sobota, 30 sierpnia 2014

Wikingowie/ Vikings

Pomalowałem kolejnych czterech Wikingów do mojej hordy do SAGI. Uzbrojeni są w budzące grozę dwuręczne topory, jedną z ulubionych broni Wikingów. Władanie takim toporem wymagało wielu ćwiczeń i posługujący się nimi wojownicy byli zwykle weteranami.

Najsłynniejszy przykład wykorzystania dwuręcznego topora miał miejsce w trakcie bitwy pod Stamford Bridge w roku 1066. Jeden Wiking przez dłuższy czas blokował przejście przez most zabijając, zanim sam zginął, nawet kilkunastu anglosaksońskich wojowników.

Figurki Gripping Beast 28mm.


 
I've painted next four Vikings for my SAGA warband. They are armed with daneaxes, feared two handed battleaxes, one of the favourite Viking weapons. Using such axe required much skill so warriors using them were usually veterans.

The most famous example of using daneaxe was during the battle of Stamford Bridge in 1066. One Viking warrior with daneaxe was blocking the bridge. Before he was killed he has managed to kill several Anglo-Saxons.

Figures Gripping Beast 28mm.czwartek, 28 sierpnia 2014

Milicjanci CNT/ CNT militiamen

 Milicjanci CNT ukończeni. Figurki Empress Miniatures. Przyznam, że jestem pod wrażeniem ich rzeźby oraz ostrości detali.

Dwóch milicjantów jest uzbrojonych w mausery, standardową broń hiszpańskiej armii i policji. Jeden z kolei ma Mosina - te karabiny były dostarczane do Hiszpanii w ramach pomocy radzieckiej oraz meksykańskiej.
Trafiały głównie do jednostek komunistycznych oraz armii regularnej, ale nie można wykluczyć, że w różny sposób również do anarchistów (różnorodność typów broni zawsze była zmorą jednostek milicji).

CNT militiamen. Figures by Empress Miniatures. I admit that I'm impressed by their sculpt and sharpness of details.

Two militiamen are armed with Mauser rifles, standard rifles of the Spanish army and police. One however has Mosin rifle. These rifles were delivered as a part of Soviet and Mexican help for the Republic. They were used mostly by communist units and regular army, but some might have got into hands of anarchists also (variety of rifle types was also a nightmare for logistics of the militias).
wtorek, 26 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI - krok po kroku/ CNT-FAI militia - step by step

Nie szata zdobi anarchistę, ale nic nie zaszkodzi aby figurki milicjantów wyglądały dobrze :)

Ponieważ biorę udział w konkursie modelarskim portalu Strategie.net.pl oto opis poszczególnych etapów powstawania pracy konkursowej.

Clothes don't make anarchists but I see no reason why militiamen figures shouldn't be well painted :)

Because I participate in a modelling competition of the Strategie.net.pl portal below pinting of the participating work - step by step.Na początek malowanie suchym pędzlem na biało. Pozwala lepiej wydobyć kolory/ First drybrushing white for better exposition of colours.Nałożone podstawowe kolory na największe powierzchnie - w tym przypadku brązy, niebieski i szary. Chusty będą częściowo czerwone, dlatego je z kolei pomalowałem na biało, żeby czerwień była bardziej wyraźna.
Base colours painted - in this case brown, blue and grey. Their neckerchiefs will be partly red so I painted them white so that red will be clearer.

Skóra - najpierw brązowy podkład, a na niego basic skintone (Vallejo). Dzieki brązowemu podkładowi zwłaszcza cienie wokół oczu i uszu wychodzą lepiej. Pomalowałem też chusty i ładownice.
Flesh - first brown undercoat, then basic skintone (Vallejo). Thanks to brown undercoat shades around eyes and ears are more natural. Neckerchiefs and other details were also painted.


Zaczyna się malowanie skóry. Jest to niemałe wyswanie. Najpierw dwarf skin (Vallejo Game Color), zwłaszcza na policzki, nos, brodę i ręce.
I start painting details of flesh. First Dwarf Skin (Vallejo Game Color) - especially on cheeks, nose, chin and hands.

