niedziela, 30 października 2016

Potyczka w Fontenay/ Skirmish in Fontenay (3)

Atakująca sekcja brytyjskiej piechoty znalazła się pod huraganowym ogniem trzech KMów.
Attacking section of British infantry came under hail of fire from three MG sections.

Pomimo, że był on mało skuteczny, wystarczył do wyeliminowania 3 żołnierzy. Jedna z niemieckich sekcji KMów ruszyła do walki wręcz, tracąc jednego zabitego, ale eliminując 3 kolejnych Brytyjczyków. To zmusiło resztę do ucieczki.
Despite the fact that fire was not very effective it was enough to eliminate 3 soldiers. One of German MG sections advansed and in hand to hand combat eliminate 3 more loosing one soldier. This forced British to retreat.

 Brytyjczycy aby osłonić odwrót użyli granatów dymnych. To cover the retreat British forces used smoke grenades.

 Uciekająca grupa żołnierzy./ British soldiers running away.

 Niemcy z kolei postawili zasłonę dymną aby zasłonić się przed nacierającym czołgiem.
Germans also made a smoke screen to cover from advancing British tank.

 W międzyczasie jedna z niemieckich sekcji KMów została ostrzelana i straciła dwóch ludzi.
In the meantime one of German MG sections came under fire loosing two men.

 Natarcie czołgu wspartego przez piechotę. Niemcy wycofują się oddając teren.
Advance of the tank supported by infantry. Germans are retreating.


Niemieckie KMy zdążyły się wycofać. Brytyjczycy zdobyli miasteczko, jednak tracąc 3 zabitych i 2 rannych. Niemcy utracili 1 zabitego i 2 rannych, a także, co najważniejsze, czołg.
German MG sections managed to retreat. Britih forces took the town however loosing 3 KIA, and 2 WIA. German lost one killed and 2 wounded and what's most important - a tank.

czwartek, 27 października 2016

Potyczka w Fontenay/ Skirmish in Fontenay (2)


 Niemcy, w odpowiedzi na pojawienie się Churchilla wystawili okopany czołg Panzer IV/ Germans in response to British Churchill deployed entrenched PanzerIV

 Rozpoczął się pojedynek ogniowy pojazdów pancernych. Panzer IV strzelał częściej, ale bez efektu.
Firefight between tanks has started. PanzerIV was shootin more often but without effectSzczęśliwe trafienie z Churchilla zamieniło PanzerIV w dymiący wrak.
Lucky shot from Churchill turned PanzerIV into burning wreck.
Brytyjczycy wystawili kolejną sekcję piechoty w lesie/ British side deployed second infantry section in the woods.

Przy drodze pojawiła się sekcja z KMem Bren, a jedna z sekcji piechoty ruszyła do natarcia starając się wykorzystać zamieszanie, które w niemieckich szeregach spowodowała utrata czołgu.
Near the road British Bren team was deployed and one of the infantry ections advanced to use disorder that appeared in German ranks after loosing a tank.

 Niemcy wystawili na drodze, za barykadą drużynę z CKMem/ Germans deployed on the road, behind a barricade an HMG team.


środa, 26 października 2016

Potyczka w Fontenay/ Skirmish in Fontenay (1)

 Kolejna gra w ramach kampanii Chain of Command/ Another game of the Chain of Command campaign.


Tym razem walki toczyły się już w miasteczku Fontenay. Brytyjska piechota kontynuuje natarcie, a oddziały SS starają się je spowolnić.
This time fighting was taking place in Fontenay town. British infantry continues its advance and SS units try to slow it down.

 Sytuacja po fazie patroli i wystawieniu punktów wejścia/ Situation after patrol phase and placing jump-off points.

Niemcy jako pierwsi wystawili trzy podstawowe sekcje z KMami, czyli bazowy skład swoich sił.
Germans were first to deploy their main MG sections.

Dwie drużyny KMów biegiem ruszyły w kierunku budynku, trzecia weszła do budynku gospodarskiego.
Two MG teams ran towards the building, third entered the barn.

Czwarta drużyna znalazła się za żywopłotem, przy drodze/ Fourth team was placed behind the hedge, near the road.

 Strona brytyjska wystawiła czołg piehoty Churchill/ British side deployed Churchill infantry tank.

a następnie drużynę piechoty/ and next an infantry section.

wtorek, 25 października 2016

Jeszcze jedni pikinierzy/One more pikemen stand

Szwajcarscy najemnicy w czasie Wojen Włoskich służyli najczęściej w armiach króla Francji. Rekrutacja takich oddziałów odbywała się za pośrednictwem władz poszczególnych kantonów. Co ciekawe w warunkach zaciągania najemników zapisywano, że nie będą oni walczyć przeciwko innym Szwajcarom. Dokładnie opisane były też warunki płacowe. Brak ich spełnienia mógł powodować i często powodował odejście całych oddziałów  powrotem do Szwajcarii.

Swiss mercenaries during the Italian Wars were serving most often in French armies. They were recruited by Cantonal authorities. What's important the contract was stating that they cannot fight against other Swiss mercenaries. It was also giving detailed payment conditions. If they weren't fulfilled it might cause, and often caused, entire units to come back to Switzerland.

piątek, 21 października 2016

Kolejni pikinierzy/ Pikemen again

 Kolejna podstawka szwajcarskich pikinierów. Szwajcarzy tworzyli duże oddziały ze względu na preferowaną przez nich taktykę działania. Atakowali w głębokich kolumnach, które przełamywały formację wroga dzięki liczebności i wyszkoleniu uderzając w wybrane miejsce w linii przeciwnika.

