wtorek, 30 lipca 2013

Wojna we Flandrii/ War in Flanders (2)

 Hiszpańskie lewe skrzydło w prawdziwych kłopotach. Jeden oddział jazdy oskrzydlony przez kawalerię i piechotę Zjednoczonych prowincji. Ostrzał konnych arkebuzerów dezorganizuje Hiszpanów / Spanish left wing in trouble. One unit of cavalry outflanked by the enemy cavalry and infantry. Fire from horse arquebusiers disoganises Spanish unit.


Na prawym skrzydle tercio oraz hiszpańska jazda zbliżają się do Szkotów i Anglików.Holenderska jazda stara się zablokować przeciwnika. W centrum artyleria obu stron prowadzi intensywny ostrzał.

On Spanish right one of tercios and cavalry close to the Scottish and English inafntry. United Provinces' cavalry tries to block the advance. In the centre artillery of both armies fires.

Kawaleria uderza na Anglików, jednak tym sprzyja nierówny teren. Jeźdźcy zostają odparci.
Cavalry charges English infantry but because of uneven terrain charge is repulsed.


Na hiszpańskim prawym skrzydle dwa oddziały jazdy zostają zdezorganizowane. jeden po nieudanej szarży, drugi w wyniku ostrzału lekkiej jazdy holenderskiej.
On Spanish right wing two cavalry units are disorganised. One after an unsuccessfull charge, the other after barrage from Dutch light cavalry.


Na lewym skrzydle hiszpanów rozgorzała walka jazdy. wcześniej zdezorganizowany oddział został zaszarżowany przez holenderskich kirasjerów.  
On Spanish left clash of the cavalry. Previously disorganised unit was charged by Dutch cuirassiers.

Drugi oddział hiszpańskiej jazdy wraz z generałem stał się celem kolejnej szarży.
Second Spanish unit led by the general was also charged.

Jeden z oddziałów został odepchniety, jednak ciężka jazda dowodzona przez generała okazała się pechowa i pod wpływem naporu przeciwnika rozpierzchła się.
One unit was pushed back. Unit led by the general was unlucky. Under pressure of the enemy it was routed.


poniedziałek, 29 lipca 2013

Wojna we Flandrii/ War in Flanders (1)

Kolejna rozgrywka na zasadach Basic Impetus. Flandria, początek XVII wieku. Siły hiszpańskie stanęły naprzeciw armii Zjednoczonych Prowincji.

Tym razem okazało się, że to hiszpańskie wojska zostały zaatakowane przez Holendrów, mogły więc zdecydować o terenie bitwy.

Next Basic Impetus game. Flandres beginning of the 17th Century. Spanish forces face army of the United Provinces.

This time Spaniards were defending so they were able to choose the battlefield.


 Hiszpanie w centrum ustawili dwie formacje tercio - znakomitej piechoty. , a między nimi jazdę.
Spanish centre was composed of two tercio formations - the best infantry and cavalry placed between them.

 Siły hiszpańskie, w tle, po skosie ustawiły się wojska Zjednoczonych Prowincji/ Spanish forces, and in the bacground diagonally army od the United Provinces.

Wojska Zjednoczonych prowincji. Jazda na prawym skrzydle, na lewym szkoccy i angielscy najemnicy, w centrum artyleria i holenderska piechota.
Forces of the United Provinces. Cavalry on the right, Scottish and English mercenaries on the left and Dutch infantry and artillery in the centre.

 Kawaleria Zjednoczonych Prowincji ruszyła naprzód aby oskrzydlić Hiszpanów/ Cavalry of the United Provinces has moved forward to outflank Spaniards.

 Podobie jazda hiszpańska i jedno tercio ruszyły aby złamać flankę przeciwnika/ Similarily Spanish cavalry and one of tercios advanced against the enemy flank.

 Tercio w pełnej sile/ Tercio at full strenghth

 Sytuacja po pierwszych ruchach/ Situation after initial moves

 Hiszpańscy harcownicy zbytnio wysunęli się do przodu i zostali rozbici ostrzałem z dział/ Spanish skirmishers moved too much forward and were routed by the artillery barrage.

Obie armie atakują na prawych flankach/ Both armies attack on their right flanks.

niedziela, 21 lipca 2013

Nadchodzą buntownicy!/ Rebels are coming!


Horda chłopskich buntowników się rozrasta. W ten weekend dołączyła do niej kolejna podstawka. Uzbrojeni w widły, kosy i improwizowane piki oraz włócznie. Walczący w luźnych gromadach, ale często z bardzo wysokim morale, motywowani przekonaniami religijnymi i zachęcani do buntu przez kaznodziei takich jak Muntzer.


