środa, 30 maja 2012

Grenadier 2012 (2)

Kolejna porcja zdjęć z Grenadiera 2012

Na początek spektakularna makieta wzgórza klasztornego Monte Cassino, na której grano w Kampfgruppe Normany.

First spectacular Monte Cassino terrain on which Kampfgruppe Normandy system was played

 
Operation Squad (lub inny system drugowojenny) w skali 28mm - Normandia

Operation Squad (or other II WW system) in 28 mm - Normandy

 Ambush Alley - iracki ruch oporu kontra Amerykanie (w 20mm)

Ambush Alley - Iraqi resistance vs Americans (20mm)
 

 
De Bellis Renatationis - figurki QR Miniatures 15mm - Moskwa przeciw wojskom polsko litewskim (pocczątek XVII w.)

De Bellis Renatationis - 15 mm QR miniatures - Muscovites against Polish-Lithuanian army (early 17th Century)


poniedziałek, 28 maja 2012

Grenadier 2012 (1)

 
  Kilka fotek z tegorocznego konwentu gier strategicznych Grenadier, który odbywał się w dniach 26-27.05 w Warszawie. W tym roku mogłem uczestniczyć tylko w jednym dniu konwentu i nastawiłem się "figurkowo". Nie oznaczało to, że nie przymierzyłem się do kilku typów historycznej broni takich jak ta XVII wieczna szabla.

Several photos from this year's edition of Grenadier strategic games convent that took place on 26th and 27th of May in Warsaw. I was able to participate only in one day and was very "figure focused". That doesn't mean that I'havend tried some historical weapons like this 17th Century sabre.

 Obóz żołnierzy Armii Czerwonej - rekonstrukcje historyczne odbywały się równolegle z grami
 Camp of the Red Army - historical reconstructions were taking place at the same time as games.
 
Na wielu stołach królował polski system Ogniem i Mieczem - XVII wieczne wojny w Europie centralnej i Wschodniej.
Polish system By Fire and Sword was played on many tables - Eastern and Central European warfare in the 17th Century

  
Paweł Kur (QR Miniatures) prezentował całą gamę swoich 15mm figurek.
Paweł Kur (QR Miniatures) was presenting the entire line of his figures

 
 Nieco "nieortodoksyjne" rozstawienie figurek Pawła - w centrum wojska z XVII wieku - artyleria, muszkieterzy, dragoni, jazda. Lewe skrzydło stanowili wojownicy margrabiego Hodona z X wieku. Na skrzydle prawym stanęła natomiast polska drużyna Mieszka I i jego słowiańskich sojuszników, też z X wieku.

A bit "unorthodox" deployment of QR Miniatures figures. In the centre 17th Century troops - artillery, musketeers, dragoons and cavalry. Left flank was held by Margrave's Hodo army from the 10th Century. Right flank was held by the army of Mieszko I with his Slavic allies (also 10th Century).


Drużyna Mieszka I - uważni czytelnicy mojego bloga poznają zapewne niektóre ze wzorów figurek. Drużyna została uzupełniona figurkami innych Słowian, których też już zakupiłem i w tym roku zapewne też zagoszczą na blogu.

Army of Mieszko I - readers of my blog may already know some of these figures. There are also other figures of Slavic warriors added to this army. I've bought them already so in its time You'll probably see them on my blog.

 Wojownicy Hodona/ Hodo's warriors

Armia polska - XVI wiek/ Polish army 16th Century

piątek, 25 maja 2012

Kilka słów Force on Force/ Few words about Force on ForcePo dwóch rozgrywkach czas podsumować Force on Force.
To bardzo dobry system do rozegrania potyczek do skali plutonu włącznie. System bardzo dobrze odwzorowuje to co jest kluczowe w tego typu starciach - poszukiwanie przez drużyny osłony i dobrych pozycji z których jest jak najlepsze pole widzenia.

Gracz mający doświadczenia z systemami przedstawiającymi większe starcia, gdzie teren jest bardziej umowny może mieć na początku problem z dostosowaniem się do tego.

FoF wymaga również stosowania przemyślanej strategii. Czasem nieopatrzne wystawienie na ogień nawet kilku żołnierzy i ich strata może zadecydować o przegranej.

Losowy charakter potyczki odzwierciedla natomiast ciągnięcie kart wydarzeń, wówczas gdy w czasie testów na kości wypadnie 1.

Nie można również zapominać o inicjatywie. Strona która na początku tury wygra testy na inicjatywę uzyskuje przewagę, na przykład pozwalając strzelać w pierwszej kolejności czy skuteczniej przerywać działania przeciwnika. Przegrywający musi kombinować w jaki sposób tą inicjatywę odzyskać.


After two games it's time to shortly review Force on Force.
It's a very good system for playing skirmishes up to platoon level. System simulates quite well the key features of such clashes - search for cover and good positions with enough visibility.

Player who has experience with bigger scale systems where terrain is more abstract may have at the beginning some trouble with changing attitude.

FoF requires also using adequate strategy. Sometimes exposing just one time on enemy fire and loosing only several soldiers may cause defeat.


