czwartek, 26 lutego 2015

Powstańczy CKM/ Insurgent HMG

 Kolejny powstańczy karabin maszynowy. Załoga to, tak jak w pierwszym przypadku skonwertowani Niemcy z początku I Wojny Światowej, którzy dostali kapelusze zamiast pikenhaubów.

Figurki Peter Pig 15mm.

Do ukończenia pracy nad siłami powstańczymi pozostały mi dwie sekcje piechoty oraz działo polowe.


Second insurgent HMG. Its crew was made from the Early Great War Germans with helmets converted into hats.

Figures Peter Pig 15mm.

To finish the insugent force I have only to paint two nfantry sections and a field gun .poniedziałek, 23 lutego 2015

Ponownie powstańcy/ Insurgents again

Trzecia grupa powstańców śląskich ukończona. Będę budował ich siły w oparciu o listy sił milicji z wojny domowej w Hiszpanii, opracowanych przez Too Fat Ladries, do Chain of Command (oczywiście z modyfikacjami).

Third group of Silesian insurgents ready. I will build their forces based on SCW militia army lists by Too Fat Ladries for Chain of Command (with some modifications of course).

Figurki Peter Pig, tym razem nieco bardziej zróżnicowane - mieszanka francuskiego ruchu oporu, spieszonej brytyjskiej kawalerii z I wojny światowej oraz hiszpańskiej milicji robotniczej (te figurki będą pasowały również do Wojny Domowej w Hiszpanii).

Figures by Peter Pig, this time more varied - mix of French resistance, dismounted British cavalry from the Great War and Spanish workers' militia (these figures will also be suitable for my SCW forces).

sobota, 21 lutego 2015

Powstańczy snajper/ Insurgent sniper


 Kolejnym dodatkiem do sił Powstańców Śląskich jest snajper wraz z obserwatorem. Rozwój broni snajperskiej miał miejsce podczas Pierwszej Wojny Światowej, dlatego zdecydowałem, że obie strony powinny mieć możliwość wzięcia jako wsparcia drużyny snajperskiej.

The next addition to Silesian Insurgents force is a sniper team. Sniper tactics were developing during the Great War, so I decided to give both sides access to sniper team as an additional suport.

wtorek, 17 lutego 2015

Powstańcy z CKMem/ Insurgents with HMG

Wsparcie ogniowe dla Powstańców Śląskich. Zdobyczny karabin maszynowy MG08. Załoga wykonana poprzez konwersję Niemców z początków pierwszej wojny światowej (dostali nowe nakrycia głowy).
Podczas Powstań Śląskich niemiecka propaganda głosiła, że powstańcy to przebrani polscy żołnierze, a broń pochodziła głównie z Polski. W rzeczywistości zwłaszcza broń ciężką zdobywano na wrogu, a większość powstańców stanowili miejscowi mieszkańcy.

Support for Silesian insurgents. Captured MG08 HMG. Crew from converted Early World War I Germans (they got different caps).
During Silesian Uprising German propaganda was saying that insugents are in fact Polish soldiers and their weapons also come from Poland. In reality especially heavy weapons were mostly captured and most insurgents were local residents.niedziela, 15 lutego 2015

Powstańcy śląscy i młody Indiana Jones/ Sillesian insurgents and young Indiana Jones

Kolejne dziesięć figurek powstańców śląskich. W odróżnieniu od Niemców powstańcy w większości przypadków walczyli w cywilnych ubraniach, lub tylko częściowo umundurowani (w przypadku trzeciego Powstania Śląskiego niektóre doborowe oddziały szturmowe miały niemieckie mundury z polskimi emblematami).

Oddziały powstańcze były zwoływane na zasadzie terytorialnej. Często tworzyli je na przykład górnicy z tej samej kopalni, ponieważ konflikt miał też klasowe tło. Polacy byli głównie górnikami i robotnikami, Niemcy z kolei menadżerami, robotnikami wykwalifikowanymi lub stanowili kadrę kierowniczą, nie wspominając już o właścicielach zakładów.

Figurki Peter Pig - francuski ruch oporu z II Wojny Światowej, nie były nawet potrzebne konwersje. Na czele sekcji powstańców młody Indiana Jones :)

Next ten figures of Silesian insurgents. Contrary to Germans they fought mostly in civilian clothes or only partly uniformed (in case of the 3rd Urising some elite stromtroops had German uniforms with Polish emblems).

