poniedziałek, 28 marca 2016

Hiszpańska artyleria/ Spanish artilleryDruga podstawka hiszpańskiej artylerii gotowa, więc ukończyłem cały oddział/ Second stand ot the Spanish artillery ready so entire unit is finished.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures Old Glory 15mm

czwartek, 24 marca 2016

Colunela

Ukończona formacja coluneli - jak widać była ona o wiele mniejsza od dominujących na polach bitew we wczesnym XVI wieku bloków pikinierskich. Pozwalała więc na większą elastyczność działania oraz lepsze wykorzystanie warunków terenowych. Z czasem okazała się jednak zbyt słaba w bezpośredniej walce i na jej podstawie powstały większe formacje łączące strzelców i pikinierów - słynne hiszpańskie tercja.
Finished colunela formation. As you can see they were much smaller than pikemen blocks dominating on early 16th Century battlefields. It enabled much more flexible reaction and better use of terrain. However it was too week in hand to hand combat so it evolved to create bigger formation - famous Spanish tercio.
 Colunela w ustawieniu w którym strzelcy są chronieni przez rodeleros/ Colunela with arquebusiers protected by rodeleros.
Colunela w ustawieniu pozwalającym arkebuzerom na prowadzenie ostrzału/ Colunela in formation that enabled arquebusiers to fire.

środa, 23 marca 2016

Pikierzy po raz trzeci/ Pikemen third stand


Trzecia podstawka pikinierów, już ostatnia w tym oddziale.

W roku 1505 formacja zwana Colunelą została zreformowana. Każda liczyła po 8 do 10 kompanii po 100 ludzi każda. Na czele każdej z kompanii stał kapitan, a pomagali mu porucznik oraz alferez (hiszpański stopień odpowiadający mniej więcej podporucznikowi). W każdej kompanii było też 2 sierżantów.

Third stand of Spanish pikemen, last in this unit.

In 1505 formaton of Colunela has undergone reform. Each was divided into 8 to 10 companies of 100 soldiers each. Each company was led by the captain, who was seconded by lieuntenant and alferez (roughlu second lieuntenant), eah company had also 2 sergants.

wtorek, 22 marca 2016

Kolejni hiszpańscy pikinierzy/ More Spanish pikemen

Kolejna podstawka hiszpańskich pikinierów. Next stand of Spanish pikemen
 Teraz kilka słów o wykorzystaniu tego rodzaju piechoty. Hiszpanie byli znani z tworzenia formacji zwanych colunela, od dowodzącego nimi pułkownika. Składały się one z pikinierów, rodeleros oraz arkebuzerów. Formacje takie liczyły od 800 do 1500 żołnierzy. Dawały możliwość łączenia tradycyjnej taktyki pikinierów z siłą ognia arkebuzerów, którzy przed walką wręcz ostrzeliwali przeciwnika, aby potem wycofać się za osłonę pik. Rodeleros z kolei, wyposażeni w tarcze i miecze, wykorzystywali wyłomy w formacji przeciwnika.
Now few words about use of this type of infantry. Spaniards were known for using formations called colunelas from colonel that was commanding them. They were composed of pikemen, rodeleros and arquebusiers. They numbered 800 to 1500 soldiers and enabled to combine traditional pikemen tactics with firepower of arquebuses that before the melee were shooting at the enemy and then retreting to be covered by pikemen. Rodeleros aith swords and shields were used to make breaches in the enemy formation.

Na początku Wojen Włoskich, w roku 1505 nastąpiła reorganizacja tych formacji, o czym wkrótce.
At the beginning of the Italian Wars in 1505 reorganisation of these formations has taken place what I will describe later.


sobota, 19 marca 2016

Hiszpańscy pikinierzy/ Spanish pikemen

W armii hiszpańskiej początku XVI wieku, podobnie jak w innych armiach, główną siłę stanowili pikinierzy. Hiszpanie zaczęli jednak zmieniać zasady ich stosowania, nie używając wielkich pikinierskich bloków (więcej na ten temat przy kolejnych wpisach).
In Spanish army of the beginning of thge 16th Century, similarly as in other armies, the main force was composed of pikemen. However Spaniards started to use them differently not creating large blocks of pikemen (more about this later).