Next stand os the Swiss pikemen. Swiss were creating large units due to their preferred tactics. They attacked in deep columns that were to break enemy formations due to numbers and training. They were striking one part of the enemy line to use their superiority.


niedziela, 16 października 2016

Więcej halabardników/ More halberdiers


Kolejna podstawka szwajcarskich halabardników.
Figurki Khurassan Miniatures 15mm.

Another stand of the Swiss halberdiers.
15mm Figures by Khurassan Miniatures.

sobota, 15 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(3)

Na flance dwie brytyjskie drużyny piechoty ruszyły do natarcia pod osłoną granatów dymnych.
On the flank two British inafntry sections avanced under cover of smoke grenades.
Brytyjska piechota na drodze otworzyła ogień do niemieckiej sekcji KMu, eliminując jednego żołnierza, a przygniatając pozostałych.
British infantry on the road opened fire on German HMG section eliminating one soldier and pinning others.

Niemiecki obserwator artyleryjski wezwał ostrzał na nacierającą brytyjską piechotę, ale bez większego efektu.
German artillery observer called artillery barrage against advancing British infantry but without an effect.Brytyjczycy na flance wystawili snajpera, który zaczął ostrzeliwać ufortyfikowany budynek. To zmusiło niemieckiego obserwatora artyleryjskiego do wycofania się.
British forces used a sniper to fire at the fortified building. This forced German artillery observer to retreat.
Po ostatnim brytyjskim ostrzale artyleryjskim Niemcy wycofali się w zorganizowany sposób. Ze strat wynikło, że Niemcy stracili jednego rannego, natomiast Brytyjczycy dwóch zabitych i dwóch rannych, jednak opanowali przedpola miasteczka.
After the last British artillery barrage Germans retreated in an orderly way. From the post battle checks it came out that Germans suffered one wounded and British two wounded and two killed in action, but they managed to secure outskirts of a town.


niedziela, 9 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(2)

Jedna z sekcji brytyjskiej piechoty biegiem zmierza aby zająć pomieszczenia gospodarcze. Zasady scenariusza utrudniają wystawienie kolejnych sekcji i drużyn. Niemcy musieli zdawać dowodzenia aby się ono udało ze względu na ostrzał artyleryjski. Brytyjczykom z kolei przeszkadzała mgła.
Drużyna z Brenem mająca wspierać atak sekcji piechoty zgubiła się niestety we mgle i nie dotarła w tej turze na pole walki.
One of the British infantry section was running to occupy a barn. Rules for the scenario make deployment of troops difficult. geramns have to pass command tests due to British artillery barrage, British have to pass tests due to fog.
Unfortunately Bren team that was to support the attack was lost in the fog and failed to appear in this turn.

Niemcom udało się wystawić drużynę z KMem tuz przy atakujących piechurach./ Germans managed to deploy the HMG team next to charging ionfantry.

Ostrzał z tak bliskiej odległości zmiótł połowę brytyjskiej drużyny piechoty./ HMG fire eliminated half of the British infantry section. 
Te straty spowodowały spadek morale sil brytyjskich./ These loses reduced mora;le of the British force.

Niemcy tymczasem umieścili w ufortyfikowanym budynku drużynę z KMem oraz obserwatora artyleryjskiego.
At the same time Germans deployed a HMG team and an artillery observer in the fortified building.

Brytyjczycy ruszyli do ataku na drugim skrzydle rzucając granaty dymne./ British forces started attack on the other flang throwing smoke grenades.

Drużyna, która poniosła straty wycofała się na drogę./ Section that suffered loses retreated to the road.

Na budynki gospodarcze siły brytyjskie wezwały ostrzał artyleryjski. Artylerii udało się wstrzelić dokładnie we wskazany punkt. Wszystkie siły niemieckie na ostrzelanym obszarze zostały przygniecione, jednak nie poniosły strat.
British forces called artillery barrage on barn. Artillery managed to hit directly the given coordinates. All german units on this arrea were pinned but didn't suffer any loses.


sobota, 8 października 2016

Kampania w Normandii - pierwsze starcie/Campaign in Normandy - first skirmish(1)

Od dawna nie miałem okazji grać, ale gdy okazja się zdarzyła, od razu zasiadłem do kampanii. Z kolegami testujemy system kampanijny do Chain of Command.
For a long time I had no opportunity to play any game, but when it came I had an occasion to start with friends a Chain of Command campaign.

Oto pierwsza potyczka kampanii w Normandii (w skali 1/72). 25 czerwca 1944 roku. Po 19 dniach walk Niemcy zostali zepchnięci w głąb lądu. Brytyjski batalion piechoty naciera, a oddziały SS Hitlerjugend starają się powstrzymać natarcie.
It's the first skirmish in Normandy (1/72 scale). It's 25th of June 1944. after 19 days of fighting Germans were pushed inland. British infantry batallion advances and SS Hitreljugend forces try to stop this advance.
Pole walki - obrzeza miasteczka i otwarty teren na przedpolu. Niemcy ufortyfikowali budynek po prawej stronie.
Battlefield - outskirts of the town and open terrain. germans fortified building on the right.
Faza patroli. Brytyjczycy wybierają strategi natarcia skrzydłami, a Niemcy szykują się do obsadzenia budynków.
Patrol phase - British choose flank attacks and Germans prepare tom man buildings.

Na pole walki przybywa brytyjski dowódca oraz jedna z sekcji piechoty./ British commander and one infantry section arrive on the battlefield.

Druga sekcja piechoty posuwa się wzdłuż drogi./ Second infantry section advances along the road.

 Niemcy wystawiają jeden z karabinów MG42 w trybie obserwacji./ Germans deploy one of the MG-42 teams in overwatch.