środa, 26 maja 2010

Komandosi LFWP/ PFLP Commandoes

W ramach odpoczynku od starożytności tym razem historia najnowsza. Ukończyłem pierwszy oddział komandosów Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny z myślą o systemie Ambush Alley.

LFWP to powstała w roku 1966 organizacja lewicowa walcząca o niepodległość Palestyny. Otrzymywała pomoc wojskową od Syrii i Egiptu, a jej milicja brała udział w libańskiej wojnie domowej i walkach podczas izraelskiej inwazji na Liban w roku 1982.

To take some rest from antiquity I've decided to switch to modern history for a moment. I've finished first squad of Popular Front for the Liberation of Palestinethinking about Ambush Alley system

PFLP is a left wing organisation established in 1966 fighting for independence of Palestine. It was getting military hepp from Syria and Egypt. Its militia took part in Lebanese civil war and fighting against Israeli invasion in 1982.

LFWP posiadał dobrze przygotowane przez syryjskich instruktorów oddziały specjalne. Przeprowadziły one szereg ataków zarówno na siły izraelskie jak i walczace z Palestynczykami Siły Libańskie.

Ci bojownicy nosza egipskie mundury. Ekwipunek oprócz karabinów AK-47 stanowi RKM PKM i granatnik RPG-7.

PFLP had several well equiped commando groups trained by Syrian military instructors. They made several attacks against Israeli forces and Lebanese Forces militia fighting against Palestinians.

These fighters have egyptian uniforms and are equipped in AK-47 guns, PKM machinegun and RPG-7 grenade launcher.

Figurki pochodzą zestawów Caesar'a Moderm Militia oraz, Modern Urban Resisters, dowódca strzelający z pistoletu to konwersja ... Japończyka z zestawu japońskiej piechoty Matchbox'a

Figures are Caesar's
Moderm Militia and Modern Urban Resisters commander with pistol is a converted... Japanese from Matchbox Japanese infantry

poniedziałek, 24 maja 2010

Hiszpańska kawaleria / Spanish cavalry

Pierwszy stand jazdy, która dla uproszczenia może być nazwana "hiszpańską" (w rzeczywistości składała się z różnych ludów - Luzytanów, Celtyberów oraz Iberów) wchodzącej w skład armii kartagińskiej. Figurki Magister Militum 10mm

Ludy terenów współczesnej Hiszpanii w czasie wojny opierały się przede wszystkim na piechocie. Złożona z możnych kawaleria nie była liczna, ale pojawiała się na polach bitew przede wszystkim aby gonić uciekajacego przeciwnika.

First stand of cavalry called "Spanish" to simplify things (in fact it was recruited among man Lusitan, Celtiberian or Iberian tribes) that were part of the Carthaginian army. Magister Militum 10mm figures.

Tribes fom what is now Spain relied primarily on infantry. Noble cavalry was not numerous but did appear on battlefields in most cases to pursue enemy that was running away.

Ponieważ kawaleria składała sie z możnych miała ekwipunek lepszy niż wiekszość piechoty, w tym hełmy, które wśród "Hiszpanów" były raczej rzadkoscią.

Jazda walczyła przede wszystkim za pomocą oszczepów, w luźnej formacji, podobnie jak piechota używała również mieczy falcata.

Cavalry composed of nobles had better equipement than most of the infantry for example helments that were uncommon in most "Spanish" armies.

Cavalry was fighting primarily by throwing javelins in loose formation. Similarily as infantry it was also using falcata swords.

niedziela, 23 maja 2010

Dowództwo hiszpańskie/ kartagińskie / Spanish/Carthaginian command

Kolejne dowództwo, tym razem pasujące do dwóch warmaster'owych armii - "hiszpańskiej" z Wojny Ognia z rzymianami oraz kartagińskiej.

Another command. This time it is suitable for two armies - ancient "Spanish" from War of Fire against Romans and Carthaginian.

