poniedziałek, 28 października 2013

Wóz bojowy/ War wagon


 To nie polska broń pancerna czasów kryzysu, to taki wóz bojowy, na jaki było stać szesnastowiecznych chłopów.

Na początku szesnastego wieku taktyka używania obronnego taboru wykorzystywana wcześniej między innymi przez husytów była już przestarzała ze względu na zwiększającą się efektywność artylerii.

Jednak jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Co najmniej w kilku udokumentowanych sytuacjach podczas Wojny Chłopskiej w Niemczech powstańcy chronili się za wozami bojowymi, prawdopodobnie wzmocnionymi, normalnymi chłopskimi wozami konnymi. Był to jeden ze sposobów na powstrzymanie szarży wrogiej jazdy.

W skład załogi wozów bojowych wchodzili zapewne kusznicy, a także powstańcy z różnorodną bronią drzewcową.

Figurki kuszników Old Glory z pewnymi konwersjami, halabardzista to mocno skonwertowana figurka QR miniatures. Wóz z zaprzęgiem QR miniatures.

Oddział będzie liczył dwie podstawki.It's not a Polish armoured vehicle in the times of crisis, it is a 16th Century war wagon peasants could afford.

At the beginning of the 16th Century using defensive camp known from ia. Hussite wars, was already outdated because of rising efficiency of artillery.

However if you don't have what you like you have to like what you have. There is an evidence that at least on several occasions during German peasants war rebels were using war wagons - probably modified peasant carts. It was a way to stop charge of the enemy cavalry.

crew of the war wagon probably included rebels with crossbows and various polearms.

Figures from Old Glory (crossbowmen) and heavily converted QR miniatures rebel with halberd. war wagon from QR miniatures set.

Battlegroup will have two stands.


niedziela, 27 października 2013

Chłopi po raz dziewiąty/ Peasants - 9th time


Z przyjemnością przedstawiam już dziewiątą podstawkę chłopskich powstańców. Do wykonania pozostały jescze trzy, ale na pewien czas muszę odpocząć od tego oddziału.


I have a pleasure to present 9th stand of peasant rebels battlegroup. Only three more to go, but I think I need some rest from this battlegroup.


Figurki to konwersje z zestawów QR miniatures i Corvus Belli
Figures are converted QR Miniatures and Corvus Belli miniatures


środa, 23 października 2013

Chain of Command - pierwsza bitwa/ Chain of Command - first battle

W ostatni weekend miałem okazję zapoznać się z nowym systemem Chain of Command i rozegrać pierwszą potyczkę. Figurki 20mm

Poniżej kilka zdjęć

Last weekend I had an opportunity to play new system - Chain of Command

Below some photos from the first skirmish (figures 20mm)


Chain of Command wyróżnia się sposobem rozpoczęcia starcia - na stole pojawiają się żetony patroli, które zajmują teren. Od tego jak każdy gracz rozegra przesuwanie tych markerów będzie zależało gdzie będzie mógł rozstawić swoje jednostki

Chain of Command is characteristic because of the initial phase of deployment. patrol markers appear on the battlefield. It depends from movement of these markers where player will have entry points for his units.


Pierwsze jednostki ujawnione. Niemiecka piechota w lesie zaczyna wymianę ognia z Brytyjska piechotą za żywopłotem. Obie strony używają KMów.

First units deployed. german and British infantry exchange MG fire

 Jeden z Brytyjczyków zostaje zabity. Rany odnosi też podoficer. Rany podowficerów znacząco wpływają na możliwości aktywacji oddziałów.

One of the British is KIA and nco suffers a wound. Wounds of officers seriously influence activation of units.

Niemiecka piechota za murem. Mury i inne przeszkody sprawiają, że trudniej jest trafić znajdującego się za nimi przeciwnika.

German infantry behind the wall. Walls and other obstacles make it harder to hit an enemy covering behind them.


W prawym górnym rogu brytyjska sekcja piechoty. Dzięki udanej fazie strzelania uda jej się przygnieść ogniem załogę niemieckiego KMu. Jednostki przygniecione muszą próbować wyjść z tego stanu. Przygniecenie może doprowadzić do załamania morale i ucieczki.

In upper right corner British infantry section. It has managed to pin German MG team. Pinned units have to try to unpin because pinning may cause a morale collapse and retreat.

Białe markery oznaczają zasłonę dymną, którą położyły brytyjskie moździerze.

White markers show the smoke screen laid down by British mortars

Niestety nie miałem czasu aby zagrać do końca. system CoC wydał mi się jednak bardzo przyjemny, zwłaszcza mechanika rozstawienia jednostek.

