środa, 27 lutego 2013

Lizymach we własnej osobie/Lysimachus himself

 Lizymach był jednym z przybocznych Aleksandra Wielkiego. Został przez niego nagrodzony za osiągnięcia podczas kampanii w Indiach.

Po śmierci Aleksandra w roku 323 p.n.e. został strategosem Tracji. Prowadził walki oraz zawierał sojusze z różnymi plemionami Traków i Scytów. Starał się też przejąć całkowitą kontrolę nad Chersonezem ważnym ze względu na bycie pomostem między Europą a Azją.

W roku 306 p.n.e. Lizymach przyjął tytuł królewski. W sojuszu z Kassandrem, Seleukosem i Ptolemeuszem I walczył przeciwko wojskom Antygonosa I. Przyczynił się znacznie do zwycięstwa w bitwie pod Ipsos w 301 roku p.n.e. i ostatecznego pokonania Antygonosa.

Na różnych etapach był królem Tracji, Macedonii i Azji Mniejszej.

Poległ w roku 281 p.n.e. w  bitwie pod Kurupedion z wojskami Seleukosa.

Lysimachus was among Alexander the Great's guards. He was awarded for his achievements during campaign in India.

After Alexander's death in 323 b.c. he became a strategos of Thrace. He was fighting against Thracian and Scythian tribes. He was also trying to gain control over the entire Chersonez strait important due to being a connection between Europe and Asia. 

In 306 b.c. he proclaimed himself a king of Thrace. In alliance with Cassander, Seleucos and Ptolemy I he was fighting aganst Antigonos I. His forces had greatly contributed to victory of the coalition at the battle of Ipsos in 301 b.c. and final defeat of Antigonos.

In various period Lysimachus was a king of Thrace, Macedonia and Asia Minor.

In 281 b.c. he was killed during the battle of Kurpedion, where his forces were defeated by Seleucos.


Aby wyróżnić wodza zdecydowałem dać mu metalowy hełm, stanowiący w czasach wojen Diadochów jedną z oznak prestiży. Tego typu hełmy były czasami nawet specjalnie posrebrzane.

To identify the main commander I've decided to give him a metal helmet that during the wars of the Diadochi was one of the signs of high status. Such helmets were sometimes silver-plated.


niedziela, 24 lutego 2013

Gdzieś w Ardenach/ Somewhere in Ardennes

Mielismy ostatnio okazję odpocząć od starozytnosci i zagrać w Force on Force. Wybór padł na potyczkę w Ardenach w 1944 roku. Niemcy wsparci przez StuGi starali się zdobyć bronione przez okopaną amerykańską piechotę

Recently we had an occasion to take a break from antiquity and play Force on Force. We chose skirmish in the Ardennes in 1944. Germans supported by StuGs were trying to take the town defended by the entrenched US infantry.


 Niemiecka piechota naciera przez otwarty teren pod osloną StuGów/ German infantry advances through open terrain covered by StuGs.

 W pierwszych wymianach ognia okopy okazują się swietna osłoną dla obrońców/ In first exchanges of fire trenches proove to be a good cover for the defenders.

 Niemiecki atak załamuje się przy pierwszych zabudowaniach. Jedna z drużyn ponosi straty/ German attack bogs down near first houses. One of fireteams suffers causalties

 Przybywają Shermany. W wymianie ognia udaje im się zniszczyć działo jednego ze StuGów, którego później opuszcza zaloga/ Shermans appear. In the exchange of fire they knock out main gun of one of StuGs (its crew also bails out)

 Jedna z niemieckich drużyn dociera do budynku przy skrzyzowaniu i wkracza do niego. Nie jest jednak w stanie posunąć się dalej. One of German teams reaches the biulding near the crossroads butr fails to advance

 Niemiecki KM w lesie/ German MG in the woods

 Gdy przybyły niemieckie posiłki w postaci dwóch kolejnych StuGów doszło do walki pancernej z Shermanami. Niemcy nie mieli szczęścia. Kolejny Stug został zniszczony, a dwa kolejne uszkodzone. Amerykanie obronili miasteczko.
When German reinforcements arrived - 2 StuGs armoured clash took place. Germans had less luck. Second StuG was destroyed and two others damaged. Americans managed to hold the town.