Horde of peasant rebels is growing. This weekend I've added one stand. Armed with pitchforks, scythes, improvised pikes and spears they fight without formation but often with fervour motivated by religious beliefs and encuraged by preachers such as Muntzer.


czwartek, 18 lipca 2013

Maurowie, których przyprowadził Franco/ Moors Franco has brought


17 lipca 1936 roku w hiszpańskim Maroku rozpoczął się bunt oddziałów wojskowych. Od początku głównymi siłami nacjonalistycznych rebeliantów były jednostki Armii Afryki, w tym oddziały tubylcze.

Maurowie, a raczej Rifeni byli najemnikami. Walczyli głównie dla łupów oraz możliwości plądrowania i zabijania Hiszpanów. Paradoksalnie w przedstawianej jako "krucjata" wojnie generał Franco i inni buntownicy korzystali z faktu, że marokańscy Mułłowie ogłosili dżihad przeciwko republice, aby szybciej udało się zgromadzić najemników.

Maurowie byli bitnymi i bezlitosnymi wojownikami. Słynęli z okrucieństwa oraz tego, że kradli wszystkie sprzęty domowe jakie znaleźli w czasie walk (łupy były dla nich ważniejsze niż żołd).

Pierwsza sekcja maurów uzbrojonych w karabiny Mauser. Część z bagnetami, ponieważ Maurowie specjalizowali się w walce wręcz. Sekcja dowodzona przez hiszpańskiego podoficera (korpus oficerski w jednostkach mauretańskich składał się niemal wyłacznie z Hiszpanów).

To początek kolejnej grupy bojowej do Force on Force - zbuntowanej Armii Afryki.

Figurki Peter pig 15mm


On 17th of July 1936 in Morocco a military Mutiny has started. From its start the main forces of the nationalist rebellion were the African troops, including tribal units.

Moors, or more precisely Rif tribesmen were fighting mainly to gather loot and kill Spaniards. It's a paradox that general Franco's "crusade" was helped by the proclamation of Jihad against the Republic made by Moroccan mullahs (it helped to gather mercenaries quicker).

Moors were warlike and merciless warriors. They were known for cruelty and looting domestic goods (loot was more important for them than payment).

First section of Moors armed with Mauser rifles. Some have fixed bayonets, because Moors excelled in hand to hand combat. Section is led by the Spanish NCO (nearly entire officers corps in Moroccan units was composed of Spaniards)

It's the beginning of new battlegroup for Force on Force - African Army.

Figures Peter Pig 15mm


wtorek, 16 lipca 2013

Wikingowie - gwardia/ Vikings - hearthguard


Tworzenie bandy Wikingów do SAGI to dla mnie świetna okazja do oderwania się od renesansu. Nowa epoka, nowa skala, nowe wyzwania.

 Wojownicy należący do gwardii wodza Wikingów. Weterani wielu bitew, chronieni przez okrągłe tarcze i kolczugi. Wbrew filmowemu wizerunkowi Wikingowie nie używali wcale hełmów z rogami. Trzech wojowników ma hełmy typu normandzkiego - popularne zwłaszcza w X i XI wieku.

 Uzbrojenie stanowią miecze i jednoręczne topory bojowe. Mogły one być zarówno rzucane, jak i używane w walce wręcz.

Figurki Gripping Beast, skala 28mm.


Creating a Viking warband for SAGA is a great opportunity to take some rest from renaissance warfare. New period, new scale, new challenges.

Hearthguard  - Viking's warlord bodyguards. Veterans of numerous battles protected by the round shields and chainmail. Contrary to the Hollywood image Vikings didn't use horned helmets. Three of four warriors wear Norman helmets (also called nasal helmets) - popular especially in 10th and 11th Centuries.

They are armed with swords and one handed battleaxes that could be thrown or used in melee.

Figures 28mm by Gripping Beast.niedziela, 14 lipca 2013

Tłum powstańców/ Rebel mob

Pikinierzy ukończeni, na warsztacie wprawdzie mam już figurki na kolejne 12 podstawek drugiego regimentu, jednak najwyższy czas na przerwę.

Dlatego zacząłem robić kolejny oddział. Tym razem najsłabsza jednostka armii chłopskich powstańców - tłum z improwizowaną, chłopską bronią. Widły, cepy, kosy, włócznie, a nawet zaostrzone kije, stanowiły broń wszystkich tych, dla których nie starczyło pik czy kusz. Niewyszkoleni, walczący w luźnych gromadach nie stanowili równorzędnego przeciwnika dla miejskich milicji, nie mówiąc już o jeździe. Było ich jednak sporo i ściągali pod powstańcze sztandary chcąc walczyć przeciwko wyzyskowi i pańszczyźnie. Z konieczności dowódcy musieli wykorzystywać również takie luźne gromady - głównie do obrony umocnień czy obozów.