Unfortunately I didn't have time to play till the end. However CoC appears to be an interesting system. I liked especially the deployment mechanics.

niedziela, 20 października 2013

Z kuflem na pole bitwy/ On the battlefield with a tankard

Zdarzyła wam się sytuacja, gdy jakaś pilna sprawa odrywa was od kufla zimnego, dobrego piwa. jeden z tych chłopów miał właśnie taki irytujący moment. Nie zdążył nawet odłożyć kufla, a tu trzeba stawać w formacji i walczyć przeciwko szlachcie i jej najemnikom.


Did You have a situation when You are disturbed while drinking a pint of good cold beer. Well, one of these peasants had such an irritating moment. He even had no time to put away his tankard and had to stand in line against nobles and their mercenaries.

Figurki to konwersje z zestawu chłopów oraz artylerzystó QR miniatures. Czapka landsknechta z zestawu Old Glory.

Figures are converted QR miniatures peasants and artillerymen. Landknecht hat from Old Glory figures.

czwartek, 17 października 2013

Bogusław RadziwiłłBogusław Radziwiłł (1620-1669) był magnatem sprawującym liczne funkcje, między innymi Chorążego Wielkiego Litewskiego. Dowodził między innymi wojskami obcego autoramentu w bitwie pod Beresteczkiem przeciwko Kozakom 1651.

W roku 1655 podczas tzw. Potopu Szwedzkiego (Drugiej Wojny Północnej), gdy wojska Szwedzkie wkroczyły na Litwę, przebywał na Podlasiu i wahał się jakie zająć stanowisko. Ze względu na konflikty z częścią szlachty oraz fakt, że był wyznawcą kalwinizmu, ostatecznie poparł króla Szwecji Karola X Gustawa. W toku dalszych walk został nawet szwedzkim feldmarszałkiem.

W roku 1656 był już jednym z najważniejszych dowódców stronnictwa popierającego Szwedów. Brał udział w Bitwie pod Warszawą, w której wojska szwedzkie pokonały siły Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Według niektórych przekazów podczas starcia miał nawet uratować życie Karolowi X Gustawowi.

Bogusław Radziwiłł (1620-1669)was a magnate who had been given many functions. He was ia a Great Standard Bearer of Lithuania. He was commanding foreign troops during battle of Beresteczko in 1651 (against Cossacks)

In 1655 during so called Swedish Deluge (II Northern War) when Swedish forces invaded Lithuania he was on Podlasie and hesitated which side to support. Finally from personal reasons and his religion (he was a Protestant) he has decided to support Swedish king Charles X. Later he has even become a swedish field marshal.

In 1656 he was among the most important commanders of the Swedish army in Poland. He has participated in Battle of Warsaw in 1656 and according to some sources he has even saved life of Swedish king.8 października 1656, podczas bitwy pod Prostkami dostał się do polskiej niewoli, jednak już wkrótce został z niej odbity po kolejnym starciu wygranym przez Szwedów.

Następnie był Generalnym Namiestnikiem Prus Książęcych. W roku 1658 powrócił do Polski, aby podpisać porozumienie ze swoimi przeciwnikami.

Bogusław Radziwił to postać bardzo niejednoznaczna. Według uproszczonych interpretacji historii uważany za przykład zdrajcy, pieniacza i magnata dbajacego jedynie o swoje interesy. Z pewnością, jak by go nie oceniać, był zdolnym dowódcą i zarządcą.

On 8th of October he was taken prisoner after battle of Prostki, however soon he was freed by Swedish forces.

Later he was a General Governor of Prussia. In 1658 he has returned to Poland to sign agreements with his enemies.

Bogusław Radziwiłł is a multi dimensional personality. In simplified version of history he is regarded as a triator, and nobleman caring only for his own profits. However no matter how we judge his actions he was a skillful commander and manager.


Figurka Wargamer'a, przygotowana specjalnie z okazji konwentu Pola Chwały w Niepołomicach.
Wargamer 15mm figure prepared for Fields of Glory convention in Niepolomice


czwartek, 10 października 2013

Bundschuh


Bundschuh, czyli prosty chłopski but stał się jednym z głównych symboli ruchu niemieckiego chłopskiego ruchu powstańczego w XV i XVI wieku.
Symbol ten był noszony na sztandarach, jednak gdy nie było sztandarów wystarczał prosty but zatknięty na pice. Napływajacy do armii buntowniczych ochotnicy przysięgali często właśnie przed takim symbolem, zanim zostali wcieleni do oddziałów.

Kolejne konwersje figurek QR miniatures oraz Corvus Belli.


Bundschuh - a simple peasant boot has become one of the main symbols of rebel peasants' movements in 15th and 16th Century Germany.
This symbol was depicted on standards but when there was no standard simple boot on a pike had to suffice. In front of such boot oaths were taken from volunteers enlisting rebel armies.
 
More converted figures from QR miniatures and Corvus Belli.
sobota, 5 października 2013

Kolejni chłopi/ More peasants


Malowanie oddziału chłopskich powstańców idzie pełną parą.

