sobota, 31 sierpnia 2013

Chłopi, jeszcze więcej chłopów!/ Peasants, more peasants!


Grupy chłopów w czasie Wojny Chłopskiej w Niemczech liczyły od 4 do 12 tysięcy ludzi. Powstańcy nigdy nie stworzyli jednak jednolitej armii. Wiekszość sił składała się, ze słabo uzbrojonych i wyszkolonych ochotników takich jak ci. Niektórzy walczyli przy pomocy chłopskiej broni - wideł, kos, czy cepów. W Górnej Szwabii, gdzie walki były najcięższe pod bronią było około 48 tysięcy powstańców.
.

Peasant rebel groups during Geraman Peasants' war numbered from 4 to 12 thousand men. Rebels never formed one army. Most of their forces was composed of such poorly armed and unexperienced volunteers like these. Some were fighting with pitchfork, scythes or flails.
In upper Svabia where fighting was heaviest there were about 48 thousands of rebels.


Figurki Mirliton 15mm/ Figures 15mm Mirliton


niedziela, 25 sierpnia 2013

Wojownicy Wikingów / Viking warriors Malowanie figurek w skali 28mm to bardzo dobry przerywnik między przygotowywaniem kolejnych oddziałów armii w skali 15mm. Moja banda Wikingów rozrasta się. W ten weekend siadłem na troichę do warsztatu, czego efektem jest tych czterech wojowników.

Wbrew mitom Wikingowie nie używali rogatych hełmów. Rogi służyły im do komunikacji. Wśród pomalowanych wojowników znalazł się jeden sygnalista.

Painting 28mm figures is a good way of making a break between preparing massed units in 15mm. My Viking warband is growing. This wikeend I sat at the workshop and painted four Viking warriors.

Vikings with horned helmets are a myth. They have used horns to communicate. I've added a signaler to these warriors. Jeden wojownik wyróżnia się jako weteran. Postanowiłem nadać mu odpowiedni wygląd. W związku z tym, że jest doświadczony w zawodzie wikinga ma na twarzy szramę, którą zdobył w wyniku wypadku przy pracy. Jego uzbrojenie to jednoręczny topór, czasami używany również do rzucania. Ma również miecz oraz sztylet.

One warrior is a veteran. I've decided to give him an adequate look. He is experienced in Viking's profession and has a scar on his face - a result of accident at work. He is armed with one handed axe - sometimes used also to throw, a sword and a dagger

Figurki Gripping Beast 28 mm/ Figures Gripping Beast 28mmpiątek, 23 sierpnia 2013

Zbuntowani chłopi raz jeszcze/ Rebel peasants once more

Ponownie zbuntowani chłopi. Kolejna podstawka hordy słabo uzbrojonych, ale zdeterminowanych rebeliantów. Uwagę zwracają kapaliny - hełmy noszone przez dwóch z nich. W XVI wieku były one już przestarzałe, ale zapewne wciąż znajdowały się w arsenałach lokalnych milicji.

Again rebel peasants. Next stand of the horde of poorly armed but determined rebels. Notice kettle helmets two of them are wearing in 16th Century they were outdated but surely were present in arsenals of local militias.

środa, 21 sierpnia 2013

Gdzieś we Włoszech/ Somewhere in Italy (2)


Trwa natarcie, celny ogień KMów rani obsługę brena na lewym skrzydle. Atakującym pomaga wezwana artyleria. Ostrzał trafia między innymi w podwórze, na którym ukryte zostało działo przeciwpancerne, wyłączając je z walki.

Attack continues. HMG fire nwounds bren team on the left flank. Attackers are supported by the artillery fire. Barrage hits the yard where one of AT guns was hidden, eliminating it.
Niemieckiemu samochodowi pancernemu udaje się zniszczyć brytyjski pojazd rozpoznawczy, jednak zaraz po tym zostaje ostrzelany przez czołg, unieruchomiony i pozbawiony głównej broni.

German armoured car manages to knock out British scout car. However in exchange it becomes immobilised and looses main gun after being hit by the tank.


Na prawej flance brytyjska piechota osiąga rzekę, a czołg ją przekracza. Ostrzał KMu z umocnionego budynku rani kilku członków drużyny dowodzenia.

On the right British infantry reaches the river. Light tank crosses it, bu MG fire from the house wounds several members of the HQ team.


Jeden z czołgów przekracza rzekę. Ujawnia się ukryte za zaroślami działo p.panc., ale jego załoga jest zbyt wolna, zostaje ostrzelana i wybita. Niemiecki samochód pancerny próbuje ewakuować rannych, ale otrzymuje trafienie. Unieruchomiony zostaje opuszczony przez załogę.