The random events during the fight are represented by event cards that are drawn when during the tests player rolls 1.

One has to also mention initiative. Winning initiative at the beginning of the turn is very important allowing for example shooting first or distrupting enemy actions. Side loosing the initiative has to try to regain it. 

czwartek, 24 maja 2012

Force of Force - druga gra/ Force on Force - second game

Kilka zdjęć z drugiej potyczki, którą rozegraliśmy (dziękuję Pablo za zdjęcia). Tym razem Anzio. Dwie drużyny amerykanskiej piechoty mają za zadanie obronić wioskę przed atakiem przewazających sił niemieckich.

Several photos of the second skirmish (thanks to Pablo for photos). This time Anzio. Two teams of US infantry are to defend a village from the  more numerous Germans
 
 Amerykanie w okopie/ GI's in a trench

 Niemcy nacierają/ Germans advance

 Niemiecka piechota kryje się za drzewami/ German infantry behind cover of trees


 Amerykanie bronią się w budynkach/ Americans defend buildings

 Walka wręcz o jedną z farm. Atakujaca niemiecka drużyna zostaje wybita/ Close combat in one of farms. german team was wiped out by the defenders.

 Walka o drugą z farm/ Fight for second farm

 Niemiecki KM wspierający atak/ German MG supporting the attack

 Natarcie niemieckiej piechoty załamuje się pod ogniem obrońców/ Advance breaks under fire from defenders

 Obrońcy także ponoszą straty/ Defenders also suffer causalties.

Niemcom mimo znacznych strat pod sam koniec rozgrywki udaje się zająć dwie z trzech farm.
 Despite heavy loses Germans finally manage to capture two of three farms.

środa, 23 maja 2012

Force on Force - pierwsza gra/ Force on Force - first game

W niedzielę miałem okazję po raz pierwszy grać w Force on Force. Rozegraliśmy dwie potyczki we włoskiej scenerii między Brytyjczykami i Włochami oraz Amerykanami i Niemcami.

On sunday I had an opportunity to play Force on Force for the first time. We've played two skirmishes in Italian scenery

Pierwsza potyczka/ First skirmish

 Terenem starcia była sycylijska wioska/ Fight in the Sicilian village

 Włoska piechota zajmuje pozycje/ Italian infantry takes its positions

 Włosi kryją się za ciężarówką/ Italians behind cover of the truck

 Brytyjczycy posuwają się przez winnicę/ British advance through the vineyard


Drużyna z KMem przygwożdżona ognie/ British machine gun team pinned by enemy fire


Piechota ostrzeliwuje Włochów zajmujących budyne/ Infantry exchanging fire with Italians in the biulding

Brytyjski KM ostrzeliwujacy włoska piechotę/ British MG shooting at the Italians

Włoski LKM na pozycji/ Italian LMG team

Potyczka zakończyła się zwycięstwem Włochów. Stracili jedną z druzyn piechoty, ale udało im się zapobiec wprowadzeniu do jedenj z farm brytyjskich obserwatorów. Atak brytyjczyków załamał się pod ogniem z budynków, a piechota została przygwożdżona.

Shirmish ended with Italian victory. They've lost one fireteam but managed to prevent british observers from entering one of the farmhouses. British advance stalled under fire from buildings and infantry was pinned down.

poniedziałek, 21 maja 2012

Wschodnioniemieccy rycerze/ East German knights

Kolejny element armii margrabiego Hodona. Jak obiecałem nieco historii. W cesarstwie niemieckim Marchie były obszarami granicznymi nad którymi panowali margrabiowie. Byli oni lokalnymi dowódcami wojskowymi, którzy mogli sami zwoływać rycerstwo na wyprawy. Obszar ich działania rozciągał się również na tereny za granicą Cesarstwa.

Next element of the Margrave's Odo army. As i've promised some historical background. In German Empire Marches were a border regions ruled by Margraves. They were local commanders that were able to call knights to participate in military actions. Area of their operations included also regions behind the border of the Empire.
 
 Margrabiowie posiadali również własne hufce, zwykle złożone z najlepiej wyposażonych jeźdźców.
 Margraves had also their own units of knights composed of best equipped warriors.

Figurki przedstawiają właśnie takich rycerzy, wyposażonych w najlepszy dostępny w X wieku rynsztunek - migdałowate tarcze, kolczugi, miecze i włócznie. Figurki są o tyle uniwersalne, że mogą reprezentować rycerzy obecnych we wszystkich zachodnioeuropejskich armiach tej epoki.

Figures depict such knights with best equipment available in 10th Century - almond shaped shields, chainmail, lances and swords. These figures are also universal - they may represent knights present in nearly every Western European army of the period.

Więcej na temat margrabiego Hodona przy okazji omawiania kolejnych elementów.
More about margrave Odo in posts about next elements of the army.

czwartek, 17 maja 2012

Rycerze z wielkim ptakiem/ Knights with a big birdPraca, praca i jeszcze raz praca. Figurki leżą w coraz większych ilościach niepomalowane, a ja jak na złość mam ostatnio niewiele czasu aby się nimi zająć.