środa, 20 lutego 2013

Rewolucja pod tęczowym sztandarem/ Revolution under the rainbow banner

 Teraz coś z zupełnie innej beczki. - po kolejnych elementach armii Lizymacha przerywnik - dowództwo zbuntowanych wojsk chłopskich - protestancki kaznodzieja Thomas Muntzer prowadzący swoich ludzi pod tęczowym sztandarem.
Muntzer był radykalnym szesnastowiecznym reformatorem, który twierdził, że reformacja powinna mieć również wyraz społeczny, a nie tylko religijny. Odrzucił szlachecką i kościelną hierarchię jako sprzeczną z ładem Bożym. Odwołując się do religii głosił również hasło "Wszystko jest wspólne".

Na sztandarze armii Muntzera widniała tęcza oraz sentencja głosząca "Oto znak naszego wiecznego paktu z Bogiem". Tęcza była wówczas symbolem religijnej odnowy i boskiego błogosławieństwa.

Now something entirely different - after elements of Lysimachus' army time for a break - command of the peasant rebels army - protestant preacher Thomas Muntzer leading his men under the rainbow banner.
 Muntzer was a radical 16th Century reformer, who believed that reformation should have also a social aspect. He dismissed church hierarchy and nobility as contradictory with God's law. He was repeating a slogan "Everything is common".

On his army's banner was a rainbow together with a sentence saying "This is a sign of our eternal pact with God". Rainbow was a symbol of religious renovation and God's blessing.Podczas wojen chłopskich od 1524 roku Muntzer przebywał w mieście Mulhausen - tam pod jego wpływem mieszkańcy obalili dotychczasową radę miejską i wybrali nową, popierającą komunistyczne postulaty kaznodziei. Muntzer do obrony nowych zdobyczy socjalnych zebrał armię złożoną z ponad 8000 chłopów. Dołączyła do niego również miejska milicja z Mulhausen oraz pewna liczba landsknechtów z różnych najemnych oddziałów.

Pokonany w bitwie pod Frankenhausen przez wojska Ligii Szwabskiej Muntzer został wzięty do niewoli i po torturach stracony. 

During Peasants war since 1524 Muntzer was staying in Muhlausen where under his influence city council was changed and new one influenced by preacher's communist ideas. To defend the new social order Muntzer gathered over 8000 peasant rebels joined by town militia and some landsknechts from various mercenary groups.

Beaten in battle of Frankenhausen by the Svabian League Muntzer was captured to be tortured and executed.

Na podstawce przedstawiłem Muntzera, landsknechta oraz chłopca trzymającego bęben. Figurki te to zbiór różnych wzorów i konwersji. Landsknecht pochodzi z zestawu Venexii do wojen włoskich, ale jego halabarda już z kompletu halabardników Mirlitona. Z zestawu "Italian communal" pochodzi chłopiec z bębnem. W oryginale był średniowiecznym piechurem, którego musiałem trochę skonwertować. Piechurów z Mirlitrona zamówiłem wysyłkowo aby wzbogacić armię chłopską o nowe wzory. Niestety ku mojej irytacji okazało się, że w ich przypadku skala oznacza, że wyglądają przy większości figurek innych producentów jak dzieci. Bęben pochodzi z zestawu figurek Wargamera.

On the base I've placed Muntzer with landsknecht and a boy with a drum. These figures are a collection of various models and conversions. Landsknecht comes from venexia Italian Wars line but his halberd from Mirliton set. The boy is from "Italian communal" set from Mirliton. Originally he was a medieval infantryman. I've ordered some Mirliton figures to add some more variety to my peasant army only to find out that the scale makes these figures look like children when placed next to other producer's figures. Drum comes form spare parts left from Wargamer's fuguresset.