One of the tanks crosses the river. In this moment a second hidden AT gun appears behind trees. However it is too slow to react and tank fires first eliminating the crew. German armoured car tries to evacuate wounded crew, but is immobiulised and abandoned by the crew.Pod koniec walk niemiecka drużyna z panzerschreckiem zdołała uszkodzić lekki czołg wspierający natarcie na prawej flance, jednak los bitwy był przesądzony. Brytyjczycy kosztem 14 zabitych i rannych przełamali opór. Niemcy stracili 34 ludzi.

At the end of the battle German panzershreck team manages to damage the loight tank on the right, however fate of this battle was already decided. Britis had manager to break through loosing 14 dead and wounded. German causalties are higher - 34 men.

poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Gdzieś we Włoszech/ Somewhere in Italy (1)

Mam ostatnio sporo okazji na granie w różne systemy. Tym razem potyczka rozegrana w systemie Force on Force i to w skali 20mm (jak się okazało budynki w skali do figurek 15mm pasują też do skali 20mm)

Rok 1944, Włochy - brytyjska piechota, wspierana przez czołgi ma za zadanie przełamać niemiecką obronę w jednym z miasteczek.

Recently I had a lot of opportunities  to play various systems. This time skirmish in FoF system in 20mm scale (15mm scale buildings also fit 20mm)

Year 1944 Italy - British infantry supported by tanks is to break German defences in one of towns.

 Od początku było wiadomo, że zadanie jest trudne. Walki będą toczyły się o kazdy dom.
From the beginning it was clear that it will be a tough task. It will be a street fighting.

Przybywają dwie grupy Brytyjczyków nacierające wzdłuż dróg/ Two British groups appear and advance along two roads.


Główne siły brytyjskie wsparte KMem, samochodem pancernym i dwoma czołgami/ Main British force with support of the HMG, armoured car and two tanks.

Druga grupa, z KMem, moździerzem i wsparciem lekkiego czołgu/ Second group with HMG, mortar and a light tank.

Niemiecka obrona - piechota umocniła się w budynkach. Wsparcie zapewniał również moździerz. Według danych wywiadu w zabudowaniach mogły być również działa przeciwpancerne PAK40

German defences. Infantry entrenched in buildings and supported by mortar. According to intelligence reports they had also two hidden PK40 AT guns.

Niemcy mieli również samochody pancerne/ Germans had also armoured cars.


Rozpoczęło się natrarcie i pierwsza wymiana ognia. Brytyjczycy stracili pierwszych rannych, ale przygwoździli ogniem broniącą brodu drużynę piechoty
Attanck has started and soon first exchange of fire has started. British had lost first wounded but managed to pin an infantry section defending the ford.

niedziela, 11 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (3)

 Sytuacja na imperialnym prawym skrzydle staje się tragiczna. Pikienierzy, jazda i arkebuzerzy zdezorganizowani. W dodatku włoscy pikinierzy zdołali się przegrupować po wcześniejszej dezorganizacji. Rozpoczyna się starcie między żandarmami obu stron.

Situation on the right wing was tragic for the Imperials. Pikemen, arquebusiers and cavalry distrupted. Italian pikemen managed to regroup after the initial distruption. Gendarmes of both sides clash.

 Na lewym skrzydle jeden oddział landknechtów poważnie zdezorganizowany. Ostrzał imperialnej artylerii rozbija z kolei grupę włoskich kuszników.

On the left Landsknecht unit becomes severly disorganised. Fire of the imperial artillery routs Italian crossbowmen.

 Landsknechci zaczynają uciekać/ Landsknechts start to run away

Po pokonaniu imperialnej kawalerii Włosi wychodzą na tył żandarmów/ After routing Imperial cavalry Italians threaten back of gendarmes.

 Imperialni żandarmi tracą jedną podstawkę, ale roznoszą przeciwnika. Imperias gendarmes loose one stand but rout Italian gendarmes.


Niewiele to zmienia. Drugi oddział imperialnych pikinierów załamuje się i jest po bitwie. Imperialni stracili jazdę i dwa oddziały piknierów, Włosi zandarmów oraz kuszników.

It doesn't change outcome of the battle because second unit of Imperial pikemen breaks. Imperials loose two pikemen units and cavalry, Italians loose gendarmes and crossbowmen.

sobota, 10 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (2)


Na imperialnym prawym skrzydle pojawiła się imperialna jazda, która od początku gry przemieszczała się z lewego skrzydła, dzięki czemu siły były już wyrównane. Doszło do walki pikinierów. Włoscy zostali zdezorganizowani. Obie strony poniosły też pierwsze straty.
On the Imperial right Imperial cavalry has appeared and ballance of power was achieved. Clash of pikemen has started. Italians were disorganised and both sides suffered first causalties.


Na imperialnym lewym skrzydle landsknechci dotarli do przeciwnika. Niestety wcześniej zostali zdezorganizowani przez ostrzał arkebuzerów.
On Imperial left wing landsknechts reached the enemy. However they were disorganised by arquebusiers' fire.


