piątek, 29 listopada 2013

Niemieckie rycerstwo - prace w toku/ German knights - work in progress


 Kontynuuję malowanie pracy konkkursowej na konkurs modelarski portalu Strategie.net.pl - niemieckich szesnastowiecznych rycerzy. Po położeniu podkładu i naniesieniu rozjaśnień czas na główne kolory. W tym przypadku będą to głównie kolory metaliczne. Pomalowałem zarówno zbroje dla koni, jak również samych jeźdźców. 

Nie chciałem aby kolor zbroi końskich był jednolity, więc zdecydowałem, że dwie będą pozłacane, a dwie kolejne kolorowe, czyli po prostu przykryte tkaniną. W XVI wieku takie nakładanie tkanin na zbroje było oznaką dodatkowego statusu. Już koszt samej zbroi dla konia był ogromny, a droga tkanina oznaczała, że jeździec należał do absolutnej elity.

Była to również forma ubezpieczenia. Tak bogato przystrojony jeździec oznaczał bogaty okup, więc jeśli nie wpadł w ręce najemnych piechurów, którzy zabijali zwykle każdego przeciwnika, miał wielkie szanse na przeżycie nawet przegranej bitwy.I continue work on my knights for Strategie.net.pl portal modelling competition. After black undercoat and white highlights it's time for the base colors. In this case they are mostly metalics. I've painted both barded horses and knights. 

I didn't want the horse armour to have unified colors so I painted two as inlaid with gold and two in other colors - that means that they were coated with some colorful material. In 16th Century it was an additional mark of status. Barding was extremely expensive and ones who could also afford precious fabrics were an elite of the elite.

It was also a form of insurance. Such richly decorated knight meant a high ransom. So if he didn't fell into mercenary infantrymen's hands (they were usually killing all captured enemies) he had high chances of surviving even the lost battle.

wtorek, 26 listopada 2013

Piki, piki, więcej pik/ Pikes, pikes and more pikes

Kolejne dwie podstawki pikinierów. Taka już dola malującego szesnastowieczne armie, że musi się przyzwyczaić do malowania mas pikinierów.

Wielkie formacje piechoty z pikami stanowiły powszechny widok na szesnastwiecznych europejskich polach bitew. Nie inaczej było w przypadku armii chłopskich powstańców. Ponieważ wzorowali się oni na landsknechtach - jedynych zawodowych żołnierzach z którymi mieli częsty kontakt, zapewne wyszkolona część powstańców umiała tworzyć podobne formacje.

Next two stands of pikemen. It's a fate of painter painting 16th Century army - he has to paint loads of pikemen.

Huge pikemen formations were dominating early 16th Century European battlefields. Probably the same was with peasant armies. Peasants were modeling themselves on landsknechts - the only professional soldiers they had regular contact with. Probably trained part of rebel forces were able to form formations similar to used by landsknechts - including blocks of pikemen.

To już niemal połowa drugiego dużego oddziału pikinierów. Po jego ukończeniu wracam do niewyszkolonych buntowników z różnorodną bronią.

It's nearly half of the second large unit of pikemen. After finishing it I'll come back to painting untrained mob with various weapons.

piątek, 22 listopada 2013

Chłopscy pikinierzy/ Peasant pikemen


Po dowództwie oddziału czas na masy chłopów z pikami, które zaczynają się zbierać pod sztandarem rebeliantów.

Znowu figurki Old Glory z zestawu nieopancerzonych pikinierów. Zaletą malowania szesnastowiecznych dużych oddziałów jest to, że ówczesne armie jeszcze nie stosowały mundurów. Pomalowanie 48 figurek na 12 podstawkach w te same kolory groziłoby zdrowiu psychicznego malującego, albo spowodowało szybkie zniechęcenie.

Od początku chciałem aby moi rebelianci odróżniali się od landsknechtów dostyć ubogim wyglądem. Bez jaskrawych kolorów - brązy, biel, czasem beż, kolory ubrań zwykłych chłopów, czasem uzupełnione o kapelusze landsknechtów czy hełmy.


After command of the unit time for masses of peasants with pikes gathering under rebel banners.