Następnym etapem jest po pierwsze rozjaśnienie bardziej wypukłych części ciała i elementów skóry. Dwarf Skin zmieszana z Light Flesh (Vallejo) na policzki, nos, brodę, palce. Następnie lekki dybrush już samym light flesh. Kolejnym etapem jest cieniowanie twarzy i rąk atramentem sepia (sepia wash - Vallejo). Wolę sepię od czarnego, ponieważ w przypadku skóry wygląda bardziej naturalnie. Mozna też zrobić nią lekki zarost. Ten sam wash służy do cieniowania załamań ubrań, za wyjątkiem swetra figurki po prawej, tu użyłem czarnego washa Vallejo.
Next stage is highlighting more exposed parts of flesh. Dwarf skin mixed with Light flesh (Vallejo) on cheeks, chin, nose and fingers. Next light drybrush with Light Flesh only. Next shading of faces and hands with sepia wash (Vallejo). I prefer sepia over black because in case of flesh it looks more natural and can be used to paint light facial hair. The same was was used for shading clothes, apart from sweater of the figure on the right, where black wash was used.

niedziela, 24 sierpnia 2014

Hoplici/ Hoplites

Kolejny stand hoplitów. Stwierdziłem, ze malowanie hoplitów będzie idealnym przerywnikiem między większymi projektami, a freehand na tarczach jest dobra wprawką do malowania detali przy najważniejszych armiach.

Next stand of hoplites. I've decided that painting hoplites will be a good break between main projects and freehand painting their shields good training in painting details.

Przy okazji poprzedniego wpisu pisałem o othismos, czyli przepychaniu tarczami stosowanym przez hoplitów. Teraz kilka słów o marszu w formacji. Formacja hoplitów miała pewna szczególną cechę - naturalną tendencję do przesuwania się na prawo. Było to związane z tym, że hoplita miał lewą część ciała zasłoniętą tarczą. Tarcza częściowo chroniła też jego towarzysza z lewej strony. Ten z kolei chowając się zbaczał nieco w prawo.

In my last post I wrote about othismos - showing with shields used by hoplites. Now few words about advance of thge phalanx formation. It had a natural tendency to shift to the right. Hoplite had his left side of the body covered with shield. He was also protecting his comrade on the left. The other hoiplite was shifting to the right when trying to be covered by his comrades shield.
piątek, 22 sierpnia 2014

Hoplici - gotowy oddział/ Hoplites - finished unit


Ukończylem kolejny stand hoplitów. Oznacza to, że mam juz drugi trzypodstawkowy oddział do Warmare'a Ancients i pierwszy szesciopodstawkowy do FOGa.

I have finished next stand of hoplites what means that I have second 3 stands unit for Warmaster Ancients and first 6 stands battlegroup for FOG.


Kilka słów o strategii holitów. Ważną jej częścią było othismos, czyli przepychanie przy pomocy tarcz. Ten kto przewrócił się był tratowany.
Nie wiemy dokładnie jak wyglądał ten manewr, ale z pewnoscia nie był stosowany przez cała bitwę, ponieważ było to fizycznie niemożliwe. Prawdopodobnie szyki były zwierane dopiero tuż przed bezpośrednim starciem.

Now few words about hoplite strategy. It's important part was othismos, shoving with use of shield. Ones who fell were trampled.
We do not know exactly how othismos did look like, but surely it wasn't used for the entire battle (it was physically impossible). Probably ranks were closed just before hand to hand combat.


czwartek, 21 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI/ CNT-FAI Militia (2)

Kolejny etap malowania figurek na konkurs portalu strategie.net.pl - figurki po położeniu podkładu. Wielkość 28mm, producent Eureka Miniatures.
Next stage of painting figures for the strategie.net.pl portal contest. Figures after undercoating. 28mm by Eureka Miniatures.

wtorek, 19 sierpnia 2014

Ponownie hoplici/ Hoplites again


Kolejny stand hoplitów w skali 10mm (fighurki magister Militum). Bardzo przyjemna odmiana od malowania figurek 15mm.

Next stand of hoplites in 10mm (figures by Magister Militum). A very enjoyable break in painting 15mm figures.

Kilka słów o tarczach hoplitów. Były one wykonywane z drewna niekiedy pokrywanego w całości cienką warstwą brązu lub częściej płótnem z brązowymi okuciami na bokach.

Hoplon lub aspis był okrągły i miał średnicę około 90 centymetrów. W środku posiadała uchwyt w który wkładało się rękę (porpax), a także skórzany pas, za który hoplita chwytał dłonią aby wzmocnić chwyt tarczy.
Now few words about hoplite shields. They were made of wood sometimes covered withb thin layer of bronze - more often with linien and only on the verge coated with bronze.

