niedziela, 30 czerwca 2013

Pikinierzy i ich kapelusze/ Pikemen and their hats


Kolejne dwa standy szesnastowiecznych piknierów.

Pisałem już o taktyce pikinierów, armiach chłopskich, a także hełmach. Czas na kilka słów o najbardziej popularnych nakryciach głowy - przypominających berety kapeluszach, zwanych Tellerbarrets


Było to popularne nakrycie głowy w renesansowych Niemczech. Zostało przyjete przez landsknechtów ze względu na to, że znakomicie chroniło przed słońcem. Czasami ozdabiano je strusimi piórami - lub piórami innych ptaków w tańszej wersji.

Chłopskie nakrycia głowy, w tym kapelusze były oczywiście inne, jednak można założyć, że w toku walk powstańcza piechota zdobywała kapelusze i inne elementy lepiej wykonanych ubrań "żołnierskich" w magazynach zajmowanych miast lub na przeciwniku. Mogły również powstawać kapelusze wzorowane na noszonych przez landsknechtów, ponieważ chłopi starali się naśladować tych najemników.


Two more stands of 16th Century pikemen

I was writing about tactics, peasant armies and helmets. It's time for few words on the most popular cap - beret-type hats called Tellerbarrets.


It was a popular hat in renaissance Germany. It was adapted by landsknechts because it was practical and protected from the sun. Sometimes it was decorated with ostrich feathers - or feathers of other birds in cheaper versions.

Peasants' hats were different, however it can be assumed that rebel infantry has captured some "military" clothes in taken cities or from fallen enemies. It was also possible that hats similar to landsknecht hats were produced by peasants themselves because rebels tried to imitate these mercenaries.


piątek, 28 czerwca 2013

Samochód pancerny Bilbao/ Bilbao armoured car


Samochód pancerny Bilbao był jedynym seryjnie produkowanym w Hiszpanii samochodem pancernym. Opracowano go w roku 1932 na bazie amerykańskiej ciężarówki Dodge dla sił policyjnych. Trafił do służby głónie w jednostkach Gwardii Szturmowej jako lekki pojazd przeznaczony do tłumienia zamieszek oraz lokalnych powstań. Poza tym w samochody pancerne Bilbao była wyposażona co najmniej jedna jednostka regularnej kawalerii, stacjonująca pod Madrytem.

Bilbao armoured car was the only Spanish armoured car that has entered serial production. It was created in 1932 on the base of the US Dodge truck for the police forces. It entered service mainly in Assault Guards units as a light armoured car for riot control and suppressing local mutinies. Also at least one unit of regular cavalry stationed near Madrid was equipped with Bilbao armoured cars.
 

Uzbrojenie samochodu stanowił karabin maszynowy Hotchkisss 7mm umieszczony w wieżyczce. Załoga mogła również prowadzić ostrzał z broni ręcznej przez wizjery.

Armoured car was armed with 7mm Hotchkiss machine gun placed in a turret. Crew was also able to use personal weapons shooting through visors.


Do czasu wybuchu wojnyu domowej do służby trafiło co najmniej 46 samochodów pancernych Bilbao.
41 z nich znalazło się w rękach Republikanów, 5 zostało przejetych przez zbuntowanych wojskowych w Saragossie.
Samochody pancerne odegrały niemałą rolę w początkowych miesiącach wojny, zwłaszcza w czasie obrony Madrytu.

Until the start of the Civil War at least 46 Bilbao armoured cars entered service. At the start of the war 41 of them were in Republican hands and 5 were captured by the rebel army units in Saragossa.
Bilbao Armoured cars played an important role during the initial fighting, especially during the defence of Madrid.


Wykonałem model w najbardziej popularnym, szarym malowaniu wykorzystywanym przez Gwardię Szturmową. Pojazdy wykorzystywane przez kawalerię miały zapewne kolor zielony. Pojawiło się też kilka wersji ciekawego kamuflażu. Ponieważ pozostały mi jeszcze do wykonania trzy modele pole do manewru pozostaje otwarte.

I made the model in most popular camouflage - grey one used by the Assault Guards. Armoured Cars used by the cavalry probably were green. There were also several versions of interesting camouflage. I've got 3 more models to make so I have a possibility of showing them.

środa, 26 czerwca 2013

Szesnastowieczni pikinierzy/ 16th Century pikemen

Ktoś mógłby pomyśleć, że zarzuciłem głóny ostatnio projekt modelarski. Nic bardziej mylnego. Oto są - kolejni renesansowi piknierzy!

Someone might have thought that I abandoned my main modelling project. That's not the case. Here they are - more renaissance pikemen!

