piątek, 29 czerwca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (3) Po pierwszym starciu prawego skrzydła Odrysów z lewym skrzydłem Bessów. Okazało się ono nad wyraz krwawe - uciekać zaczął jeden oddział lekkiej jazdy Odrysów, a także oszczepnicy po stronie Bessów.

After the first clash of Odrysian right and Bessi left. It was very bloody. One Odrysian light horse unit and one Bessi javelinmen unit were broken.

 W centrum i na lewym skrzydle Odrysów nie doszło do walk wręcz. Nieuchronnie zbliżało się starcie hoplitów obu stron, które miało rozstrzygnąć bitwę.

No fighting on Odrysian centre and left. inevitable clash of hoplites that was to decide fate of battle was incoming.

 Doszło do walki miedzy elitarną jazdą obu stron. Szarża kawalerii odrysów została odparta i ich możni zaczęli przegrywać.

Clash of elite noble cavalry of both sides started. Charge of Odrysians was repelled and they started to loose.

 Hoplici, jak to hoplici maszerują na wprost. Harcownicy, jak to harcownicy, manewrują i czają się na skrzydłach.

Hoplites like hoplites, march straight, skirmishers, like skirmishers maneouver and stalk on the flanks.

Przed przystąpieniem do pracy hoplici obu stron dokonuja tradycyjnej wymiany obelg. Oszczepnicy udają się tymczasem na zasłużoną przerwę.

Before strting their work hoplites of both sides exchange traditional insults. Javelinemen start a well deserved break


Obok elitarnej kawalerii do walki wchodzi średnia piechota obu stron. Poczatkowo Odrysowie są górą i dzieki rhomphaiom dezorganizuja przeciwnika oraz zadają mu znaczne straty.

Next to elite cavalry medium foot of both sides joins the melee. Initially Odrysians strated to win. With their rhomphaias they distrupted the enemy and inflicted some serious causalties.

czwartek, 28 czerwca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (2)

 Lekka jazda Odrysów (po lewej) i Bessów (po prawej) szykuje się do starcia.
Odrysian (on the left) and Bessi (on the right) light horse prepare for the clash.

 Średnia piechota Odrysów zajmuje pozycje na wzgórzu./ Odrysian medium foot occupies the hill

 Greci walczący po stronie Odrysów/ Greeks fighting on Odrysian side 

 Starcie lekkiej jazdy i piechoty/ Clash of light horse and light foot

 Pierwsze straty po obu stronach/ First loses on both sides


wtorek, 26 czerwca 2012

Trakowie w akcji/ Thracians in action (1)

Przy okazji EURO 2012 i popisów "naszych" piłkarzy doszedłem do wniosku, że jest tylko jeden sposób aby "nasi" wygrywali - musza grać sami ze sobą.

W myśl tej zasady rozegraliśmy niedawno w kilka osób bitwę, w której od początku wiadomo było, że wygrają Trakowie, a to dlatego, że Trakowie walczyli z Trakami. Po jednej stronie stanęli wojownicy z plemienia Odrysów (jednego z głównych plemion trackich), a po drugiej ich sąsiedzi, zajmujący bardziej górskie tereny - Bessowie.

While watching EURO 2012 and show delivered by "our" football team I came to conclusion that there's only one way to be sure that 'ours" will win - they have to play between themselves.

This rule was used in our recent game. We played battle that had to be won by Thracians because Thracians were fighting against Thracians. on one side there were Odrysians and on the other Bessi - their neighbours from the mountains.

 Centrum linii Odrysów, w którym stanęli najemni greccy hoplici (Grecy brali czasami udział w wojnach między Trakami zwłaszcza jako najemnicy lub gdy reprezentowali sprzymierzone z Trakami greckie kolonie)

Przed hoplitami lekka piechota z oszczepami. Na prawym skrzydle średnia piechota tracka z rhomphaiami oraz jazda.

Centre of the Odrysian line with mercenary hoplites (Greeks sometimes participated in wars between Thracians as mercenaries or allies from nearby Greek colonies)

Before hoplites light foot with javelins. On the right Thracian medium foot with rhomphaias and cavalry.

Prawe skrzydło armii Odrysów. Tutaj stanęła elitarna jazda możnych, a obok niej lekka jazda z łukami i oszczepami.

Odrysian right wing with elite noble cavalry and light horse armed with bows and javelins.

 Niedawno pomalowany przeze mnie oddział Traków na lewym skrzydle armii Odrysów.

Recently painted unit of Thracians on the left wing of Odrysian army.

 Najemni hoplici walczący w centrum szyku Bessów, z tyłu grecka jazda, z przodu lekka piechota z oszczepami.

Mercenary hoplites in Bessi army, behind them Greek cavalry and before light foot with javelins.
 