Na szczęście nie jest jeszcze aż tak źle. Udało mi sie ukończyć pierwszy element armii margrabiego Hodona (w terminologii DBA - East Frankish III/52) - dowództwo.

Work, work and even more work. Figures lay on the workshop unpainted and I don't have time to paint them.

However it's not that bad. I managed to finishh first stand of the new DBA army - army of Hodon (in DBA East Frankish III/52) - the command. 

Dwie figurki przedstawiają typowych wczesnośredniowicznych rycerzy jakich spotkać wówczas można było w całej Europie. Równie dobrze mogliby być na przykład Normanami. Mają typowe dla wczesnego średniowiecza kolczugi, hełmy i migdałowate tarcze.

Two of the figures represent typical early medieval knights. With their chainmail, helmets and almond shaped shields they might have been for example Normans.

Inaczej sprawa przedstawia się z jeźdźcem uzbrojonym w topór. Na jego przykładzie widać wpływy wschodnie takie jak hełm z osłonami policzków oraz kitami z końskiego włosia. Ma także okrągłą, niespotykaną na zachodzie tarczę. Choć jak twierdzi jeden z czytelników możliwe też, że uzbrojenie tego jeźdźca to wyraz wpływów karolińskich.

Things are different with an axe armed knight. He displays some eastern European equipment such as a helmet with cheeks protection and horse hgair crests. It's also possible as one of the readers say that his helmet and shield are an example of Carolingian influence.


Sztandar został dodany do zestawu armii i bardzo mi sie spodobał. Jest czysto hipotetyczny, ponieważ nie zachowały się przekazy mówiące o wyglądzie ówczesnych sztandarów, ale wielkie ptaszysko jest bardzo klimatyczne.

The banner was an addition to army pack and I liked it very much. It's totally speculative because we do not have resources on Hodo's banners but the big bird is let's say very climatic.

Figurki to QR miniatures, skala 15mm. Na warsztacie czekają kolejne podstawki z rycerzami Hodona. Przy okazji ich omawiania wspomnę nieco o tle historycznym tej armii, będącej jednym z przeciwników wczesnej armii polskiej (Early Polish III/62a).

Figures are 15mm QR miniatures. I have more knights on my workshop so will give some more historical background on these enemies for my Early Polish (III/62a) army later.

 

środa, 16 maja 2012

Bitwa pod Romagnano (5)/ Battle of Romagnano (5)

 Oddział szwajcarów dzielnie stawiał czoła landsknechtom oraz arkebuzerom do czasu gdy drugi oddział landsknechtów nie uderzył na niego od tyłu. W tym momencie Szwajcarzy zaczęli uciekać, ale zostali dopadnięci i wybici przez liczniejszego przeciwnika.

The Swiss are bravely facing landsknechts and arquebusers until another unit of landsknechts arrives and strikes at the rear of their formation. Swiss start to break and flee. However they are chased and butchered.

 Sytuacja pod koniec bitwy. Wszystkie francuskie jednostki, którym nie udało się przekroczyć rzeki zostały rozbite. Francuzom pomimo utraty sześciu oddziałów udało się jednak ewakuować znaczną część sił, a do tego nawet rozbić hiszpańskich żandarmów. Obie strony mogą mówić więc o pewnym sukcesie.

Situation at the end of the battle. All French unit that failed to cross the river were broken. The French however, despite loosing 6 units were able to evacuate much of their forces and even break a unit of Spanish Gendarmes. Both sides achieved some success.

Zwycięzcy landsknechci robię to co lubią najbardziej - świętują i przepijają zdobyte łupy w pobliskim miasteczku.

Victorious landsknechts do what they like the best - they drink and spend their booty in a nearby village.

Bitwa zakończyła się wynikiem zbliżonym do historycznego. W roku 1524 Francuzi również ewakuowali za rzekę swoje najbardziej wartościowe jednostki, poświęcając przy osłonie przeprawy znaczną część armii.

Battle has ended with an outcome close to historical one. In 1524 the French had also managed to evacuate their most valuable units but on the cost of sacrificing big part of their army. 

niedziela, 6 maja 2012

Bitwa pod Romagnano (4)/ Battle of Romagnano (4)

Landsknechci szarżują na żandarmów z głównodowodzących i... wybijają ich!
Landsknechts charge gendarmes with mian commander and... butcher them

Starcie landsknechtów i arkebuzerów ze Szwajcarami/ Clash of landsknechts and arquebusers with the Swiss.

Walka jazdy - francuscy żandarmi zaczynają zyskiwać przewagę, za chwilę do walki wejdzie kawaleria obu stron.
Cavalry clash - Frech gendarmes strat to show their supperiority. Cavalry of both sides prepares to charge.

 Hiszpańska jazda zaczyna przegrywać. Żandarmi oraz oddział jazdy zostaną wkrótce potem zmuszone do ucieczki. 
Spanish cavalry starts to loose. Two units - cavalry and gendarmes will soon be broken.