poniedziałek, 27 lutego 2017

Obrońcy Madrytu/ Defenders of Madrid

Kolejnych dwóch żołnierzy Brygad Międzynarodowych z czasu bitwy nad Jaramą (początek roku 1937). Obaj mają standardowe ładownice armii hiszpańskiej oraz hiszpańskie hełmy M26.
Two more soldiers of the International Brigades from the period of battle of Jarama (beginning of 1937). Both have standard ammo pouches of the Spanish army and Spanish M26 helmets

Hełmy były malowane na zielono lub niepomalowane, tak jak w tym przypadku. Uzbrojenie obu żołnierzy stanowią hiszpańskie karabiny Mauser M93 w roku 1937 zastępowane w najlepszych oddziałach nowocześniejszymi Mosinami.
Helmets were painted green or unpainted as in this case. Both soldiers are armed with Spanish M93 Mausers that in 1937 were being replaced in better units with more modern Mosin rifles.piątek, 24 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (2)

Brytyjczycy wystawili dwie drużyny piechoty, granatnik i piata/ British forces deployed two infantry teams, mortar and PIAT team.
Druga Pantera rozpoczęła ostrzeliwanie dział, zadając straty i przygniatając ich załogi. Piechocie udalo się osłonić jedno z dział rzucając granat dymny/ Second Panther started shooting at AT guns causing causalties and supression of their crews. One of the guns was covered by the smoke grenade thrown by the British infantry.

Kolejnym ruchem Niemców było wystawienie drużyny piechoty oraz obserwatora artyleryjskiego/ Next move of Germans was to deploy infantry  and an artillery observer.

Nieszczęśliwie dla Brytyjczyków ostrzał artyleryjski, który wezwał trafił dokładnie w cel/ Unfortunately for the British artillery barrage he called made a direct hit.

Efektem była strata jednego oficera oraz przygwożdżenie niemal wszystkich sił/ An effect was los of the junior leader and pinning nearly all forces
Ponieważ Niemcy zaczęli nacierać Brytyjczycy, gdy udało im się zakończyć turę, wykonali odwrót, porzucając działa. Kilku żołnierzy z przygwożdżonych jednostek trafiło jednak do niewoli.
Because Germans started to advance, after managing to finish a turn, British forces retreated abandoning guns. Unfortunately some of the soldiers from pinned units were captured by Germans.

środa, 22 lutego 2017

Niemiecki kontratak/ German counterattack (1)

Po zajęciu miasteczka brytyjski batalion piechoty kontynuował natarcie wzdłuż drogi. Niemcy postanowili na tym etapie rzucić do walki wszystkie odwody i przeprowadzić kontratak.
After capturing the village British infantry batallion continued advance along the road. On this stage Germans decided to throw all their reserves into combat and counterattack.

Pierwszą jednostką na polu walki była Pantera/ Panther tank was first to appear on the battlefield.


Brytyjska odpowiedź była szybka - działo ppanc w okopie, które od początku zaczęło ostrzeliwać czołg. Pomimo, że udało się osiągnąć trafienia pancerz Pantery okazał się zbyt mocny.
British response was swift - AT gun in a trench that started shooting at the tank. Despite some hits armour of the Panther was too strong.
Pantera odpowiedziala ogniem z KMów, przyciskając ostrzałem obsługę działa/ Panther responded with its MG supressing gun's crew.
Brytyjczycy wystawili kolejne działo i zaczęli koncentrowac ostrzal/ British forces deployed second AT gun an d started to concentrate fire.

Niemcy wprawdzie wystawili kolejna Panterę, jednak pierwsza, pojazd dowodzenia, została w końcu zniszczona celnym strzałem.
Germans deployed second Panther, but the first one, command tank, was destroyed with well aimed shot.

wtorek, 14 lutego 2017

Jest w Hiszpanii dolina Jaramy/ There's a valley in Spain called Jarama!

Mija właśnie 80 rocznica walk w dolinie rzeki Jarama. Ochotnicy w Brygad Międzynarodowych, w tym batalionu im. J. Dąbrowskiego w lutym 1937 roku powstrzymali silniejsze oddziały nacjonalistów próbujące przerwać republikański front na wschód od Madrytu.
80th anniversary of the Battle of Jarama is just passing. In mid February 1937 volunteers of the International Brigades, including Polish Dombrovski Battallion stopped advance of the more numerous Nationalist troops trying to break Republican front east of Madrid.

