czwartek, 30 maja 2013

Gwardia Szturmowa/ Guardia de Asalto


Powrót do malowania figurek po dłuższej przerwie jest bardzo przyjemny.

Postanowiłem kontynuować temat wojny domowej w Hiszpanii. Kolejna grupa bojowa, za którą się zabrałem są policjanci z Guardia de Asalto (Gwardii Szturmowej).
Przed 1936 rokiem była to policja miejska, odpowiednik działającej głównie na wsi i w małych miasteczkach Guardia Civil.

Ponieważ władze często obawiały się społeczeństwa bardziej niż przeciwnika zewnętrznego, na rozwój policji w Hiszpanii kładziono duży nacisk. Guardia de Asalto była formacją mocno zmilitaryzowaną. Używano jej zarówno do działań typowo policyjnych, jak również przeciwko demonstracjom robotniczym i strajkom.
Mimo to funkcjonariusze Guardia de Asalto mieli lepszą opinię niż Guardia Civil, zwłaszcza w regionach gdzie rządziła lewica.

W lipcu 1936 roku i kolejnych miesiącach funkcjonariusze Guardia de Asalto stanęli po obu stronach barykady. W dużej mierze zależało to po której stronie opowiedziały się lokalne władze. W Barcelonie czy Madrycie brali udział w stłumieniu wojskowych buntów, walcząc ramię w ramię z milicją. Gdzie indziej, gdy nacjonaliści zwyciężali sami strzelali do milicjantów.

Funkcjonariusze są ubrani w typowe ciemnoniebieskie mundury. Na początku walk w 1936 często republikanie stosowali opaski w barwach flagi aby odróżnić policjantów walczących po swojej stronie. Chciałem jedna aby ten pluton mógł być wykorzystywany przez armie obu stron.

Uzbrojenie stanowią karabiny mauzer oraz pistolety maszynowe MP-28. Dowódca sekcji ma pistolet Astra.


Coming back to painting figures after a longer brak is a very nice experience.

I've decided to continue subject of the Spanish Civil War. The next battlegroup I'm preparing is a platoon of Guardia de Assalto (Assault Guards) police.

Because authorities feared the society even more than the outside enemies, they ve put a lot of pressure on developing police forces. Guardia de Assalto was to great extent a militarised force. It was used both as standard police and to suppress workers protests and strikes.
Despite this asaltos had better reputation than rural Guardia Civil, especially in regions governed by the left wing.


In July 1936 and next months asaltos were on both sides. To great extent it depended on position of the local authorities. In Barcelona and Madrid asaltos contributed to suppresion of the military mutiny. Elswhere, where nationalists gained the upper hand they were fighting against workers' militias.

Functionaries are dressed in typical dark blue uniforms. At the beginning of the fighting Republican asaltos were often using armbands with colors of the flag to differ form ones supporting the rebelion. I wanted both armies to use this force so resigned from armbands.

Asaltos are armed with mauser rifles, MP-28 machine guns and the commander of the section has an Astra pistol.


wtorek, 21 maja 2013

Wyjaśnienie/ Explanation

Wyjaśniam moją dłuższą nieobecność - do 27 maja będę przebywał w Hiszpanii, odwiedzając między innymi miejsca związane z wojną domowa. Dokonałem już też zakupów nowych figurek w sklepie Atlantica Juegos, który odwiedziłem w Madrycie. Po powrocie możecie się spodziewać nowych wpisów i zdjęć.

I explain my absence on the blog. Until 27th of May I will be in Spain, visiting i.a. sites related with Spanish Civil War. I also visited Atlantica juegos shop in Madrid and made some purchases of figure. So after I come back You may expect new posts and photos.

czwartek, 9 maja 2013

Pikinierzy, więcej pikinierów/ Pikemen, more pikemen!

Pikinierów nigdy dosyć - kolejna podstawka pikinierów z chłopskiej armii powstańczej przedstawia lepiej opancerzonych piechurów - drugi od prawej nosi hełm typu burgonet, najbardziej popularny wśród kawalerzystów, ale spotykany też w szesnastowiecznej piechocie. Pikinier po prawej posiada z kolei wczesną odmianę hełmu morion.


Never tired of pikemen. Next stand of peasant pikemen represents better armoured infantrymen. Second from the right has a burgonet type helmet popular mostly among cavalry but not uncommon among 16th Century infantry. One on the right has an early type of morion helmet.


poniedziałek, 6 maja 2013

Dowództwo anarchistów/ Anarchist command

Po kilkudniowej przerwie w trakcie której między innymi rekonstruowaliśmy z kolegami ze związku zawodowego 1 maja rewolucję hiszpańską 1936 :) , wracam do malowania.

Jeśli ma byc pierwszomajowo niech będzie. Ze spóźnioną dedykacją na Święto Ludzi Pracy - dowództwo anarchistycznej centurii ze sztandarem.

Centurie, zwłaszcza na początku wojny domowej były podstawowymi oddziałami milicji, o wielkości zbliżonej do kompanii. Często szły do walki pod sztandarami związków zawodowych z których się rekrutowały.

Figurki Peter Pig 15mm

After few days of break during which I was i.a. reenacting with friends from the trade union, on the 1st of May, Spanish Revolution of 1936 :) I'm back to painting.

With late Labour Day dedication - command of the anarch

is centuria with a banner.

Centuries were especially at the beginning of the Spanish Civil War the basic units of the militias. They were roughly company sized. Often they went to front under banners of the trade unions.

Figures 15mm by Peter Pig.

 Milicja CNT-FAI na froncie pod Saragossą/ CNT-FAI militia at frontline near Zaragozza