Sam Thomas Muntzer był niegdyś... greckim peltastą z zestawu Xystona. Po zapoznaniu się z dużą ilością szpachlówki i podmienieniu głowy zmienił epokę historyczną.

Thomas Muntzer was a... Xyston's Greek peltast. After receiving some putty, cuttind and changing heads he changed historical era.

 

wtorek, 19 lutego 2013

Nieopancerzona falanga/ Unarmoured phalanx

Znaczna część falangitów była zwykle nieopancerzona - mieli oni jedynie tarcze i hełmy. W środku formacji opancerzenie nie było aż tak potrzebne.
Nieopancerzeni byli zwykle falangici nowo powołani pod broń - ci, którzsy nie mieli okazji zdobyć łupów podczas wojen Aleksandra Wielkiego. Zwłaszcza w europejskich częściach imperium takich jak Tracja nie brakowało takich wojowników.

Figurki nieopancerzonych falangitów pasują jak ulał do armii Lizymacha również na widoczny w kształcie hełmów Tracki wpływ. Znalazł się wśród nich (po lewej) również tracki peltasta, który po drobnym przerobieniu stał się falangitą.


Many phalangites were unarmoured - they had only shields and helmets. In the middle od the formation armour wasn't as needed.
Unarmoured phalangites were usually new recruits that had just joined the army and didn't participate in Alexander's conquests. Especially in European regions of the empire such as thrace they were numerous.

Figures of the unarmoured phalangites fit Lysimachus' army also because of visible Thracian influence - helmets. I have also added a Thracian peltast that after some small conversions became a phalangite.


niedziela, 17 lutego 2013

Dowódca niższego szczebla/ Troop commander


Wykonałem kolejne dowództwo do armii Lizymacha. Tym razem jest to dowództwo najniższego rzędu (troop command). Zdecydowałem, że wyróżniać się będzie okrągłą podstawką.

Na podstawce umieściłem dowódcę falangitów - najbardziej doświadczonego oficera piechoty, wykonującego instrukcje generała. Wraz z oficerem na podstawce znalazł się jego przyboczny. Doświadczeni żołnierze często byli wyznaczani do pilnowania podczas walki ważniejszych oficerów.

Obaj piechurzy mają hełmy podobne do beockich oraz płaszcze. Są uzbrojeni w krótkie, greckie miecze. Podobnych jako broni osobistej używała także większość falangitów.

I've finished next command stand for the Lysimachus' army. This time it's a lowest level command (troop command). I've decided that to make it distinct from higher commands it will be good to give it a round base.

On the base I've placed a phalanx commander - the most experienced officer responsible for carrying out instructions of the general. Together with him I placed a bodyguard. Experienced soldiers sometimes became bodyguards of officers, guarding them during the battle.

Both warriors have helmets similar to boeotian ones and cloaks. They are armed with short Greek swords also used by most phalangites as a secondary weapon.

środa, 13 lutego 2013

Dowództwo Lizymacha/ Lysimachid command

 Piesze dowództwo falangi Lizymacha. Wykonałem element dowódczy tak aby dobrze komponował się z oddziałem falangitów. Chciałem również rozróżnić różne poziomy dowództw (w FOG występują trzy), gówny wódz i wyższe dowództwa (field commanders) umieszczam na podstawkach prostokątnych. Dowództwa niższego rzędu (troop commanders) będą na podstawkach okrągłych.

Foot command of Lysimachus' phalanx. I've made the command element so that it would fit well next to phalanx formation. My idea was also to make clear differences between various levels of command elements (there are three in FOG). The main commander and higher commands (field commanders) will be placed on rectangular bases. Commands of lower levels (troop commanders) will be on round bases.

Generał nosi ozdobny hełm w którym łączą się wpływy trackie i macedońskie - wysoki tracki hełm oraz macedońskie ozdoby z piór. Jego przyboczny ma hełm zbliżony kształtem do beockiego.