Podczas pierwszych powstań chłopskich, takich jak Bunt Biednego Konrada w 1514 siły powstańców składały nsię niemal wyłącznie z podobnych tłumów.

Figurki - Mirliton 15mm


Pikemen ready and on my workbench figures for 12 more pikemen stands. However it's time to take a break.

That's why I started different battlegroup. This time the weakest in the rebel army - mob with improvised peasant weapons. Pitchforks, flails, scythes, spears and even sharpened sticks were arms used by those that didn't have a pike or crossbow. Untrained, fighting in loose groups they were no match for the city militias, not mentioning cavalry. However they were numerous and coming under rebel banners miotivated by will to fight the exploitation. Peasant commanders had to use them due to lack of enough professional troops - usually to defend camps or field fortifications.

During some peasant uprisings such as an uprising of Poor Conrad in 1514 rebel forces were composed nearly entirely from such mobs.

Figures - Mirliton 15mm


środa, 10 lipca 2013

Pikinierzy z Rothenburga/ Pikemen from RothenburgRegiment pikinierów ukończony! 12 podstawek, 48 figurek i duuużo pracy.

Jest to regiment chłopskich powstańców z okolic Rothenburga - działała tam jedna z lepiej wyposażonych grup chłopów. Sztandar powstańców z Rothenburga przedstawia typowe symbole chłopskiej rebelii - narzędzia rolnicze oraz but.

Niemal wszystkie figurki to Old Glory, jedynie kilka Venexia oraz poważnie skonwertowani perscy piechurzy Xystona.

Myślę, że na jakiś czas dam sobie spokój z pikinierami, ale na warsztacie stoi już kolejna, inna jednostka armii chłopskiej. Wkrótce ujawnię jaka.


Pikemen regiment finished! 12 stands, 48 figures and a lot of work.

It's a Rothenburg peasants' regiment - one of better equipped during the uprising. Their standard displays typical symbols of the Peasants' War - farming tools and a shoe.

Nearly all figures from Old Glory, only several from venexia and heavily converted Persian infantry from Xyston.

I think that now I deserve some respite from painting pikemen. However on my workbench there's another, different unit of peasants. Soon You'll find out what type of unit it is.


niedziela, 7 lipca 2013

Chłopscy pikinierzy - prawie ukończeni / Peasant pikemen - nearly finished


Z przyjemnością informuję, że to już przedostatni post o pikinierach. Do wykonania pozostał już tylko jeden stand.

W kolejnym obiecuję pokazać już w pełni ukończoną grupę bojową złożoną z 12 podstawek.

Tymczasem dwie kolejne podstawki z chłopskimi pikinierami.

I have a pleasure to announce that it is nearly the last post about pikemen. I have only one stand to finish

I promise presentation of the finished battlegroup composed of 12 stands in next post.
And now two more stands of peasant pikemen
czwartek, 4 lipca 2013

Nikt nie spodziewa się najazdu Wikingów!/ Nobody expects the Viking raid!

 
 
Zdecydowałem! Potrzebuję jakiejś odmiany - nowego projektu, nowej skali. Decyzję pomogli mi podjąć koledzy, którzy zdecydowali się na granie w system SAGA, czyli skirmish osadzony w tak zwanych "wiekach ciemnych".

Mój wybór padł na Wikingów, jako najbardziej uniwersalną bandę, walczącą ze wszystkimi - od Bizantyjczyków, przez Słowian, Franków po Anglo-Duńczyków.

I've decided! I need some rest - new project and scale. My friends helped me to decide. They've decided to play SAGA - dark age skirmish rules.

I've chosen Vikings as the most versatile faction - they may fight against everyone from Byzantines to Slavs, Franks and Anglo-Danes.


Zakupiłem warband wikingów firmy Gripping Beast. Metalowe figurki w skali 28mm z podstawkami i różnymi opcjami uzbrojenia.

I've bought a Viking warband set from Gripping Beast - metal figures with stands and many arms options.


Jako pierwszego pomalowałem wodza. Bardzo ładna figurka nie wymagająca skomplikowanej obróbki przed klejeniem i malowaniem. Przy okazji poćwiczyłem sobie techniki cieniowania i mieszania kolorów na figurkach w skali 28mm.

Viking warlor was first to be painted. It's a very nice figure and doesn't require much preparation work before cementing and painting. I had also an occasion to train various shading and color blending options because I'm not familiar with 28mm figures.