poniedziałek, 10 września 2018

Viva Zapata w stylu CNT/ Viva Zapata CNT style

Kultura popularna nie tylko obecnie przenika do różnych dziedzin życia. W latach 30 w Hiszpanii chętnie oglądano westerny o meksykańskim rewolucjoniście Emiliano Zapacie. W roku 1936 znalazło to odbicie w wyglądzie niektórych milicjantów, którzy przyjęli sombrero za nakrycie głowy.
Popular culture was influencing various aspects of life also in the history. In the 30's western movies about the Mexican revolutionary Emiliano Zapata were very popular in Spain. It was reflected by the look of some militiamen in 1936 who wore sombreros.
Anarchistyczny milicjant z Mauserem hiszpańskim wzór 93, figurka Empress Miniatures
Anarchist militiaman with Spanish 1893 Mauser. Figure by Empress Miniatures.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

Brygady Międzynarodowe w Madrycie/ International Brigades in Madrid


Brygady Międzynarodowe na początku Wojny Domowej w Hiszpanii nosiły mieszankę ubrań cywilnych oraz mundurów z pierwszowojennego demobilu, głównie brytyjskich kamizelek okopowych. Najpopularniejszym nakryciem głowy były z kolei berety baskijskie.

Grupa figurek, które przygotowałem między innymi do filmu dokumentalnego o Brygadach Międzynarodowych - więcej szczegółów o tym projekcie znajdziecie tutaj - http://www.spain-silesia.eu/  Będą użyte w scenach przedstawiających bitwę o Madryt na mapach z epoki.

International Brigades from the initial phase of the Spanish Civil War wearing mix of civilian clothes and Great War army surplus - usually British leather jerkins. The most popular caps were Basque beters.

The group of figures prepared ia for the documentary about the International Brigades - more about this project here: http://www.spain-silesia.eu/
The will be used in showing battle of Madrid on a historical map coming from the period.

Figurki 15mm Peter Pig/ 15mm Peter Pig figures.

Ponieważ zajmuję się rekonstrukcjami historycznymi oto część mojej kolekcji ekwipunku Brygad z roku 1936/ Because reenactment is also my hobby here part of the Brigades equipment from 1936 from my collection.

 

czwartek, 16 sierpnia 2018

Skrzynie i beczki/ Boxes and barrels

Do czego służą beczki i skrzynie? Do ostrzeliwania zza nich faszystów, przynajmniej w moim projekcie Wojna Domowa w Hiszpanii 28mm.

What is the purpose of barrels and boxes? To give cover while shooting at fascists, at least in my 28mm SCW project.

niedziela, 12 sierpnia 2018

I-16 Franka Tinkera/ Frank Tinker's I-16Powróciłem do modeli historycznych. I-16, na którym latał as lotnictwa republikańskiego - Amerykanin Frank Tinker. Był on pierwszym pilotem, któremu udało się zestrzelić niemieckiego Messerschmitta Me-109.
I've came back to historical wargaming models. I-16 of the Republican ace - American Frank Tinker. He was the first pilot to shoot down German Me-109 in air combat.

 Model Zvezda 1/144. Przy tak małej skali bardzo łatwy i przyjemny w montażu, a co bardzo ważne, również tani.
Model by Zvezda in 1/144 scale. Despite small scale easy in assembly and, what's very important - cheap.

W Hiszpanii odrestaurowano niedawno egzemplarz I-16. In Spain one I-16 was recently restored.

czwartek, 9 sierpnia 2018

Gang Van Saarów/ Van Saar gang


Kolejny przerywnik - połowa gangu Van Saarów do Necromundy. Oddział polegający na przewadze technologicznej i sile ognia. Poza tym bardzo ładne figurki i sentymentalny powrót do pierwszego systemu, w który grałem.
Next break from historical subjects - Van Saar Necromunda gang. Unit basing on technological superiority and firepower. Above all - very nice figures and sentimental return to the firts battle system I've played.

Uspokajam, że kolejne figurki historyczne czekają na swoją kolej na warsztacie.
To calm readers - more historical figures await their turn on my workshop.

sobota, 4 sierpnia 2018

Coś z zupełnie innej beczki/ Something entirely different

Ostatnio nieco zaniedbałem malowanie, ale już się tłumaczę dlaczego. Brałem udział w rekonstrukcji historycznej, która odbyła się w hiszpańskim Fayon z okazji 80 rocznicy rozpoczęcia bitwy nad Ebro.

Recently I had a break in painting. I will explain - I was participating in the historical reenacment held in Spanish Fayon on the occasion of the 80th anniversary of the Battle of Ebro.