Insurgent forces were called on the teritorial basis. Often they were composed of miners from the same mine, because this conflict had also a clsss aspect (Poles were mostly miners and workers, while Germans managers, qualified workers, not mentioning factory owners).

Figures by Peter Pig 15mm - French resistance. They even didn't need conversions. Insurgents led by the young Indiana Jones :)


wtorek, 10 lutego 2015

Niemiegki CKM/ German HMG

Niemiecki karabin maszynowy MG08 był jedną z najpopularniejszych i najskuteczniejszych broni Pierwszej Wojny Światowej. Stanowił kopię stworzonego w roku 1883 KMu Maxima. Chłodzony wodą, zapewniający dużą szybkostrzelność okazał się bardzo skuteczny zwłaszcza podczas wojny pozycyjnej.
German MG08 HMG was one of the most popular weapons of the Great War. It was a copy of Maxim MG created in 1883. Water cooled and with high iring rate it was very efficient in trench warfare.
Zdecydowanie mniej wygodny, ze względu na wagę był podczas walk po wojnie, na przykład na Śląsku. Używały go zarówno oddziały niemieckie jak i powstańcy.
It was much less comfortable, due to its weigh during fighting after the War, such as Silesian Uprisings. It was sed both by German and insurgent forces.

Tutaj dwa CKMy z obsługą oraz dowódca sekcji CKMów. Figurki Peter Pig/ Here two HMGs and commander of the HMG section. Figures by Peter Pig.

 MG08 na pozycji podczas powstania Związku Sartakusa w Berlinie/ MG08 on position during Spartacus uprising in Berlin.

piątek, 6 lutego 2015

Niemcy z LKMem/ Germans with light machine gun

Niemcy z lekkim karabinem maszynowym. Niestety Peter Pig nie robi Niemców z etatową bronią tego typu czyli LKMem MG 08/15.
Musieli więc wystarczyć ci ze zdobycznym amerykańskim LKMem Lewis'a, także używanym w walkach po I Wojnie Światowej między innymi przez oddziały Freikorpsu, prawdopodobnie również podczas Powstań Śląskich.

Charakterystyczny karabin Lewis'a został skonstruowany w USA w roku 1911 i po raz pierwszy bojowo użyty podczas I Wojny Światowej przez wojska amerykańskie i brytyjskie. Co ciekawe ostatnie bojowe przypadku użycia tej broni miały  miejsce w latach 90 zeszłego wieku, podczas wojen domowych w Jugosławii.

Germans with LMG. Unfortunately Peter Pig doesn't have Germans with their proper MG 08/15 LMG.
So I had to make Germans with American Lewis LMG also used in fighting after the Great War, ia. by Freikorps units, probably also during Silesian Uprisings.

Characteristic Lewis gun was constructed in 1911 and for the first time used during the Great War by US and British forces. What's interesting this weapon saw combat for the last time during Yugoslav Wars in 90's of the 20th Century.


poniedziałek, 2 lutego 2015

Chłopi po raz kolejny/ Peasants again

Następna podstawka szesnastowiecznych niemieckich chłopów do Wojny Chłopskiej w Niemczech gotowa.
Ponownie połączenie skonwertowanych figurek kozackiej czerni Wargamera oraz QR Miniatures. Pomimo że różnią się rzeźbą (figurki Wargamera są o wiele chudsze) uznałem, że będzie to dobrze oddawać różnice budowy i anatomii poszczególnych chłopów. W samej formacji, w której będzie 12 takich podstawek nie powinno to w ogóle razić.

P.S. Przy malowaniu tej podstawki zmuszony zostałem przez niedobory zaopatrzenia do drobnej zmiany techniki. Quickshade Army Paintera nie był matowiony lakierem w sprayu Army Painter, ale matowym Vallejo. Jak widać efekt jest tak samo zadowalający.

Next stand of 16th Century German peasants for the Peasants War.

Again I've combined Wargamer and QR Miniatures figures. They have various sculpts (Wargamer figures are thinner) but I've decided that it will reflect variations in anathomy of certain members of the mob. In the formation of 12 stands it shouldn't look strange.

P.S. At the occasion of making this stand lack of supplies forced me to use Vallejo matt varnish instead of Army Painter's anti-shine spray. As You can see it makes good effect with Army Painter's Quickshade.