Hoplon or aspis as the shield was called was round with diameter of abpout 90cm. In the middle it had a grip for the hand called porpax and a leather strap to be held with a hand for a firmer grip of the shield.
poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/Death in italy (3)

Po prawej stronie weneccy pikinierzy po rozprawieniu się z jazdą zwracają się w kierunku imperialnych weteranów. znajdują się pod ostrzałem imperialnej artylerii, który jest jednak nieefektywny. W centrum imperialni pikinierzy ponoszą straty od ostrzału arkebuzerów i lekkiej artylerii, jednak nie udaje się ich zdezorganizować.
On the right wing venetian pikemen after routing Imperial cavalry turn towards Imperial veterans. They are under fire from Imperial artillery but the fire is inefficient. In the centre Imperial pikemen suffer looses from the arquebusiers' and light artillery fire hoeve they are not disorganised.

Po lewej weneccy pikinierzy zostają rozbici przez arkebuzerów. W centrum weneccy arkebuzerzy zadali straty landsknechtom i zdezorganizowali ich formację. Na prawym skrzydle wojsk imperialnych trwa walka między weteranami, do których dołaczyli żandarmi a weneckimi pikinierami.
On the left Venmetian pikemen are routed by arquebusiers. In the centre Venetian arquebusiers managed to disorganise enemy pikemen. On Impwerial right vetereans and gendarmes clash with Venetian pikemen.

W centrum imperialni pikinierzy walczą wręcz z weneckimi arkebuzerami. obie strony ponoszą znaczne straty.
In the centre Imperial pikemen clash with enemy arquebusiers. Both sides suffer heavy causalties.

Wenecka ciężka jazda przybywa po marszu z flanki i uderza na arkebuzerów, tylko po to aby stracić w walce dowódcę. Arkebuzerzy okazują się twardsi niż ktokolwiek mógł przypuszczać.
Venetian heavy cavalry arrives after the flanking march and charges arquebusiers only to loose their commander. Arquebusiers seem to be tougher than one could expect.

Imperialni pikinierzy w centrum zaczynają łamać formację. Muszą walczyć z dwoma oddziałami przeciwnika.
Imperial pikemen in the centre start to brak formation. They have to fight against two enemy units.

Pikinierzy w centrum łamią formację i zaczynają uciekać. Podobnie weterani atakowani z dwóch stron. Sytuacji nie zmienia to, że zniszczony zostaje kolejny oddział weneckich pikinierów.
po bardzo krwawej bitwie Wenecjanie wygrywają. Uratowało ich pojawienie się ciężkiej jazdy i wytrzymanie szarży pikinierów przez arkebuzerów w centrum.

Imperialni tracą dwa oddziały pikinierów oraz oddział jazdy. Straty Wenecjan to dwa oddziały piknierów oraz kusznicy.

niedziela, 17 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/ Death in Italy (2)

Imperialna kawaleria uderza na kuszników, traci jedną podstawkę, ale roznosi przeciwnika.
Imperial cavalry charges crossbowmen, looses one stand b ut routs the enemy.


Po lewej stronie weneccy pikinierzy szykują się do szarży na imperialnych arkebuzerów, których ogień okazuje się nieefektywny.
On the left Venetian pikemen prepare to charge Imperial arquebusiers. Fire of arquebusiers is inefficient.

W pościgu za uciekającymi kusznikami kawaleria wpada na blok pikinierów, z fatalnym skutkiem. Zostaje bez problemu rozbita.

 Weneccy arkebuzerzy zaczynają ostrzeliwać jeden z oddziałów pikinierów, jednak bez efektu. Dla odmiany impreialni arkebuzerzy w koncu dezorganizuja weneckich pikinierów/ Venetian arquebusiers start to shoot at one of the pikemen units, but without effect. imperial arquebusiers manage to disorganise venetian pikemen.

Zdezorganizowani pikinierzy uderzają na arkebuzerów i zostają odparci tracąc pierwszą podstawkę.
Disorganised pikemen charge arquebusiers but are repulsed loosing one stand.

sobota, 16 sierpnia 2014

Śmierć we Włoszech/ Death in Italy (1)

Dawno już nie przedstawiałem raportów bitewnych.

Tym razem Field of Glory Renaissance, Wojny Włoskie. Siły imperialne ścierają się z najemnikami na żołdzie Wenecji.

For a long time In haven't published a battle eport.

This time Field og Glory renaissance, Italian Wars. Imperial forces face Venetians and their mercenaries.

 Armia imperialna. Od lewej: Arkebuzerzy, dwa oddziały pikinierów, w tym weterani, żandarmi, a na prawym skrzydle jazda, do przodu wysunięta artyleria.
Imperial army. From the left: arquebusiers, two pikemen units, including veterans, gendarmes and on the right cavalry, at the front artillery.

Armia wenecka przybywa od strony małego zamku. Od lewej: pikinierzy, dwa oddziały arkebuzerów, kolejni pikinierzy a na lewym skrzydle pikinierzy i kusznicy.
Venetian army arrives from the direction of small castle. From the left: pikemen, two units of arquebusiers, more pikemen and on the left wing pikemen and crossbowmen.