Pierwsze ruchy obu armii/ Initial moves of both armies

niedziela, 24 czerwca 2012

Trakowie powracają/ Thracians are back !

Bardzo dawno na moim blogu nie gościły tematy starożytne. Teraz to naprawiam, ponieważ ukończyłem następny oddział trackiej piechoty.

Traccy peltaści znani byli z tego, że walczyli zarówno jako lekka jak i średnia piechota, czyli w gęstszym, bardziej zorganizowanym szyku, nie stroniąc od walki wręcz. W zależności od sytuacji do bitwy stawali uzbrojeni w lżejsze oszczepy lub cięższe włócznie do walki wręcz i miecze.

For a very long time I wasn't writing about antiquity. Now it's time to correct it.

 Thracian peltasts were very versatile troops. They could fight as a light infantry but also as a medium one in much denser formation for melee combat. According to situation they could use lighter javelins for throwing at the enemy or heavier spears and swords for hand to hand combat.


Zakończyłem pracę nad właśnie takim oddziałem trackiej średniej piechoty z włóczniami. Na uwagę zasługują charakterystyczne trackie tarcze w kształcie półksiężyca - tzw. pelty. To one dały nazwę formacji peltastów.

Figurki Xyston 15mm, przy malowaniu korzystałem z dipowania, które moim zdaniem daje bardzo dobry efekt cieniowania zwłaszcza gdy cieniować trzeba płaszcze czy fałdy szat.

I've finished such unit of medium foot with spears. It's worth noticing that they have crescent shaped shields - peltas. These shields gave name to peltasts formation.

Figures are Xyston 15mm. I used dipping for shading and in my oppinion it gives a very realistic look especially when you have to shade cloaks. 

sobota, 16 czerwca 2012

Anarchiści z KMem/ Anarchists with a MG


 
Karabin maszynowy był w początkach wojny domowej w Hiszpanii bardzo cenną zdobyczą, zwłaszcza dla jednostek milicji walczących ze zbuntowanym wojskiem. W Barcelonie jeszcze przed wybuchem walk część broni, w tym ciężkiej trafiło do bojowców dzięki sympatyzującym z CNT-FAI żołnierzom. Więcej zdobyto po ostatecznym zajęciu koszar i rozbiciu nacjonalistycznych oddziałów, które chciały zająć miasto.

Machine gun was a precious weapon at the beginning of the SCW especially for militias fighting against rebel soldiers. In Barcelona just before first shots were fired some firearms were gathered thanks to CNT-FAI sympathisers in army ranks. More were captured after taking army barracks and defeating rebel troops that tried to take the city.

Hiszpańska armia używała różnych typów karabinów maszynowych, w większości przestarzałych konstrukcji. Jednym z nich był francuski Hotchkiss 1909 jeszcze z czasów Pierwszej Wojny Światowej. Właśnie w taką broń jest uzbrojona sekcja milicji, którą pomalowałem.
Spanish army was using various MGs mostly obsolete such as Hotchkiss 1909 French MG used in the I World War . It's the main weapon of the militia MG section I've painted.

Warto zwrócić uwagę, że wśród bojowców jest kobieta. W roku 1936 służyły one w milicjach na równi z mężczyznami, w tym w oddziałach na linii frontu. Dopiero później gdy do głosu zaczęli dochodzić stalinowcy, rozwiązujący milicje kobiety musiały wrócić do oddziałów pomocniczych.

It's worth noticing that there's a woman among fighters. In 1936 they served in militias on equal terms with men including in frontline units. Later when stalinists gained more power and dissolved militias they had to return to support units.

piątek, 8 czerwca 2012

Żelazna Kolumna/ The Iron Column

Kolumny w początkach Wojny Domowej w Hiszpanii były związkami taktycznymi odpowiadającymi mniej więcej dywizji. W rzeczywistości kolumny obu stron były o wiele słabsze liczebnie niż standardowe dywizje.

At the beginning of the Spanish Civil war columns were a tactical units roughly comparable with divisions. In reality they were much less numerous than standard army divisions.

 

Zdecydowałem, że ze względu na wyposażenie moi anarchiści będą członkami Żelaznej Kolumny. Ta kolumna CNT-FAI składała się z najlepiej wyposażonych oddziałów milicji i w początkach wojny ruszyła z Barcelony, gdzie znajdowało się centrum działań CNT-FAI w kierunku Saragossy opanowanej przez zbuntowanych wojskowych. Później na wniosek rządu republikańskiego została skierowana na front Madrycki. Nadejście osławionych rozbiciem garnizonu Barcelony anarchistów wzmocniło morale obrońców stolicy. Razem z żołnierzami Brygad Międzynarodowych przyczynili się do zatrzymania natarcia nacjonalistów i zwycięstwa w pierwszej bitwie o Madryt.