Dowódca ma zdobyczny rzymski rynsztunek z typową tarczą, a co najw
ażniejsze kolczugą. Starożytni Hiszpanie, a zwłaszcza celtyberowie sami również wytwarzali kolczugi. Były one jednak zarezerwowane dla dowódców oraz ich obstawy. Podobnie z hełmami. Używano zarówno tych miejscowej produkcji, jak i zdobycznych. Ich zastosowanie ograniczało się jednak do jazdy lub możnych.

Commander has captured Roman equipement with typical Roman shield and what's more important mail armour. Ancient Spanish, especially celiberans were producing their own mail armours. However they had limited use and were worn only by chieftains and their guards. Sililar case was with helmets. Captured and domestically manufactured ones were in use by the cavalry and nobles.

Sztandarowy i wojownik z gwardii dowódcy mają typowo hiszpański ekwipunek. Sztandarowy jest wyposażony w lekką tarczę, wojownik natomiast w podobną do rzymskiej tarczę średniej piechoty oraz miecz falcata.

Standard bearer and guard have typical spanish equipement. Standard bearer bears light shield and guard has heavir one used by medium infantry together with falcata sword.


środa, 19 maja 2010

Kartagińskie dowództwo/ Carthaginian command

Znowu Kartagińczycy. Tym razem dowództwo kawalerii wykonane na bazie dioramki Magister Militum Hannibal zabijający Rzymianina.

Carthaginians again. This time Carthaginian cavalry command made on a base of "Hannibal killing a Roman" diorama of Magister Militum.

Wysokie stopnie dowódcze w armii kartagińskiej były zarezerwowane niemal wyłącznie dla Kartagińczyków. Dowodzili oni nawet wiekszoscią kontyngentów sprzymierzonych oraz oddziałami najemnymi.

High command in Carthaginian army was reserved almost entirely for Carthaginians. They commanded even most of allied contingents and mercenary troops.

Ten kawalerzysta ma wyposażenie typowe dla kartagińskiego możnego. Zwłaszcza dowodzenie kawaleria uwazano za wyjątkowy przywilej. Dowódca, podobnie jak inni wojownicy, musiał sam zakupić wyposażenie.

This cavalryman has typical equipement of Carthaginian nobleman. Commanding cavalry was regarded as a special privilege. Commander like other warriors had to purchase his own equipement.

Ze wzgledu na brak strzemion w starozytności kawaleria była wprawdzie prestizowa, ale w ogromnej większości przypadków stanowiła jedynie dodatek do piechoty. Efektowne szarże znane z hollywoodzkich produkcji to oczywiscie fikcja. Wiekszość jeźdźców walczyła wówczas za pomocą ciskanych oszczepów lub lancy, którą jednak piszczano zaraz po zadaniu ciosu.

In ancient times stirrups were still not invented. Because of this cavalry was a prestigeous formation but in most cases was only an addition to infantry. Spectacular charges like these that we see in Hollywood production are pure fiction. Most of cavalrymen were fighting by throwing javelins or using lance that was being let loose after thrusting.
wtorek, 18 maja 2010

Caetratii

Ukończyłem dwa oddziały Caetratii (Magister Militum 10mm) - lekkiej piechoty złożonej z plemion zamieszkujących tereny obecnej Hiszpanii do armii kartagińskiej.

I managed to finish two groups of Caetrarii (Magister Militum 10mm) - light infantry composed of people from tribes living in what is now Spain


Starożytni "hiszpanie" to częściowo Celtyberowie, widoczne są więc wyraźne wpływy celtyckie miedzy innymi we wzorach na tarczach, ozdobnych nawet u lekkiej piechoty.

Ancient "Spaniards" are partly cetiberian peoples so Celtic influence is clearly visible for example in ornaments on shields. Ornamented shields were carried even by light infantry.

Caetratii w walce używali przede wszystkim oszczepów. Ulubioną strategią "Hiszpanów" było wykorzystanie trudnego terenu, atak z zasadzki i korzystanie z przewagi jaka w takiej sytuacji daje luźny szyk oraz manewrowość. Umieli jednak walczyć równiez w dużych bitwach. Wówczas polegali głównie na cięższej "średniej" piechocie.