Z tej okazji dwóch kolejnych żołnierzy Brygad Międzynarodowych z początków roku 1937, czyli po częściowym, jednolitym umundurowaniu i przezbrojeniu w karabiny Mosin. Co ciekawe obaj mają brytyjskie ładownice piechoty z I Wojny Światowej. Jeden z nich ma dodatkowo cylindryczne pojemniki na granaty.
On this occasion two more soldiers of the International Brigades from the early 1937, after partial uniformisation and rearming with Mosin guns. What's interesting they have British ammo pouches from the Great War and ylindrical grenade pouches.
Jako rekonstruktor posiadam brytyjską ładownicę tego typu/ As a reenactor I have British ammo pouch of this type.
Warto zwrócić uwagę na nakrycia głowy. Jeden posiada standardowy beret, drugi czapkę/kominiarkę używaną przez hiszpańskie siły regularne.
Headgear is also wort noting. One of soldiers has a beret and second balaclava worn by the Spanish army
poniedziałek, 13 lutego 2017

Trzeci atak na Fontenay/ Third attack on Fontenay (3)

 Brytyjskie cziołgi rozpoczynają ostrzał ufortyfikowanego budynku/ British tanks start shooting at fortified building

 Budynek zawala się, w wyniku czego Niemcy tracą trzech ludzi/ Building collapses and Germans loose three men.
 Czołgi kontynuują natarcie przez otwarty teren/ Tanks continue advance through open terrain.


Niemcy wystawiają CKM, który zaczyna ostrzeliwać brytyjską drużynę piechoty, na szczęście mało skutecznie. Pada tylko jeden zabity.
Germans deploy an HMG that starts shooting at British infantry but luckily for them only one soldier is killed.

Na tym etapie Niemcy decydują się na zorganizowany odwrót
/ On this stage Germans conduct an organised retreat.

niedziela, 12 lutego 2017

Trzeci atak na Fontenay/ Third attack on Fontenay (2)

Na pole walki wkraczają brytyjskie czołgi/ British tanks enter the battlefield.

Czołgi ruszają do przodu, a brytyjska piechota opuszcza pole ostrzału/ Tanks move forward and British infantry leaves the barrage area.

Dochodzi do wymiany ognia między brytyjczykami w budynku, a niemiecką piechotą. Niemcy tracą piewszego zabitego/ Fire is exchanged between British infantry team in a building and German infantry/ Germans loose one soldier.


Czołgi w natarciu/ Tanks in attack

Druga drużyna brytyjskiej piechoty wykorzystuje zasłonę dymną aby zająć jeden z budynków/ British infantry team uses smoke screen to enter one of the buildings.sobota, 11 lutego 2017

Trzeci atak na Fontenay/ Third attack on Fontenay (1)

Kolejna gra Chain of Command w ramach kampanii Operacja Martlet/ Next game of Chain of Command as a part of Operation Martlet.

Po niepowodzeniu dwóch poprzednich ataków na Fontenay brytyjski batalion piechoty przystąpił do trzeciego/ After failure of two previous attacks on Fontenay British infantry battallion started the third one.

 Jako pierwsza na polu walki pojawiła się brytyjska drużyna piechoty/ British infantry team was the first to appear on the battlefield.
 Od razu ruszyła biegiem do natarcia, a jako wsparcie z tyłu został ustawiony lekki moździerz/ From the start it ran forwards. Light mortar was deployed as a support.

 Niemcy wystawili drużynę z KMami w umocnionym budynku/ Germans deployed MG unit in a fortified building.
Na polu walki pojawiła się druga drużyna brytyjskiej piechoty, która ukryła się za murem ogrodu, a także dowodzący atakiem oficer./ Second British infantry team was deployed behind the garden wall. Senior leader was also dployed.
 Niemieckiemu obserwatorowi na wieży kościoła udało się wezwać ostrzał artylerii na nacierającą piechotę, moździerz i oficera. W wyniku ostrzału zginęło dwóch piechurów oraz oficer. / German artillery observer managed to call artillery directly on advancing infantry, mortar and senior leader.
As a result of barrage two soldiers and an officer were killed.

 Niemcy wystawili kolejną drużynę z KMami i przesunęli ją za ruiny zburzonego budynku/ Germans deployed second MG team and moved it behind ruined building.


Jedna z drużyn brytyjskiej piechoty dotarła do zabudowań, rzuciwszy wcześniej granaty dymne, aby ograniczyć pole widzenia drużyn KMów z ufortyfikowanego budynku.
One of the British infantry teams reached the building first using smoke grenades to obscure sight of the MG team in fortified building.

czwartek, 2 lutego 2017

Francuskie dowództwo/ French command

W czasie Wojen Włoskich profesjonalni dowódcy zaczęli zajmować miejsce wcześniejszych rycerzy. Byli zatrudnianymi na kontraktach zawodowcami. Podstawka przedstawia takiego dowódcę na francuskim żołdzie wraz ze sztandarowym niosącym typowy francuski sztandar z liliami.
During Italian Wars professional commanders started to replace earlier knights. They were hired on terms of contracts. This base represents such professional commander in French service with standard bearer bearing typical French banner with lillies.

Dowódca ma na sobie zbroję płytową i otwarty hełm - szturmak, w porównaniu z ciężkimi zapewniający o wiele lepszą orientację na polu walki.
Commander has a plate armour and open helmet - burgonet, allowing better sight on the battlefield compared with heavy, closed helmets.

Figurki Old Glory/
Figures by Old Glory.