 I've decided that my militiamen because of their equipment will belong to the Iron Column. This CNT-FAI column was composed of best equiped troops and at the beginning of the war it marched from Barcelona where HQ of CNT-FAI was, towards Zaragozza that was taken by rebel troops. Later at the demand from the republican authorities the Iron Column was moved to Madrid. Arrival of anarchists famed for defeating garrison of Barcelona bolstered morale of the defenders of Madrid. Together with the International Brigades they contributed to holding nationalist advance and victory in the first battle of Madrid.

Wyposażenie tych milicjantów jest podobne jak w przypadku poprzedniej sekcji. Ponownie dowódca posiada pistolet maszynowy, a reszta bojowców karabiny różnych typów. Jeden z nich to również Dynamitero Na uwagę zasługuje nakrycie głowy dowódcy. Czerwono czarna czapka wojskowa tzw. gorillo to jeden z wyróżników anarchistycznych milicji.

Equipment of these fighters is similar to this in previous section. Again commander has the SMG and other fighters various guns. One of them is also a Dynamitero. Commanders cap is worth mentioning - it's a red-black gorillo - spanish cap, typical for anarchists.
 Żelazna kolumna. Rolniku! Rewolucja da ci ziemię - plakat propagandowy CNT-FAI
The Iron Column. Farmer! The revolution will give you land - CNT-FAI propaganda poster.

czwartek, 7 czerwca 2012

Nadchodzą anarchiści!/ Anarchists are coming!


 

Zastanawiałem się nad jakimiś oryginalnymi siłami do Force on Force i mój wzrok spoczął na figurkach Peter Pig'a 15mm - milicji do Hiszpańskiej Wojny Domowej. 

I was thinking about an original force for Force on Force and I noticed some old Peter Pig 15mm figures - Spanish Civil War militia.

Zacząłem od pierwszej sekcji milicji CNT-FAI - Krajowej Konfederacji Pracy - Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej. W roku 1936, gdy wybuchł wojskowy bunt takie milicje były podstawą sił legalnego rządu republikańskiego. Anarchosyndykaliści z CNT-FAI nie walczyli jednak w imieniu republikańskiej władzy, ale o wprowadzenie zmian spolecznych.

I started from first section of the CNT-FAI militia. In 1936 when military mutiny broke out militias were the main force of the legal republican government. Anarchosyndicalists from CNT-FAI were not fighting for republican authorities but for social revolution.

Milicje dzieliły się na centurie liczące około 100 bojowców. Na początku były słabo uzbrojone, jednak po zdobyciu magazynów broni i rozbrojeniu lub pokonaniu wielu zbuntowanych garnizonów zyskały dostęp do wojskowych zasobów.

Dowódca sekcji (dowódcy milicji byli wybierani) jest uzbrojony w pistolet maszynowy, reszta milicjantów posiada zwykłe karabiny (w Hiszpanii używano wielu typów karabinów - Mauserów, Manlicherów, a także rosyjskich Mosinów). Bojowiec w bezowej kurtce to tak zwany Dynamitero - saper przenoszący butelki z płynem zapalającym i inne ładunki wybuchowe. 

Militias were divided into centurias - roughly 100 fighters. At the begining they were poorly armed but managed to gain weapons from military supplies, disarmed or defeated army garrisons.

Commander of the section has a submachine gun other fighters have rifles (various types - Mausers, Manlichers, Mosins and others) were used in Spain. Fighter in beige jacket is a so called Dynamitero - sapper carrying molotov cocktails and other explosives. 


wtorek, 5 czerwca 2012

Turniej DBA na Grenadierze/ DBA tournament during Grenadier

Na Grenadierze odbył się kolejny turniej DBA w konwencji historycznej (losowanie historycznych par armii).

During Grenadier next DBA tournament took place. It was in a historical convention (drawing historical pairs of armies).

Pierwsza gra - bitwa pod Fornovo 1494 - Wenecja (IV/61. Italian Condotta. 1320AD-1495AD) kontra Francja (IV/82b. French Ordonnance. 1465-1503AD)

First game - Fornovo 1494 Venice (IV/61. Italian Condotta. 1320AD-1495AD) vs France (IV/82b. French Ordonnance. 1465-1503AD)


Grałem Francuzami. Bitwa polegała na przepychaniu się oddziałów rycerstwa, które niestety nie szło po mojej myśli.
I was playing French. Battle was based on pushing between Knights and unfortunately it didn't go well for the French


Ostatecznie mój przeciwnik wykonał szarżę pikinierów i wgniótł w ziemię 4 element mojej armii. Przegrana 4 do 2.
Finally my adversary made a pike charge and massacred 4 element of my army. Loss 4 to 2