Caetratii mogli walczyć również wręcz. Ich charakterystyczne miecze falcata stały się popularne równiez poza terenami półwyspu Iberyjskiego

Caetratii were using mainly javelins. Their preferred tactics was using difficult terrain, seting traps and benefiting from advatages given in such situation by loose formations and manouverability.

However "Spaniards" were also able to fight regular battles. In such situations ther relied mainly on medium foot.

Caetratii
could fight hand to hand. Their characteristic falcata swords became popular also outside Iberian Penisula.

czwartek, 13 maja 2010

Grenadier 2010

Kilka fotek z tegorocznego Grenadiera / Several photos from Grenadier 2010 Gaming day

Polska tankietka TKS z 1939 Wojny Obronnej roku / Polish TKS tankette from 1939

Zawsze byłem fanem improwizowanych samochodów pancernych (może ze względu na zainteresowanie Wojną Domowa w Hiszpanii). Improwizowany samochód pancerny "Kubuś" używany przez powstańców warszawskich w 1944 roku. Odrestaurowany i na chodzie.

I've always been a fan of improvised armour (probably because of my interest in Spanish Civil War). Improvised armoured car "Kubuś" used during Warsaw Uprising in 1944. It was restored and is fully operational.

Turniej DBA - znakomity obóz Bizantyjczyków/ balista.

DBA Tournament - great Byzantine camp/ ballista.

Samobójczy perski rydwan z kosami wspierany przez kawalerie i generała.

Suicide Persian scythed chariot supported by cavlry and general.

wtorek, 11 maja 2010

Grenadier 2010 Turniej DBA/ Grenadier 2010 DBA Tournament

W ostatni weekend Warszawie odbył się konwent gier strategicznych Grenadier, a w jego ramach miedzy innymi turniej DBA, w którym brałem udział

Grenadier 2010 gamesday took place last weekend in Warsaw. I participated in DBA Tournament


Trakowie kontra Bizancjum (nieco irytuje mnie zawsze ahistoryczność par turniejowych). Wyrównana gra, w zakończona niestety utratą generała i porażką.

Thracians vs. Byzantines (I'm always a bit irritated about non historical battles during tornaments). The game was ballanced untill I lost my general.


Trakowie kontra Partowie. Tym razem poszło lepiej - zwycięstwo!

Thracians vs Parthians, This time it went better - victory!


Starcie Achemenidami Yori'ego . Trakowie wciągnęli wroga w trudny teren i pokonali go.

Battle against Yori's Achemenid Persians. Thracians used difficult terrain in their favour and scored victory.

Ostatnia bitwa z Kartagińczykami, zakończona efektownym starciem generałów w którym przegrany ginął. Starcie przegrałem o włos.

Last battle was against Carthaginians
and was finnished with clash of generals in which looser would be killed. I lost this clas only slightly.

Ostatecznie moje wyniki można uznać za przecietne - piąte miejsce.
Grenadiera mozna uznac za udanego. Dziękuję wszystkim z którymi miałem okazję pograć i spotkać.

My final results were average - 5th place.
Grenadier can be considered successful. I would like to thank everyone I had opportunity to play against and meet.

Wkrótce wiecej zdjęć z Grenadiera
More photos from Grenadier to follow

niedziela, 9 maja 2010

Trakowie kontra Sparta/Thracians vs. Sparta (3)

Trakowie z rhomphaiami przegonili grecką lekką jazdę ze wzgórza. W centrum walka trackiej lekkiej jazdy i lekkiej piechoty z greckimi peltastami. W dali greccy hoplici wciąż nie mogą dojść do wroga.

Thracians with rhomphaias chased Greek light horse off the hill. In the center clash between thracian light horse and light foot with Greek peltasts. In the background Greek hoplites still trying to catch the enemy.