Again Old Glory figures from the unarmoured pikemen set. The main quality of painting 16th Century units is their lack of uniformity. Painting 48 uniformed figures on 12 stands may be dangerous to sanity of the painter or just simply discouraging.

From the start I wanted hese figures to look less colourful than for example landsknechts. Without bright colours - browns, white, beiges - colors of peasant outfit with added landsknecht hats and an ocasional helmet.

czwartek, 21 listopada 2013

Polegli chłopi/ Fallen peasants


Słabo zorganizowane oddziały chłopskich powstańców często ponosiły klęski, zwłaszcza w obliczu jazdy przeciwnika. Straty były największe gdy formacja załamywała się i brakowało doświadczonych weteranów aby ją utrzymać.

Dwa markery strat do moich oddziałów z Wojny Chłopskiej w Niemczech, chociaż będą pasowały do wszelkich jednostek milicji.

Figurki to mocno skonwertowani piętnastowieczni artylerzyści z QR Miniatures


Disorganised rebel peasants' units often suffered defeats, especially when facing enemy cavalry. Loses were the biggest when formation was braking apart and there was no experienced soldiers to keep it in place.

Two causalty markers for my peasant rebels army, but in fact fit for any militia unit.

Figures are heavily converted 15th Century artillerymen from QR Miniatures set.wtorek, 19 listopada 2013

Chłopskie dowództwo/ Peasant command


Początek kolejnego oddziału chłopskich pikinierów. Tym razem zaczynam od dowództwa z chorążym i bębniarzem.

Chłopi ci mają sztandar rebeliantów z Untergrombach, na granicy Niemiec i Francji. Z jednej strony widnieje powszechny w powstańczych armiach motyw chłopskiego buta oraz biały krzyż na niebieskim tle będący regionalnym symbolem używanym także we Frankonii. Na drugiej stronie motyw ukrzyżowania i wizerunki Marii Magdaleny oraz Jana Chrzciciela, a także tekst modlitwy "Boże daj nam swą sprawiedliwość".

Na odwrocie sztandaru również habsburski dwugłowy orzeł, ponieważ część chłopów domagała się aby podlegać nie szlachcie, ale bezpośrednio cesarzowi.

Figurki Old Glory, bębniarz Wargamer (przerobiony ze szwedzkiego dobosza).


 Start of the new peasant pikemen block. This time I start with command with drummer and standard bearer.

These peasants have a banner of Untergrombach rebels used on German French border. On one side it has a common rebel symbol of a peasant shoe and a regional white cross on a blue field (used also in Franconia). On the other side crucifixion motive with Mary Magdalene and John Baptist and a prayer "God give us thy divine justice".

There is also a two headed Habsburg eagle because some peasants demanded that they want to be directly subjects of the emperor not the noblemen.

Figures Old Glory - drummer converted from Wargamer swedish drummer

niedziela, 17 listopada 2013

Starcie wodzów (2)/ Clash of warlords (2)

 Berserkerzy wroga starli się z moimi wojownikami i polegli, zabijając trzech wojowników. Pole walki stawało się coraz bardziej puste, ponieważ przeciwnik użył specjalnej zdolnosci eliminowania małych oddziałów i trzech wojowników pozostałych na prawej flance uciekło.
Enemy berserkers charged my warriors and were all killed at the cost of three warriors. Battlefield was more and more empty because enemy has used special ability of eliminating small units and three remaining warriors on the right fled.

 Dzielni wojownicy po pokonaniu berserkerów./ Brave warroirs after defeating enemy berserkers.

Wódz wraz z berserkerami zmierza ku ostatniemu oddziałowi przeciwnika, chroniącemu wrogiego wodza.
Warlord with berserkers heading towards the last enemy unit protecting the warlord.

Bitwa zmierza do rozstrzygnięcia. Starcie niemal wszystkich wojowników, którzy pozostali na polu walki. Padło trzech berserkerów i jeden z moich wojowników, przeciwnik stracił siedmiu wojowników.
Clash is nearing the end. Melee between nearly all warriors on the table. My remaining berserkers and one warrior fell. Enemy has lost seven warriors.Starcie trwa. Wrogi wódz zabija jeszcze jednego wojownika, a następnie używa zdolności specjalnej aby zmusić pozostałych trzech do ucieczki. Z pola walki ucieka też ostatni pozostały przy życiu jego wojownik.