Kolejna podstawka to znowu mieszanka figurek różnych producentów - Mirlitona, QR miniatures oraz Corvus Belli.
Warto zwrócic uwagę na buntownika z cepem (figurka CB). Cepy były w XV - XVI wieku używane jako jedna z broni improwizowanych. Dostepne w każdym chłopskim gospodarstwie mogły byc niebezpieczną bronią przeciwko nieopancerzonemu przeciwnikowi. Czasami dodatkowo okuwano je metalem, żeby zwiększyć siłę uderzenia.

Inna ciekawa broń to młot w rekach innego powstańca (także z CB). Młot był bardzo niebezpieczny nawet dla przeciwnika w zbroi. Uderzenie wprawdzie nie przebijało pancerza, ale powodowało rozległe obrażeniua, łamało kości, a wieć wyłaczało zaatakowanego z walki.


Painting unit of peasant rebels has gained pace.

Next stand is again a mix of various figures - QR Miniatures, Mirliton and Corvus Belli.
It's worth noticing that one of the rebels has a flail (CB figure). Flails in 15th - 16th Century were used as improvised weapons. Available on every farm they could be dangerous for unarmoured enemy. Sometimes they were reinforced with metal parts to strengthen force of the attack.

Other interesting weapon is a hammer held by one of the rebels (also CB figure). Hammer was very dangerous even to armoured opponents. Its strike usually wasn't able to pierce armour but was causing big wounds, shattering bones and making opponent unable to fight.


piątek, 4 października 2013

Szesnastowieczni chłopi/ 16th Century peasants

Powróciłem do tematu wojny chłopskiej w Niemczech, a figurki zakupione i wygrane za udział w turnieju DBA na Polach Chwały pozwoliły mi na kontynuowanie składania grupy słabo wyposażonych i wyszkolonych chłopskich powstańców.


Back to peasants war in Germany. Figures bought and won in DBA tornament during Fields of Glory allowed me to prepare next stand of poorly equiped and trained peasant rebels.

 Stand składa się z figurek różnych producentów - powstaniec z maczugą pochodzi z zestawu chłopów Mirlitona, powstaniec z kosą oraz z sierpem na drzewcu to figurki QR miniatures z zestawu piętnastowiecznej piechoty chłopskiej. Powstaniec z podniesioną halabardą, to konwersja figurki QR Miniatures - zamiast hełmu dostał czapkę. Znajdujący sie w środku chłop to z kolei figurka Corvus Belli ze zmniejszoną głową (figurki CB często mają zbyt duże głowy).

Stand is composed of various figures. Rebel with mace comes from Mirliton medieval peasants set. Ones with scythe and sickle are from QR miniatures 15th Century peasant infantry set. One with raised halberd is a converted QR Miniatures figure (with hat instead of helmet). Rebel that is in the middle comes from Corvus Belli - I just had to shrink his head (in my opinion many CB figures have much too big heads).


czwartek, 3 października 2013

Wikingowie ukończeni!/ Vikings finished!


Warband Wikingów do SAGI ukończony. To moje pierwsze doświadczenie z większą liczbą figurek w skali 28mm. Miałem okazję wypróbować różne techniki malarskie, cieniowania, rozjaśniania i mieszania farb. Z efektu jestem w miarę zadowolony.

Jest to w pełni grywalna grupa Wikingów - Warlord, czyli wódz grupy łupieżców, czterech gwardzistów, czterech berserkerów i dwie grupy po ośmiu wojowników.

Mam nadzieję, że wkrótce będą się mogli sprawdzić na polu walki.

Viking warband for SAGA finished. It's my first experience with so many 28mm figures and attempt to try many painting techniques, shading, highlighting and mixing paints. I'm relatively content with the result.

It's a fully playable Viking warband with warlord, four guards, four berserkers and two units 8 warriors each.

I hope that soon I'll have an opportunity to play first battle.


środa, 2 października 2013

Pola Chwały 2013/ Fields of Glory 2013 - wargaming

 Pokaz systemu Force on Force przyciągał uwagę znakomitym terenem/ Force on Force presentation with outstanding terrain
 
Lata 80. Wojsko Polskie odpiera atak sił amerykańskich/ 80's - Polish Army repulses attack of the US forces.

Force on Force starcie rosyjskich im polskich czołgów/ Force on Force - Russian and Polish tanks clash

Ogniem i Mieczem - XVII wiek, siły polskie i litewskie przeciwko Tatarom/ By Fire and Sword - Polish and Lithuanian forces against Tatars

System napoleoński z mechaniką DBA/ Napoleonic system with DBA mechanics


Piraci w skali 15mm. Niestety nie wiem jaki system, ale Piramida wspaniała/ Pirates in 15mm. Unfortunately I don't know what system but the pyramid - great.


Tombstone - system nad którym pracuje kolega. Małe starcia na dzikim zachodzie/ Tombstone - wild west skirmish system my friend is currently working on


DBA - moja armia Lizymacha w akcji/ DBA - my Lysimachid army in action