 Przygotowując renesansową armię do FOGa przyzwyczajajcie się do malowania duuużej liczby podobnych podstawek pikinierów. Na szczęście do ukończenia pierwszego regimentu zostało już niewiele.

When preparing FOG renaissance army be prepared for painting lots of these stands. Luckily first battlegroup is nearly finnished.

wtorek, 25 czerwca 2013

Przybyły posiłki - samochód pancerny/ Reinforcements had arrived - armoured car

Przybyły oczekiwane posiłki z Katalonii - samochód pancerny Bilbao w skali 1/100 z firmy Minairons, czyli wsparcie pancerne dla mojej Gwardii Szturmowej. Więcej informacji o samym pojeździe później, teraz natomiast krótka recenzja modelu.

Awaited reinforcements had arrived from Catalonia - Bilbao armoured car in 1/100 by Minairons - an armoured suport for my assaltos unit. More informations on the armoured car soon - now a short review of the model.


Pierwszym co zwraca uwagę jest bardzo ładne pudełko z pokazanymi schematami malowania.

W jednym zestawie znalazły się części na aż cztery samochody pancerne z czasów wojny domowej w Hiszpanii. Dołączone zostały również trzy flagi - Republiki hiszpańskiej, katalońska i baskijska. Bardzo przydatne dodatki, ponieważ na archiwalnych zdjęciach widać, że zwłaszcza w pierwszej fazie walk pojazdy oznaczano flagami.

The first thing that focuses attention is a very nice box with painting schemes shown on it.

In one set we have parts for four armoured cars from the Spanish Civil War. Three flags (Republican, Catalonian and Basque), are also added. These are very useful because especially during the initial fighting armoured cars were often marked with flags.


Na odwrocie pudełka przejrzysty schemat montażu - jak widać model jest bardzo prosty do sklejenia. Poza tym wymienione kolory farb akrylowych Vallejo do wykorzystania przy malowaniu. Wielka szkoda że nie dołączono żadnego schematu malowania, ponieważ na drugiej stronie opakowania zaprezentowano jedynie dwa.

At the back of the box we have assembly instruction. As You can see the assembly is very simple. We also have given Vallejo paints numbers. It's a pity that painting schemes are not shown, because there are only two at the front of the box.


Elementy modelu. Kadłub oraz większość elementów odlanych z żywicy. Karabin maszynowy oraz przednie koła z plastiku. Odlewy żywiczne bardzo dobre, co oznacza, że wymagają tylko minimalnych poprawek przy pomocy szpachlówki.

Elements of the model. Hull and most of parts are cast in resin. Machine gun and front wheels are from plastic. Casts are very good and that means only a minor corrections with use of putty are required.


Na tym zdjęciu widać szczegółowość odlewu - Katalończycy bardzo on nią zadbali. Widać nawet poszczególne nity w kadłubie. Drobnych poprawek za pomocą skalpela i papieru ściernego wymagało tylko kilka brzegów kadłuba.

Podsumowując - bardzo ładny model. Producenci z Minairons znaleźli sobie bardzo ciekawą niszę - pojazdy z wojny domowej w Hiszpanii i sprawnie ją wypełniają.

At this photo You can see details of the cast. Catalonian producers made a very detailed model, including for example individual rivets on the hull. Some parts of the hull required some cutting but not much.

To summarise - a very nice model. Minairons had found it's niche - SCW vehicles and is filling it with good wargaming models.

Model można zamówić u producenta - przesyłka z Katalonii dotarła do mnie bardzo szybko. Jeśli chodzi o cenę -29,95 euro plus koszt dostawy. Może się to wydawać wysoką kwotą, jednak jeśli wziąć pod uwagę, że otrzymujemy za nią cztery żywiczne modele okazuje się niższa od wielu podobnych zestawów.

Model may be purchased from the producer - mail order has arrived to me very quickly. Its price is 29,95 Euro, what may appear expensive but concerning the fact that we get for it 4 resin models it is lower than prices of similar models from other producers.

sobota, 22 czerwca 2013

Szwedzki atak/ Swedish attack (2)

Pierwsze starcie jazdy, w którym imperialni Chorwaci rozbijają zdezorganizowaną przy przechodzeniu rowu szwedzką kawalerię.
In first clash of the cavalry imperial Croats rout Swedish cavalry disorganised while crossing the ditch.Szwedzka piechota w natarciu zaczyna ponosić straty od wrogiego ostrzału.
Swedish infantry suffers causalties from enemy fire.
 

Broniącym wioski imperialnym harcownikom udało się rozbić atakujących dragonów. Musieli jednak ustąpić przed szarżą Szkotów.
Imperial skirmishers defending the village managed to rout atacking dragoons but had to retreat facing Scottish charge.