General has a decorative helmet connecting Thracian and Macedonian elements. Helet is similar to Thracian ones but with Macedonian decoration made of feathers. Commanders' aide has a helmet that is similar to Boeotian. 


wtorek, 12 lutego 2013

Elitarna falanga/ Elite phalanx

 Wracam do armii Lizymacha. Wykonałem jeden stand oddziału elitarnej falangi. Za elitarne w czasach diadochów uważano jednostki złożone z weteranów z armii Aleksandra Wielkiego.
Najbardziej znane były służące Eumenesowi tak zwane Srebrne Tarcze (które go później zdradziły), jednak weteranów można było spotkać w każdej armii, w tym u Lizymacha

Back to Lysimachus' army. I've finished one stand of elite phalanx. Units composed of Alexander's veterans were considered elite.
The most famous of them Silver Shields served Eumenes (and later betrayed him), however veterans were present in every army including Lysimachus'.

Aby odróżnić ich od pozostałych falangitów wybrałem firgurki z hełmami ozdobionymi końskim włosiem i nadałem bardziej jednolity wygląd (co nie znaczy całkowicie jednolity). Są to falangici z pierwszego szeregu, kolejnych będę się starał bardziej zróżnicować.

To make them distinct from other phalangites I've chosen figures with decorative helmets and gave them more (but not entirely) uniform look. These are all front rank phalangites. Others will be less uniformed.


piątek, 8 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (3)

Trwa walka jazdy. Getowie, pomimo że uderzyli z flanki zostali odparci przez elitarną perską jazdę. Od tyłu zbliża się jednak oddział lekkiej jazdy, który wcześniej przegonił Palafogiańczyków.
Cavalry melee continues. Getic horse archers despite attacking from the flank are repulsed by elite Persians. However Thracian light horse that has chased away Palphogians is approaching from the rear.

W centrum elitarna kapadocka jazda uderza na tracką piechotę, jednak bez efektu. Uzbrojeni w Romphaie Trakowe wytrzymują impet szarży.
In the centre elite Kappadokian cavalry charges Thracian infantry. Thracians armed with rhomphaias withstand charge.

Obok kapadockiej jazdy do natarcia szykują się jońscy hoplici. Zaraz rozpocznie się walka hoplitów obu stron.
Kappadokian cavalry and Ionian hoplites prepare to fight. Hoplite battle is about to start

Jońscy hoplici przegrywają starcie na całej linii. Ich atak załamuje się, a oddział zaczyna uciekać.
Ionians loose the melee and become fragmented. Later the battlegroup starts to run away.

Po kolejnej szarży kapadockiej jazdy Tracka piechota łamie szyki. Kapadokowie tracą jednak połowę oddziału.
After another charge of the Kappadokians Thracian infantry becomes fragmented. However Kappadokians loose half of their unit.

Tracka lekka jazda uderza z tyłu na związanych walką Persów/ Thracian light horse attack rear of the fighting Persians.

Widząc klęskę hoplitów drugi oddział jońskich Greków miesza szyki i traci zapał do walki.
Seing defeat of ionian hoplites second unit of hoplites becomes distrupted and looses will to fight.

Klęskę perskiego centrum przypieczętowuje atak oddziału Traków, którzy widząc zmieszane szyki hoplitów uderzają na nich i wycinają uciekających. Również na lewym skrzydle następuje przełamanie. Jeden z oddziałów perskiej jazdy zostaje wybity, a elitarna jazda zdezorganizowana. Po utracie 5 oddziałów perska armia załamuje się i zaczyna uciekać. Trakowie stracili tylko jedną lekką jazdę oraz oddział piechoty.

Defeat of the Persian Centre is complete after charge of the Thracian infantry that attacked distrupted hoplites unit and cut down the fleeing enemy. At the same time on the left a unit of Persian cavalry, surrounded by enemeies is finally cut down and elite cavalry becomes distrupted. After loosing 5 units Persian army breaks and flees the battlefield. Thracians lost only one light horse and one infantry unit.