Druga gra - Daras 531 r. - Bizancjum (III/4. Early Byzantine. 493-549AD) kontra Sasanidzi
(II/69. Sassanid Persian. 220AD-651AD)

Rzut kością pozwolił mi wybrać armię - oczywiście Sasanidów (na dole zdjęcia)

Next game - Daras 531 r.  III/4. Early Byzantine. 493-549AD vs
II/69. Sassanid Persian. 220AD-651AD
 
Dice roll allowed me to Choose the army. Of course my choice was Sassanids (at the bottom of the photo)


Tym razem udało mi się utrzymać linię, a także w miarę szybko rozbić lekką jazdę przeciwnika, a następnie w jednym miejscu otoczyć jego piechotę. Zwycięstwo 4 do 1!

This time I managed to hold the line and destroy quite quickly first unit of enemy light horse. Later I managed to encircle some enemy infantry. Victory 4 to 1!

 Kolejna bitwa - Rzeka Indus 1221 r. Chorezm (IV/24. Khwarizmian. 1186AD-1246AD) kontra Mongołowie (IV/35. Mongol Conquest 1206AD-1266AD).

Next battle - Indus river 1221 r. IV/24. Khwarizmian. 1186AD-1246AD vs IV/35. Mongol Conquest 1206AD-1266AD

Mogłem wybrać armię, więc zdecydowałem się na Mongołów (na dole zdjęcia).

I could choose an army so decided to command Mongols (at the bottom of the photo)

 Bitwa była zdecydowanie najciekawszą z rozegranych przeze mnie tego dnia. W pewnym momencie zagrożony był Mongolski obóz. Główna walka była toczona przez lekką jazdę obu stron. Manewry mojej przeciwniczki były trudne do skontrowania, ale udało się. Zwycięstwo 4 do 1!

Battle was the most interesting from played by me on this tournament. At some moment Mongol camp was in danger. Most of the fighting was by light horse of both sides. Manouvers of my enemy were hard to counter but I managed to win 4 to 1.

 
Ostatnia gra przeciw jak się okazało przeciw zwycięzcy turnieju. Kanny 216 p.n.e. - Rzym republikański (II/33. Polybian Roman. 275BC-105BC) kontra Kartagina, którą grałem (II/32. Later Carthaginian. 275BC-146BC). 

Zakończyła się patem. Żadna ze stron nie chciała zaatakować. Straciłem jeden element psiloi, ale ostatecznie padł remis.

Turniej  wypadł w miarę dobrze - dwa zwycięstwa, remis i przegrana. Ostatecznie zająłem trzecie miejsce.

Last game as it appeared later against winner of the tornament (II/33. Polybian Roman. 275BC-105BC) against Carthage that I played (II/32. Later Carthaginian. 275BC-146BC).  

 It has ended with a draw. Both sides didn't want to attack first. I lost one psiloi element but the result was a draw.

Tournament went quite well - two victories, draw and a loss. Finall I went third.


poniedziałek, 4 czerwca 2012

Rycerstwo Hodona/ Odo's Knights

 Pierwsze trzy elementy armii margrabiego Hodona (w DBA East Frankish) do systemu DBA skończone.

First three elements of margrave Odo's army (in DBA East Frankish) for DBA finished.


W roku 972 margrabia Hodon podjął "prywatną" wyprawę przeciwko państwu Mieszka I. Tworząca się Polska była dla niego zbyt groźnym regionalnym rywalem. Nie czekając na zgodę cesarza (którego Mieszko I był sojusznikiem) wyruszył na wojnę. Prowadził ze sobą prawdopodobnie jedynie część regionalnego rycerstwa, znajdującą się pod jego bezpośrednimi rozkazami, a także grupę awanturników z innych rejonów Niemiec.
W okolicach grodu Cedynia armia ta przekroczyła Odrę i wkroczyła na tereny państwa Mieszka I, po czym została wciągnięta przez Polaków oraz ich sojuszników w zasadzkę na wąskiej drodze między wzgórzami a bagnami, gdzie rycerstwo nie mogło wykorzystać swojej przewagi w uzbrojeniu. Ludzie Hodona zostali zmasakrowani, a on sam z małą grupką przybocznych uciekł z pola walki.

In 972 Margrave Odo started a "private" war against Mieszko I. Poland was for him a newly created regional threat. No waiting for emperor's permission (Mieszko was an ally of Geraman Emperor) he started an invasion. He was leading an army composed of knights under his direct command and some adventurers from other parts of Germany.
Near the fortified town of Cedynia he has crossed Odra river and entered lands of Mieszko I. Odo's army entered a trap set between marshes and hills on a narrow road where knights couldn't use their supperiority in armour and weaponry. Odo's men were massacred and he managed to run away with a small group of bodyguards.