 Szwedzka piechota została zmasakrowana przy próbie przejścia rowu/ Swedish infantry was massacred while trying to cross the ditch.

Zwycięska piechota imperialna - w tej bitwie prowadziła bardzo celny ogień/ Victorious imperial infantry. In this battle its fire was very efficient.

czwartek, 20 czerwca 2013

Szwedzki atak/ Swedish attack (1)

 W weekend miałem okazję rozegrać kolejną bitwę w systemie Basic Impetus. Zdecydowaliśmy się na scenariusz z wczesnego okresu wojny Trzydziestoletniej w którym Szwedzi atakują pozycje sił Cesarskich.

During the weekend I had an opportunity to play Basic Impetus - scenario from the early period of the 30 Years War. Swedes attack Imperial positions.

Szwedzka piechota ukryta przed ostrzałem za grzbietem wzgórza, na skrzydle jazda. Imperialna piechota za przebiegającym przez pole walki rowem oczekuje na atak wroga.

Swedish infantry hidden from enemy fire behind the ridge and cavalry on the flank. Imperial infantry awaits an enemy attack behind the ditch that cuts through the battlefield.


Szwedzka piechota, w tym elitarny żółty regiment/ Swedish infantry with elite yellow regiment.


Szwedzka jazda/ Swedish cavalry

Na szwedzkim lewym skrzydle dragoni, jazda oraz szkoccy najemnicy otrzymali zadanie zajęcia wioski
On Swedish left wing dragoons, cavalry and Scottish mercenaries had a task of taking a village.Szkoci ruszają do walki/ Scots move out


Szwedzi atakują na całym froncie/ Swedes attack on the entire front

środa, 12 czerwca 2013

Pikinierzy, jeszcze więcej pikinierów!/ Pikemen, more pikemen!Kontynuuję temat Wojny Chłopskiej w Niemczech. Mam nadzieję, że już wkrótce będę mógł zaprezentować tu pierwszy oddział chłopskich pikinierów.

Było już o taktyce stosowanej przez piknierów, składzie armii chłopskich oraz ich dowódcach. Teraz kilka słów o tym jak buntownicy podejmowali decyzje. Kopiowali oni sposoby organizacji landsknechtów. Oznaczało to, że każdy oddział tworzył koło, w którym obradowali jego członkowie. W ten sposób wybierano część oficerów, a także dyskutowano nad sprawami takimi jak zaopatrzenie czy długość służby. Koło często wybierało też doboszy czy sztandarowych.


I continue Peasant War in Germany subject. I hope that soon I'll be able to present here first finished rebel pikemen unit.

I wrote about tactics, composition of peasant armies and their commanders.  Now few words about how rebels were taking decisions. They've copied the landsknecht organisation. That meant that units were creating a "circle" involving its members, when debate was needed. It was the way to choose some commanders, and decide such issues as logistics and service period. Circle was sometimes also choosing standard bearers and drummers.


sobota, 8 czerwca 2013

Powstanie się rozszerza/ Rebellion spreads

Stojący na warsztacie chłopscy pikinierzy od dłuższego czasu domagali się pomalowania. Postanowiłem spełnić ten postulat.

Wykonałem już połowę najlepiej uzbrojonego oddziału chłopskich powstańców z Wojny Chłopskiej w Niemczech. Do tej grupy trafią niemal wszyscy pikierzy wyposażeni w hełmy.

Przede mną wciąż jeszcze dużo pracy, ponieważ armia chłopska jest jedną z najbardziej licznych w podręczniku FOGa.

Pesant pikemen standing on my workbench demanded to be painted. I decided to fulfil their demand.

I've already finished half of the best peasant rebel unit from the Peasnats' War in  Germany. Nearluy all rebels having helmets will be in this battlegroup.

I still have a lot work to do because Peasant army is one of the most numerous in FOG.


Przy okazji kilka słów o tle historycznym.

Jak wyglądała "służba" w armiach powstańczych? Chłopi w przeciwieństwie do zawodowych żołnierzy musieli poza walką dbać o swoje gospodarstwa. Dlatego w wielu oddziałach wprowadzano rotację. Grupy ochotników służyły przez pewien czas, po czym przekazywały broń oraz ekwipunek kolejnym i wracały pracować w swoich gospodarstwach. Dlatego oddziały powstańcze nigdy nie osiągały pełnej sprawności bojowej.
Najlepsze oddziały były zapewne złożone w dużej mierze z ludzi, którzy nie musieli traktować walki sezonowo - albo nie mieli własnych gospodarstw, albo nie byli nawet rolnikami, tylko włóczęgami czy nawet bezrobotnymi najemnikami.