 Pierwsze ruchy obu armii/ Initial moves of both armies.

Imperialna kawaleria wychodzi przez artylerię i kieruje się na prawo od sił głównych/ Imperial cavalry passes ion front of the artillery and heads right from the main forces.

Landsknechci zajmują pozycje w środku linii/ Landsknecht units take positions in the middle of the Imperial line.

Weterani oraz żandarmi wysuwają się do przodu i kierują na weneckich pikinierów, jazda imperialna szykuje się do szarży na kuszników.
Veterans and gendarmes move forward towards Venetian pikemen. Imperial cavalry moves to charge Venetian crossbowmen.


poniedziałek, 11 sierpnia 2014

Milicja CNT-FAI/ CNT-FAI Militia (1)


Rozpoczynam prace nad pracą do konkursu modelarskiego portalu strategie.net.pl.

Tym razem 28mm - anarchistyczni milicjanci CNT-FAI z hiszpańskiej wojny domowej. Figurki Empress Miniatures.
Figurki są wykonane bardzo ładnie, nie potrzebowały większej obróbki. Postanowiłem jednak zrobić pewną konwersję jednej z nich, żeby było ciekawiej.

Na razie po kąpieli w detergencie i wysuszeniu figurki czekają na pierwszą warstwę podkładu.

I start work on contest work for the strategie.net.pl portal.

This time 28mm figures - CNT-FAI anarchist militiamen from the Spanish Civil War. Figures by Empress Miniatures.
Figures are nicely sculpted and didn't require much additional work. Howeve I've decide3d to make one conversion to make them more unique.

Now after was in detergent and drying they wait for the first layer of the undercoat.

niedziela, 10 sierpnia 2014

Hoplici z ośmiornicą/Hoplites with octopus


Pomalowałem kolejną podstawkę hoplitów tym razem z ośmiornica na sztandarze. Nie wiemy wprawdzie dokładnie jakich symboli używali starożytni Grecy, ale można się domyśleć, że część z nich musiała być związana z morzem. Nie wiemy nawet czy do bitwy nieśli sztandary, ale w przypadku figurek do wargamingu ich wykorzystanie wydaje się sensowne, ponieważ pozwala odróżnić oddziały.


Figurki Magiste Militum 10mm
Czeka mnie jeszcze sporo malowania zanim ukończę grywalną armię w tej skali.Wydaje mi się ciekawa głównie na wrażenie masowych formacji, które będzie sprawiała na stole.I've painted next stand of hoplites - this time with octopus on their banner. We don't know what symbols Ancient Greeks were using, but we can guess that many of them were associated with the sea. We don't even know if they've carried any banners but in case of wargaming figures use of banners seems reasonable because it gives distinction between units.

Figures are Magister Militum 10mm
I have a lot of painting to finish a playabole army in this scale but for me it's interesting because it gives impression of massed ranks.

piątek, 8 sierpnia 2014

Chłopskie posiłki/ Peasant reinforcementsPod sztandary buntowniczej armii napływają kolejni słabo uzbrojeni zbuntowani chłopi.

Tym razem figurki Wargamera, konwertowane z zestawu kozackiej czerni. Jedna z figurek to z kolei ateński wioślarz Xystona z głową figurki Wargamera (swoją oryginalną głowę stracił aby wspomóc którąś z wcześniejszych konwersji).

More poorly armed rebel peasants flow under banners of the rebel army.

This time Wargamer figures - converted Cossack rabble set. One of the figures is an Athenian rower from Xyston with Wargamer's figure hgead (he has lost his original head to help in some earlier conversions).


Przy okazji ciekawostka historyczna - jak zbuntowani chłopi wykonywali wyroki na schwytanych wrogach. 16 kwietnia 1525 roku oddziały chłopskie zajęły miasto Weinsberg. Wśród pojmanych wrogów znalazł się hrabia Ludwig von Helfenstein, odpowiedzialny za zwalczanie rebeliantów w regionie i palenie wsi.
Chłopi puścili go wolno, musiał przejść jedynie między dwoma rzędami powstańców, którzy oczywiście byli uzbrojeni w piki, kosy i włócznie.

On this occasion I would like to tell a story how rebel peasants executed captured enemies. On 16th of April 1525 peasant forces had captured Weinsberg. Among prisoners taken was count Ludwig von Helfenstein, responsible for fighting rebels and burning villages in the region.
Peasants had let him free. He "only" had to pass between two lines of rebels armed with pikes, scythes and spears.