Imperialni arkebuzerzy ruszyli na wsparcie pikinierów, jednak włoska lekka artyleria zdezorganizowała ich celnymi salwami.
Imperial arquebusiers moved to support the pikemen. However Italian light artillery disorganises them.


Starcie jazdy na imperialnym prawym skrzydle wypadło fatalnie dla Niemców. Zginął dowódca jazdy, a oddział zaczął się załamywać.
Clash of cavalry on the Imperial right wing went bad for the Imperials. Cavalry commander fell in battle and the unit started loosing the melee. Starcie pikinierów trwało bez wyraźnego wyniku/ Clash of pikemen still had no clear outcome

 Sytuacja po pierwszych kilku turach. Trwają dwa starcia pikinierów i walka jazdy obu stron.
Situation after several turns. Two clashes between pikemen and one between cavalry continue.

piątek, 9 sierpnia 2013

Imperialni przeciw Włochom/ Imperials against Italians (1)

Kolejna bitwa w systemie FOG Renaissance. Tym razem początek XVI w. armia imprialna cesarza Maksymiliana stanęła naprzeciw kolaicji wojsk miast włoskich.

Next FOG renaissance battle. This time Maximilian's Imperial army faced coalition of Italian city states.

 Imperialni landsknechci i artyleria/ Imperial landsknechts and artillery

 Armia imperialna na pierwszym planie. Od lewej jazda, landsknechci i artyleria, arkebuzerzy, kolejny oddział landsknechtów i żandarmi.
Imperial army at the foreground. From the left - cavalry, two landsknecht units, artillery, arquebusiers, landsknechts and gendarmes.

Po stronie włoskiej od prawej flanki - arkebuzerzy, pikinierzy, kusznicy, średnia piechota z mieczami, pikinierzy, lekka artyleria i na lewej flance żandarmi oraz jazda.
On the Italian side from the right - arquebusiers, pikemen, crossbowmen, medium infantry with swords, pikemen, light artillery and cavalry together with gendarmes on the left flank.

Po stronie imperialnej jeden z oddziałów landsknechtów szybko ruszył na wrogich pikinierów. Włosi ruszyli natomiast na skrzydle, na którym mieli zgromadzoną jazdę.
On the Imperial side one unit of landsknechts quickly moved towards enemy pikemen. Italians moved on the wing where they had concentrated their cavalry.

 Jeden z oddziałów landknechtów zrobił zwrot chroniąc się przed szarżą żandarmów.
One of landsknecht units turns to protect the flank from enemy gendarmes.

 Włoska jazda szykuje się do ataku z dwóch stron na jeden oddział imperialnych żandarmów.
Italian cavalry prepares to attack one unit of Imperial gendarmes from two sides.

 Landsknechci nacierają/ Landsknechts advanceniedziela, 4 sierpnia 2013

Berserkerzy/ Berserkers


Berserkerzy - budzący największy strach wojownicy Wikingów. Już sama nazwa opisywała ich wygląd in nietypowe zachowanie. Określenie berserker pochodziło od skór niedźwiedzi, które niektórzy z nich nosili. Mogło również odnosić się do tego, że ruszali do walki bez jakiegokolwiek pancerza, z gołą piersią, sądząc, że Odyn zapewni im zwycięstwo, więc nie potrzebują żadnej ochrony.

Moi berserkerzy noszą wilcze skóry - także popularne wśród tych wojowników. Wikingowie wierzyli prawdopodobnie, że ubierając się w nie przejmują siłę, przebiegłość i wytrzymałość zwierząt. Nie bez znaczenia było też wrażenie jakie robiły na przeciwniku.

Berserkerzy wpadali w szał bojowy i atakowali przeciwnika nie patrząc na rany oraz przewagę wroga. Bywali wówczas niebespieczni nawet dla przyjaciół.

Berserkers - most fearful Viking warriors. Their name was already describing their unusual behavior. Term berserker came from bear skins worn by some of these warriors. It could have also been attributed to their lack of armour. They went fighting bare chested thinking that Odin will give them victory so they do not need protection.

My berserkers are wearing wolf skins also popular among these warriors. Viking probably believed that by dressing in animal skins they gain cunning and strength of these animals. Psychological effect on the enemy was also important.

Berserkers were entering battle rage and attacked the enemy regardless of wounds and enemy superiority. They were dangerous also to their allies.


Jako uzbrojenie preferowali topory, w tym dwuręczny topór "duński". Broń ta była kolejnym elementem wojny psychologicznej. Władajacy nim sprawnie wojownik mógł przebijać tarcze i pancerze przeciwnika. Zasięg toporu dawał władającemu nim przewagę nad większością przeciwników w walce wręcz.

The preferred weapon was a battleaxe including two handed Dane axe. This weapon was another element of the psychological warfare. It was able to pierce shields and armour of the enemy. Range of the axe was giving the upper hand in most melee combats.