środa, 6 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (2)

 Baktryjska lekka jazda pomimo lecącego na nią gradu pocisków wystrzeliwanych przez trackich procarzy ukrytych w lesie zaszarżowała i zmusiła do ucieczki tracką lekką jazdę. Znalazła się jednak niebezpiecznie blisko głównej linii przeciwnika.

Bactrian light horse despite being under fire from slingers hidden in the forrest charged and chased away Thracian light horse. However it moved dangerously close to the main line of Thracian infantry

Na lewym skrzydle ostrzał trackiej lekkiej jazdy zdezorganizował Palafogian, a szarża zmusiła ich do ucieczki.
On the left wing fire from the Thracian light horse distrupted Palphogian light horse and Thracian charge forced it to flee.
 Jazda toczy walki, a piechota obu stron przygotowuje się do decydującego starcia.
Cavalry of both armies fights and infantry prepares for the decisive clash.

 Na lewym skrzydle starła się elitarna jazda obu stron. Do walki włączają się też dowódcy.
On the left wing elite cavalry colides. Commanders of both sides join the melee.


 Trakowie na prawym skrzydle koncentrują ostrzał na baktryjskiej lekkiej jeździe i mieszają jej szyki.
Thracians on the right wing concentrate their ranged attacks on Bactrian light horse and distrupt their ranks.

 Palafogiańczycy uciekają ostatecznie z pola walki, a oddział getyckich konnych łuczników szykuje się do szarży z boku na perską elitarną jazdę. Perska jazda trzyma się mocno i zadaje obu oddziałom trackiej i greckiej jazdy straty.
Palphogians run away from the battlefield and one unit of Getic horse archers turns to charge the flank of Persian cavalry. Persians hold fast and both units of Thracian and Greek cavalry suffer causalties.

Na prawym skrzydle tracka lekka jazda po użyciu oszczepów rusza do szarży na Baktrów, przełamuje ich opór, zadaje straty i zmusza do ucieczki. Persowie tracą już drugi oddział.
On the right wing Thracian light horse after using javelins charges Bactrian horsemen and breaks them. Persians loose the second battlegroup.

wtorek, 5 lutego 2013

Trakowie kontra Persowie/ Thracians vs Persians (1)

Na pograniczu imperium Króla Królów i Tracji doszło do starcia dwóch armii. Persowie oraz ich greccy sojusznicy z Jonii stanęli naprzeciw Traków, po których stronie walczyli najemnicy z greckich miast nad Morzem Czarnym.

On the borther between empire of the King of the Kings and Thrace two armies clash. Persians and their Ionian Greek allies face Thracians supported by Greek mercenaries from the Greek Black Sea cities.

 Widok od strony perskiej. Na skrzydłach jazda, a w centrum grecka piechota oraz procarze i łucznicy.
Battlefield from the Persian side. On both wings cavalry and greek infantry with slingers and archers in the middle.
 Tracka i getycka lekka jazda/ Thracian and Getic light horse.

 stanęły odważnie naprzeciw elitarnej jazdy perskiej oraz lekkiej jazdy paflaogijskiej/ bravely faced elite Persian cavalry and Paphlagonian light horse.

 Trackie centrum wsparte przez hoplitów/ Thracian centre supported by hoplites.


 Baktryjska lekka jazda na perskim lewym skrzydle ruszyła do przodu, za nią jazda kapadocka.  
Bactrian light horse on Persian left moved forward and Kappadokian cavalry advanced behind it.

Tracka lekka jazda oraz procarze odpowiedzieli na ten manewr zajmując pozycje obok lasu i w lesie.
Thracian light horse and slingers responded by taking positions in the forrest and next to it.


Widać było, że do pierwszych starć dojdzie między jazdą na obu skrzydłach
It was clear that first clashes will be between cavalry on both wings.