piątek, 27 stycznia 2017

Los Internacionales!

 Kolejnych dwóch piechurów Brygad Międzynarodowych. Są przykładem tego jak w czasie Wojny Domowej w Hiszpanii mieszało się wyposażenie pochodzące z Obaj są uzbrojeni w radzieckie karabiny Mosin, dostarczone Brygadom pod koniec 1936 roku. Jednocześnie mają jednak ładownice hiszpańskiej armii, a także brytyjskie mundury z I Wojny Światowej. Jeden ma również brytyjską kamizelkę okopową.

Two more infantrymen of the International Brigades. They are an example of mixed equipment used during the Spanish Civil War. They're armed with Russian Mosin rifles delivered to Brigades at the end of 1936. At the same time they have Spanish army ammo puches and British uniforms from the Great War. One has also British leather trench vest.


niedziela, 22 stycznia 2017

Nadchodzą Brygady Międzynarodowe!/ International Brigades are coming!

LKM Diegtiariowa (DP-27) produkowany w ZSRR jest znany z II Wojny Światowej. Jednak jego pierwsze bojowe użycie miało miejsce w Hiszpanii. Trafił do oddziałów Brygad Międzynarodowych broniących Madrytu i walczących pod Guadalajarą. Pierwsze modele składały się z mniej niż 80 elementów i był bardzo prosty w obsłudze, z kolei zawierający 47 naboi magazynek dawał mu znaczną siłę ognia.
Degytyaryov LMG (DP-27) produced in the USSR became famous during the Second World War. However its first combat use was in Spain, where it was delivered to International Brigades defending Madrid and fighting at the battle of Guadalajara. First models were made of less than 80 elements and due to simple construction very reliable. 47 cartrige round magazine was providing good firepower.

 Ochotnicy Brygad Międzynarodowych pod koniec 1936 roku zostali po części przezbrojeni i umundurowani na nowo. Stąd mundury khaki, krojem zbliżone do brytyjskich z I Wojny Światowej. Faktycznie wiele ich elementów stanowił właśnie brytyjski demobil. Z tego źródła pochodziły też skórzane kamizelki okopowe, w które są ubrani obaj żołnierze.
Volunteers of the International Brigades at the end of 1936 were re-armed and re-equipped. They received khaki uniforms similar to British from the Great War. In fact many elements of the uniforms were from the Britis surplus. It was also the source of leather trench vests both of these soldiers wear.
Zacząłem się zajmować również rekonstrukcją historyczną, stąd w moim posiadaniu są elementy wyposażenia żołnierza Brygad, w tym kamizelka okopowa.
I started to collect equipment for reenactment so I'm in possesion of elements of Brigades' soldier's equipment, including trench vest.

wtorek, 17 stycznia 2017

Arkebuzerzy/ Arquebusiers

 Arkebuzerzy w luźnym szyku walczący przed głównym szykiem wojsk - początek XVI wieku, Wojny Włoskie. Podstawka do systemu Impetus. Figurki Old Glory 15mm

Arquebusiers in loose formation fighting in front of the main formations - early 16th Century Italian Wars. Base for the Impetus system. 15mm Old Glory figures.

niedziela, 15 stycznia 2017

Francuskie dowództwo piechoty/ French infantry command


W czasie Wojen Włoskich dowodzenie piechotą przestało być zadaniem mało prestiżowym. Wzrost znaczenia formacji pikinierów oraz strzelców sprawił, że nawet przedstawiciele szlachty chcieli stawać na ich czele. W armii francuskiej zmiany te zaszły właśnie podczas starć na Półwyspie Apenińskim.
During the Italian Wars commanding infantry ceased to be a secondary rate job. Growing significance of pikemen and arquebusiers made noblemen to compete for commanding infantry units. In French army these changes occured during conflicts on the Italian Peninsula.

Dowództwo francuskiej piechoty z oficerem, doboszem oraz sztandarowym - figurki Old Glory 15mm.
French infantry commad with officer, drummer and standard bearer - figure Old Glory 15mm.

sobota, 7 stycznia 2017

Szwajcarzy ukończeni!/ The Swiss are finished!