Clash continues. Enemy warlord kills one of my warriors and uses special ability to remove three remaining. Also his last warrior runs away.Decydujące starcie. Na miejsce dociera ostatni gwardzista i pomaga mojemu wodzowi zabić przeciwnika. Zwycięstwo! Wielu wojowników zasiądzie po tej walce w salach Walhalli.

Decisive clash. Last of my hearthguard joins the fight and helps my warlord to kill the enemy. Victory! Many warriors will dine in the halls of Valhalla after this clash.


czwartek, 14 listopada 2013

Starcie wodzów (1)/ Clash of warlords (1)

Dziś miałem okazję po raz pierwszy zagrać w SAGĘ.

Na polu bitwy moi Wikingowie spotkali się z wrogą grupą Wikingów. Po tradycyjnej wymianie obelg wodzowie postanowili zbrojnie rozstrzygnąć spór.

Today I've played SAGA for the first time

On the battlefield my Vikings met rival Vikings. After traditional exchange of insults two warlords decided to settle their conflict in combat.Mój warlord zza linii swoich wojowników obserwuje przeciwnika. Na skrzydłach wystawił dwie grupy po 8 wojowników, a w centrum, obok siebie berserkerów i 4 gwardzistów.

My warlord behind the line of his warriors. On both wings he placed two groups of 8 warriors, in the centre next to him 4 berserkers and 4 hearthguard.


 Nie tracac czasu obie strony rzuciły się do przodu. Both sides quickly ran forward


Moi wojownicy i gwardziści / My warriors and hearthguardZderzenie dwóch linii. Na prawej flance starły sie dwie grupy wojowników. W centrum berserkerzy zderzyli się z gwardzistami wrogiego wodza. Na lewej flance berserkerzy wroga uderzyli z kolei na moich gwardzistów.
First clash of two lines. On the right two units of 8 warriors each are fighting, in the centre my berserkers attack enemy hearthguard and enemy berserkers chgarge my hearthguard.


 Moi wojownicy wykorzystali część kości (w SADZE rzuca się kościami i przeznacza je na aktywacje oraz dodatkowe umiejętnosci) na to aby poświęcić trzech wojowników w samobójczym ataku, ale zyskać dzięki temu aż 9 kości ataku. W efekcie udało im sie wybić wszystkich przeciwników, tracąc jeszcze dwóch ludzi.
One unit of my warriors used special ability (in SAGA you throw a dice and allocate it to special abilities and activations) and by sacrificing 3 warriors in suicidal charge gained 9 more attack dice. This allowed them to wipe out the enemy, loosing 2 more warriors.


W centrum berserkerzy poradzili sobie z wrogimi gwardzistami. Natomiast berserkerzy wroga zabili trzech moich gwardzistów tracąc jednego wojownika.
In the centre my Berserkers wiped out enemy hearthguard loosing one of their number, and enemy berserkers killed 3 of my hearthguard.

sobota, 9 listopada 2013

Rycerstwo - praca konkursowa/ Knights - modelling competition (2) Prace nad szesnastowiecznym rycerstwem niemieckim do konkursu modelarskiego postępują. Na początek oczywiście czarny podkład.

Works on 16th Century German knights for the modelling competition are progressing. At the beginning of course black primmer.


Nastepnie "suchym pędzlem" rozjaśnienie na biało. Dzięki temu kolory będą żywsze.

Later some drybrushing white to make higlights and make colors more lively. 


niedziela, 3 listopada 2013

Rycerstwo - praca konkursowa/ Knights - modelling competition

Ponieważ zdecydowałem się na udział w konkursie modelarskim portalu www.strategie.net.pl zaprezentuję w kilku postach raport z przygotowania oddziału szesnastowiecznych niemieckich rycerzy.

Because I've decided to participate in modelling contest of the www.strategie.net.pl portal I will present in several posts reprot from preparing a unit of 16th Century German Knights.

Figurki Venexia 15mm, niestety niedostępne juz na rynku. Oczyszczone i przygotowane do kładzenia podkładu.

Venexia 15mm figures, unfortunately no more available on the market. Cleaned and prepared for undercoating.