Pierwsza podstawka pikinierów ze sztandarem, który był używany przez hiszpańską piechotę między innymi podczas bitwy pod Pawią w 1525 roku. Flaga zawiera wczesną wersję popularnego w drugiej połowie XVI i XVII wieku w wojskach hiszpańskich krzyża burgundzkiego.
First stand of pikemen with banner that was used ia. during battle of Pavia in 1525. It includes early version of the Burgundian cross that became so popular in Spanish flags in later part of the 16th and 17th Century.Pikinierzy mają dwa rodzaje hiszpańskiego hełmu morion, w tym pokazaną na zdjęciu jego wczesną wersję/ Pikemen have two types of typical Spanish morion helmet, including early version shown on this photo.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures 15mm Old Glory


czwartek, 17 marca 2016

Rodeleros


Rodeleros, czyli piechurzy z tarczami i prostymi mieczami. Typowo hiszpańska formacja, która u Hiszpanów zastępowała częściowo halabardników. Pełniła również podobną rolę w formacjach pikinierów - przełamującej siły, która miała wykorzystywać wyłomy w formacji przeciwnika.
Rodeleros are sword and buckler men. This is a typical Spanish unit that performed partly tasks similar to halberdiers. Their task was to use breaches in enemy formations as a part of pikemen units.

Rodeleros to kolejna pozostałość po wojnach XV wieku oraz rekonkwiście. Najbardziej znani stali się jednak jako ważny element armii konkwistadorów.
Rodeleros are a remain of the 15th Century wars and reconquista. The most famous were rodeleros used as part of conquistador forces.


czwartek, 10 marca 2016

Hiszpańska artyleria/ Spanish artillery

Hiszpanie i Francuzi na przełomie XV i XVI wieku byli czołowymi użykownikami artylerii w Europie.
Spain and France at the end of the 15th and the beginning of the 16th Century were main users of the artillery in Europe.

W Hiszpanii ten typ broni rozwinął się podczas walk o Grenadę pod koniec XVwieku. Walki te często wiązały się z obleganiem umocnionych przez Maurów miast oraz fortyfikacji. Obronę przeciwnika udało się przełamać w dużej mierze właśnie dzięki masowemu zastosowaniu broni palnej, w tym artylerii.
In Spain this type of wepon developed during fighting for Grenada at the end of the 15th Century. These struggles were often sieges of fortified Moorish cities and outposts. Enemy defence was broken ia. by the wide implementation of firearms including artillery.

Podczas Wojen Włoskich początkowo największym parkiem artyleryjskim dysponowały siły Francuskie. Jednak przybyły do Italii Gonzalo de Cordoba miał również wśród swoich żołnierzy doświadczonych artylerzystów.
At the beginning of the Italian Wars the bigges artillery park was possessed by the French army. However Spanish commander Gonalo de Cordoba when he arrived to Italy had some experienced artillerymen under his command.

Warto pamiętać, że artyleria z początków XVI wieku stała jednak wciąż na niskim poziomie. Dopiero zaczynano ujednolicać kalibry dział. W toku Wojen Włoskich armie uczyły się wykorzystywania artylerii podczas bitew w polu.
It's worth noticing that artillery from the beginning of the 16th Century was still on low technological level. Unification of gun types was just starting. During the Italian Wars armies were learning how to use artillery in field battles.

Figurki Old Glory 15mm/ Figures Old Glory 15mmponiedziałek, 7 marca 2016

Oddział hiszpańskich muszkieterów/ Unit of Spanish musketeers

 Wojny Włoskie były bardzo ważnym okresem dla hiszpańskiej wojskowości. W ramach dokonywanych wówczas reform armii na polu walki zaczęły pojawiać się grupy wydzielonych muszkieterów w luźnym szyku. Był to wstęp do tworzenia późniejszych formacji takich jak Colunela (kolumna) czy Tercio (opowiem o nich przy innej okazji) łączących strzelców i pikinierów.
Italian Wars were a very important period for the Spanish military. During reforms groups of detatched musketeers started to be formed. They were fighting in loose formations. It was a start of forming later formations such as colunela nad tercio (more about them later) combining pike and shot.

Wojny Włoskie to również konflikt podczas którego armie uczyły się wykorzystywać trudny teren. Wcześniej omijany w toku walk stał się ważną osłoną dla formacji strzeleckich (nie formowano wówczas jeszcze linii strzelców, ani nie strzelano salwami).
Italian Wars were also a conflict in which armies started to learn using difficult terrain to cover their fusiliers (no line formations of fusillers and volley shots were invented yet).

Figurki Old Glory 15mm/ Figures Old Glory 15mm.