 Po ukończeniu kolejnego elementu oddziału szwajcarskich pikinierów z przyjemnością prezentuję jednostkę powiększoną do 16 podstawek.
After finishing next element of the swiss pikemen unit I have a pleasure to present battlegrou enlarged to 16 stands.


czwartek, 5 stycznia 2017

Pierwsze figurki w roku 2017/ First figures in 2017


W roku 2017 postanowiłem sobie działać bardziej systematycznie. Pierwsze pomalowane figurki to szwajcarscy pikinierzy mający zasilić oddział najemników.
In 2017 I decided to act more systhematicaly. First igures painted in this year are Swiss pikement that are to support existing mercenary unit.


wtorek, 3 stycznia 2017

Plany na rok 2017/ Plans for 2017

Jak widać na warsztacie nieco chaosu. Postaram się go uporządkować prezentując plany na rok 2017
As you can see there's some chaos on my workbench. I'll try to make some order by presenting my plans for 2017

Przede wszystkim chcę w tym roku zakończyć rozpoczęte projekty. Oznacza to dokończenie armii francuskiej z Wielkich Wojen Włoskich, a także kontynuowanie malowania figurek 28mm do Wojny Domowej w Hiszpanii (na warsztacie Guardia Civil oraz Brygady Międzynarodowe).
First o all I would like to finish started projects. It means finishing French army or the Great Italian Wars. I will also continue work on 28mm figures or the SCW (I have Guardia Civil and International Brigades on my workbench).

Postaram się też odrobić zaległości w tworzeniu scenerii do Wojen Włoskich i Hiszpanii.
I will also try to liquidate backlog in creating scenery both or Italian Wars and Spain.

Cały czas myślę również o Persach do Field of Glory oraz którejś z armii z Wojny 30-letniej do FOG Renaissance oraz Baroque.
I'm still thinking also about Persians for the FOG and a 30 Years War army for FOG Renaissance and Baroque.

poniedziałek, 2 stycznia 2017

Podsumowanie roku 2016/ Summary of the year 2016

W zasadzie powinien to być ostatni post zeszłego roku, ale w imprezowo-sylwestrowym okresie moją uwagę zaprzątały nieco inne zajęcia :)
I should have published this post in previous year but New Years celebrations made me a bit occupied with other activities :)

Udało mi się zrealizować większość planów na rok 2016. Powstała armia Scytów do Field do Glory.
I managed to realise most of plans for 2016. I finished Scythian army for Field of Glory.


Ukończyłem też armię Karola V do Wojen Włoskich i systemów FOG Renaissance oraz Impetus. Poza tym zacząłem pracę nad armią francuską do tego konfliktu.
I also inished Imperial army of Charles V for the Great Italian Wars for FOG Renaissance and Impetus. I also started work on French army of the period.

Pomalowałem również nieco figurek 28mm do Wojny Domowej w Hiszpanii. Planuję wykorzystanie ich do grania w Chain of Command oraz A world Aflame.
I've painted some 28mm igures for Spanish Civil War. I plan to use them for plaing Chain of Command and A world aflame.

Nie zrealizowałem pomysłów na budowę nowych elementów scenerii, armie z Wojny 30-letniej oraz Persów do Field o Glory. Zarzucę prawdopodobnie również plan budowy armii szwedzkiej do systemu Ogniem i Mieczem.
I failed to realize project o building new scenery, armies of the 30 Years War and Persians for FOG. I will probably abandon plan o painting Swedish army for With fire and sword system.


Rok 2016 był bardzo owocny jeśli chodzi o granie. Najczęściej rozgrywałem z kolegami potyczki w Chain of Command, w tym trwającą wciąż kampanię w Normandii.
2016 was very rich in gaming. Most often I've played Chain o Command including current campaign in Normandy.

Drugim najbardziej popularnym systemem był Barok, czyli bitwy Wojny 30-letniej i Angielskiej Wojny Domowej oraz polsko-szwedzkie
Second most popular system was Baroque and 30 Years War, ECW and Polish-Swedish battles.
Udało mi się też zagrać kilka razy w Impetusa, zarówno późne średniowiecze jak i II Wojnę Punicką.
I also managed to play Impetus - both late medieval period and II Punic War.

Oczywiście bardzo ważnym wydarzeniem była wizyta na SALUTE w Londynie/ Of course visit at SALUTE in London was also an important event.