 "Walczyłem" w polsko-brytyjsko-rosyjsko-białoruskim oddziale Brygad Międzynarodowych/ I was "fighting in the Polish-British-Russian-Belarussian unit of the International Brigades.
Rekonstrukcja z pewnością będzie inspiracją do malowania kolejnych figurek. Ciekawie jest zobaczyć jak w "realu" wyglądają na przykład detale ekwipunku.
Reenactment will surely be a source of inspiration to paint new figures. It was interesting for example how details of the equipment look in reality.

środa, 25 lipca 2018

Marsjańskie mechaniczne pająki/ Martian mechanical spiders

 Pierwsza praca w ramach zamówień, które zacząłem przyjmować dotyczyła tematu całkowicie mi obcego - wiktoriańskiej SF. Dwa marsjańskie mechaniczne pająki, modele Tumbling Dice.

First work as a part of commissions I started to take. It was something entirely exotic for me - Victorian SF. Two Martian spiders from Tumbling Dice.


czwartek, 19 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (2)

Szwajcarscy pikinierzy dotarli, pomimo ciężkich strat od ostrzału artylerii do umocnień/ Despite the huge loses from artillery fire Swiss pikemen managed to get to fortifications.

Jeden z oddziałów pikinierów skierował sie na drogę biegnącą wzdłuż obozu. Stradioci zostali jednak poważnie zdezorganizowani przez ogień hiszpańskiej coluneli.
One of the pikemen units managed to reach the road flanking the camp. However supporting stradiots were fragmented by the arquebus fire from the Spanish colunela.

Na pole walki przybyły francuskie posiłki - pikinierzy i arkebuzerzy/ French reinforcements composed of pikemen and arquebusiers had arrived.

Na lewym skrzydle sił imperialnych i prawym francuskich wszystko zmierzało ku starciu ciężkiej jazdy/ On the left wing of the Imperials and right wing of the French situation was heading towards clash of the heavy cavalry.

Imperialnej artylerii i arkebuzerom udało się zdezorganizować jeden z oddziałów szwajcarskich pikinierów.
Imperial artillery and arquebusiers managed to distrupt one of tthe Swiss pikemen units.

Oddział szwajcarskich pikinierów, którzy wykonali marsz flankujący przeszedł przez bród i uderzył na mediolańskich pikinierów.
Swiss pikemnen who made a flanking march crossed the ford and charged the Milanese pikemen.

Włoscy pikinierzy, co było do przewidzenia, poszli w rozsypkę, jednak stało się to nadspodziewanie szybko.
Italian pikemen, what was to be expected, were broken. However it happened unexpectedly quickly.

Na umocnieniach rozpoczęła się walka wręcz. Landsknechci i colunela stawili czoła Szwajcarom. Francuska lekka jazda oraz arkebuzerzy oskrzydlili przeciwnika i zaczęli go ostrzeliwać.
On thge fortification melee started. Landsknechts and colunela faced the Swiss. French light horse and arquebusiers flanked the enemy and started to shoot.

Przy wejściu do obozu rozpoczęła się walka ciężkiej jazdy - z początku pomyślna dla imperialnych. Francuscy elitarni żandarmi stracili aż dwie podstawki, jednak przeszli test morale.
At the entrance to the camp clash of the heavy cavalry started - initially it was an Imperial success. french gendarmes lost two bases but being elite managed to pass morale tests.

Na rogu obozu szwajcarscy pikinierzy zdezorganizowali colunelę/ In the corner of the camp the Swiss managed to fragment the colunela.

Francuscy żandarmi wsparci kolejnym oddziałem zdezorganizowali w końcu przeciwnika. Francuscy arkebuzerzy rozbili ostrzałem jedną z colunel. W tm momencie, po kilkunastu turach, zapadł zmrok. Bitwa pozostała de facto nierozstrzygnięta, jednak przy dużej przewadze Francuzów, którzy otworzyli sobie drogę do wrogiego obozu.
French gendarmes supported by the next unit managed to break their enemy. French arquebusiers managed to break one of the colunelas. At this moment, after over 11 turns, the night has fallen and the battle was finished unconcluded however with a strong French superiority. The French had an open road towards the enemy camp.

czwartek, 12 lipca 2018

Bitwa pod Bicocca 1522/ Battle of Bicocca 1522 (1)

Dawno nie publikowałem już na blogu raportów bitewnych (w zasadzie dawno nniczego nie publikowałem, za co przepraszam).
Podczas konwentu Gladius rozegrałem bitwę pod Bicoccą 1522 w systemie Field of Glory Renaissance. Figurki 15mm. Starcie armii imperialnej z Francuzami i będącymi na ich żołdzie szwajcarskimi najemnikami.
It's been a long time since last battle report (in fact since any post on my blog for what I apologise readers).
During Gladius convent I've played a pattle of Bicocca (1522) in FOG Renaissance. Imperial forces clashed with the French and their Swiss mercenaries.


