, więc DBA trzeba traktować jako system czysto "rozrywkowy". Sam fakt, że każda armia składa się z równej liczby elementów bardzo ogranicza realizm.

DBA warto traktować jako dodatek do bardziej skomplikowanych systemów, zwłaszcza, że skompletowanie 12 elementów potrzebnych do wystawienia armii nie jest wielkim problemem.

Trakowie przygotowują się do rozprawy z perskim generałem
Thracians prepare to deal with Persian general


I've promised several people to give my impressions on DBA. After first play I rather liked the system. It is easy and fast to learn. Fights are being decided without need to use numerous modifiers. Of course it also limits realism so DBA has to be treated as clearly "recreational" system. Fact that each army is composed of same number of elements limits its realism.

DBA needs to be treated as an addition to more complex systems because completing 12 elements needed to create an army is not a big problem
.