W centrum peltaści odepchnięci do lasu. Walka między lekką piechotą trwa.

In the centre peltasts were pushed back to the wood and battle between light foot continues.

Na lewym skrzydle Getowie po zmasowanej szarży uporali się w końcu z grecką lekką jazdą.

On the left wing Getae after massed charge finally dealt with Greek light horse

W centrum jeden z oddziałów greckich peltastów i jeden lekkiej piechoty trackiej zostały zniszczone. Na koniec bitwy zderzyły się jeszcze oddziały Traków z rhomphaiami i spartańskich hoplitów. Górą byli hoplici, którzy ostatecznie zmusili do odwrotu jeden oddział Traków, choć nie zadali im większych strat.

W tym momencie zdecydowaliśmy zakończyć bitwę. Zbliżający się zmierzch zmusił obie armie do wycofania się.

In the middle one of Greek peltasts group and one Thracian light foot were destroyed during fighting. At the end of the battle Thracians with rhomphaias colided with Spartan hoplites colided. Hoplites emerged victorious forcing one group of Thracians even though Thracians didn't suffer significant causalties.

At this point we have decided to finish the battle. Both armies were forced to retreat by the coming evening.


Straty obu stron były niewielkie.
Grecy stracili jednych peltastów i lekką jazdę, natomiast Trakowie lekką piechotę. Można więc uznać bitwę za remis.

Causalties on both sides were light.
Greeks lost light horse and peltasts, and Thracians one group of light foot. So the battle can be called a draw.

piątek, 7 maja 2010

Trakowie kontra Sparta/Thracians vs. Sparta (2)Na lewym skrzydle Trakowie z rhompaiami, wspierani przez getyckich konnych łuczników i procarzy, przepędzają ze wzgórza grecką lekką jazdę.

W tle manewry trackiej lekkiej jazdy oraz kryjąca się w lesie grecka lekka piechota

On the left wing Thracians with rhomphaias supported by Getic horse archers and slingers prepare to chase off light horse from the hill.

In the backgrounds Thracians light horse manouvers and Greek light foot hides in a forrest.


Tradycyjna wymiana oszczepów miedzy tracką lekka jazdą a grecką lekką piechota. Trakowie zostali lekko zdezorganizowani, ale bardzo szybko sie zebrali. Zadna ze stron nie poniosła strat.

Traditional exchange of javelins between Thracian light horse and Greek light foot. Thracians were slightly distrupted but very soon reorganised.Neither side suffered any causalties.

wtorek, 4 maja 2010

Field of Glory - Trakowie kontra Sparta/ Thracians vs. Sparta (1)

Miałem okazje rozegrać kolejną bitwę w systemie FOG. Tym razem naprzeciw moich Traków stanęły jednostki spartańskie i sprzymierzeni ze Spartą Grecy z różnych Poleis.

Obie armie spore, bo aż na 800 pkt. a gra zespołowa, czyli po 3 dowódców na stronę.

I had an opportunity to play another FOG battle. This time my Thracians were facing Spartans and their allies from various Greek cities.

Both armies quite big 800 points each and a game was a team work because each side had three commanders.

Tracka linia przed bitwą. Z produ lekka piechota, na drodze konni łucznicy, a dalej grupa złożona z lekkiej jazdy i jazdy trackich możnych. Na dalszym planie piechota z rhomphaiami, obóz oraz kolejna lekka piechota.

Thracian line before the battle. At the front light infantry and horse archers. In the background group composed of light horse and Thracian nobles. Behind them camp, infantry with rhomphaias and light infantry.

Tracka jazda, w tle piechota i konni łucznicy
Thracian cavalry and infantry at the background

Pierwsze ruchy. Na lewym skrzydle z zasadzki wypada piechota z rhomphaiami, a dołącza do niej lekka piechota. Szykują się aby przepedzić z pola grecką lekką jazdę.

Initial moves. On the left wing foot with rhomphaias emerges from the trap and light foot joins the group to chase Greek light horse from the field.