Siły imperialne w umocnionym obozie, szwajcarscy pikinierzy szykują się do ataku licząc na łupy/ Imperial forces in a fortified camp, Swiss pikemen prepare for the attack counting on spoils of war.
Trzy oddziały szwajcarskich pikinierów/ Three Swiss pikemen units

Oddziały imperialne za umocnieniami - trzy Colunele (oddziały hiszpańskie złożone z pikinierów, arkebuzerów i ciężko opancerzonych mieczników), dwa oddziały landsknechtów, w tym weterani Frundsberga i artyleria w pierwszej linii, w drugiej linii, obok romańskiej kaplicy kawaleria.
Imperial units behind field fortifications - three Colunelas (Spanish units composed of pikemen, arquebusiers and swordsmen), two landsknecht units, including Frundsberg's veterans and artillery in the first line. Cavalry in the second line near the romanesque chapel.

Szwajcarzy rozpoczęli natarcie. Środkowy oddział pikinierów znalazł się pod silnym ostrzałem artylerii, jednak dzięki temu, że była to elitarna formacja, przechodził wszystkie testy morale.
The Swiss attacked. Central pikemen unit was under heavy artiller fire but being an elite unit managed to pass all morale tests.
Stronie francuskiej szybciej niż historycznie udało się wezwać wsparcie w postaci jazdy/ The French were quicker than in history to call for reinforcements composed of cavalry.

Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after first two turns.

Najsłabszy oddział armii imperialnej - mediolańscy pikinierzy - został skierowany do strzeżenia brodu na rzece, prowadzącego z boku do środka imperialnego obozu/ The weakest unit of the Imperial army - Milanese pikemen was ordered to guard a ford that led to the side of the Imperial camp.

W związku z pojawieniem się na polu walki francuskiej ciężkiej jazdy jazda imperialna wykonała zwrot i zaczęła przemieszczać się w kierunku wyjazdu z obozu/ Due to arrival of the French gendarmes Imperial cavalry made a turn and started to head towards exit of the camp.poniedziałek, 25 czerwca 2018

Mediolańskie dowództwo/ Milanese command

 Mediolańskie dowództwo z czasów Wojen Włoskich. Mediolan pełnił ważną funkcję. Kontrola nad nim była kluczem do północnej Italii. Dlatego w różnych okresach władcy Mediolanu - Sforzowie walczyli zarówno po stronie Francji jak i Impeium habsburgów. Pod Bicoccą ich oddziały znalazły się po stronie imperialnej.
Milanese command from the Italian Wars.  Milan had a key role. Controlling it was giving control over the northern Italy. That is why in different period it was allied with France or Habsburg empire. At Bicocca Milanese forces were at the imperial side.

 Figurki Blue Moon Manufacturing and Old Glory/ Figures Blue Moon Manufacturing and Old Glory.


wtorek, 19 czerwca 2018

Gladius 2018

W ostatni weekend w Warszawie odbył się konwent gier bitewnych Gladius. Zanim zaprezentuję raport z bitwy, którą rozegrałem w jego trakcie, krótki fotoreportaż z imprezy.
Last weekend a Gladius wargames convent was held in Warsaw. Before I present a battle report from the game I played at it, a short proto report.
 What a Tanker - system od Too Fat Ladries - walka kilku pojazdów pancernych.
What a Tanker from Too Fat Ladries - skirmish among several armoured vehicles.


Tribal - potyczki różnych plemion, tym razem walczyli Słowianie i Celtowie
Tribal - skirmish between tribes, this time between Celts and Slavs.
Bolt Action, czyli II Wojna światowa i figurki 28mm. W mojej opinii za dużo pojazdów, ale był to stół demonstracyjny, więc nadmiar można zrozumieć./ Bolt Action - 28mm figures and the Second World War. In my opinion too many vehicles but it was a demonstration table and this abundance is easily understandable.
Blood Red Skies - walki powietrzne II Wojny światowej
Blood Red Skies - II World War air combat
Nowości pokazane przez Terrains for Games - Wojsko Polskie z lat 80 i SKOTy w skali 1/100/ 
New products of the Terrains For Games - Polish Army of the 80's and SKOT APCs in 1/100 scale
Kolejna nietypowa propozycja Terrains for Games - polski koncepcyjny pojazd opancerzony PL-01
Another exotic proposal of Terrains for Games - Polish concept armoured vehicle PL-01

Cold War Commander - jednostki Wojska Polskiego przeciwko Duńczykom, lata 80, skala 1/285
Cold War Commander - Polish Army against the Danes, 80's, scale 1/285


Moim zdaniem najlepsza prezentacja ze względu na teren - Mordheim
In my opinion the best presentation game due to terrain - Mordheim

Gaslands - mordercze wyścigi samochodowe, system wydany przez Osprey'a
Gaslands - deadly car race, system was published by Osprey.Przepięknie pomalowane figurki do Mordheim/ Beautifully painted Mordheim figures.