Now few words on historical background.

How did service in rebel armies look like? Contrary to profesional soldiers rebels were also peasants so they had to do some farming work. That is why in many armies rotation was introduced. Volunteers had to serve for some time and then pass their weapons and equipment to others to have time for farming work. That's why rebels never reached the full military strenghth.
The best units were composed of men who were not farmers and didn't have to treat fighting as a seasonal work - either they didn't have their farms or they weren't even peasants but adventurers and unemployed mercenaries.

środa, 5 czerwca 2013

Gwardia Szturmowa - dowództwo/ Asaltos - command

Tym razem dowództwo plutonu Gwardii Szturmowej

Formacja ta, poczatkowo wykorzystywana w walkach na froncie, z biegiem czasu powróciła, po obu stronach do działań policyjnych. W roku 1937 po stronie Republikanów została przekształcona w Korpus Bezpieczeństwa coraz silniej opanowany przez stalinowców oraz ich sojuszników - centrowych mieszczańskich republikanów.

W  maju 1937 roku starcia miedzy stalinowcami a anarchistami zaczęły się właśnie od próby przejęcia kontroli nad barcelońską centralą telefoniczną przez Korpus Bezpieczeństwa. Zarządzający centralą anarchiści odmówili, a milicja robotnicza stawiła zbrojny opór. Tak rozpoczęły się wydarzenia tak zwanego "tragicznego maja" w Barcelonie, mające duże znaczenie polityczne, ponbieważ pozwoliły stalinowcom zdominować politykę Republiki i zniszczyć ruch rewolucyjny.

Na razie dwie sekcje oraz dowództwo plutonu kończa temat asaltos, jednak posiłki, wraz z samochodem pancernym są już w drodze :)

This time command of the asaltos platoon

At the beginning of the war this formation was used as frontline troops. As tim has passed both sides directed it to police duties. In 1937 republican Guardia de Asalto was transformed into Security Corps. It was more and more unde influence stalinists and their allies - centrist republicans.

In May 1937 clashes between stalinists and anarchists started from the attempt of capturing telephone exchange building made by the Security Corps. Anarchists controling the building refused to surrender it and workers militia has resisted. It was the beginning of the so called "tragic May" in Barcelona, that had a great political significance, because it allowed stalinists to dominate Republican politics and restroy the revolutionary movement

For now I finish the subject of asaltos. However two sections and the command are not the end. Reinforcements, including the armoured car are on the way :)

niedziela, 2 czerwca 2013

Gwardia Szturmowa - druga drużyna/ Asaltos - second fireteam

Druga drużyna szturmowców gotowa.

Historia walk Gwardii Szturmowej, zwłaszcza po republikańskiej stronie, jest bardzo ciekawa.

W Barcelonie, gdy zbuntowane wojsko ruszyło zająć budynki rządowe, Asaltos wraz z anarchistami stanęli mu na drodze i rozbili rebeliantów. Generalitat, czyli kataloński rząd, miał jednak plan wykorzystania Asaltos do późniejszego rozbrojenia milicji związkowych i przejęcia kontrolowanych przez nie magazynów broni.

Nie doszło to do skutku, ponbieważ w rękach ludzi było więcej karabinów niż miała cała barcelońska policja. Milicja miała również na przykład artylerię, więc wynik ewentualnego starcia byłby łatwy do przewidzenia.

W Madrycie Asaltos brali udział w odparciu pierwszych bezpośrednich ataków nacjonalistów na miasto. Wraz z milicjami związkowymi utrzymali atakowany przez czołgi most Francuski, zadając przeciwnikowi znaczne straty. Asaltos sami również stracili wielu ludzi. Według niektórych relacji (prawdopodobnie przesadzonych) w ciągu pierwszych miesięcy walk o Madryt zginęła lub została ranna większość oficerów Gwardii.

Second fireteam of asaltos ready.

 History of asaltos fighting on the Republican side is very interesting.

In Barcelona when rebel soldiers marched to take goerment buildings they were stopped and beaten by the asaltos and anarchists. However Generalitat, Catalan goverment  had a plan to use asaltos to disarm trade union militias and take arsenals controlled by the militiamen.

This didn,t happen because people had more guns than policemen. Militia had also artillery, so the outcome of the clash would be easy to predict.

In Madrid asaltos were among those that stopped first direct attacks of the nationalists abgainst the city. Together with militiamen they defeated enemy tanks on the French Bridge. Asaltos lost many men. According to some relations (probably exaggerated) in first months of the defence most of the policje officers in the city were killed or wounded.