niedziela, 30 marca 2014

Samochód pancerny Wz. 34/ Wz. 34 armoured car

Spróbowałem czegoś całkowicie nowego. Sięgnąłem po jeden z pojawiających się teraz modeli sprzętu z Kampanii Wrześniowej 1939 - polski samochód pancerny wz. 34 w skali 1/72. Potraktowałem go jako okazję do wypróbowania różnych technik malarskich.

I've tried something entirely new. I made one of models of equipment from the 1939 September Campaign - Polish wz. 34 Armoured Car in 1/72 scale. I've treated it as an opportunity to try out some painting techniques.

Model oceniam bardzo dobrze. Został on wykonany z myślą o wargamingu. Jest prosty w budowie i brakuje mu niektórych detali, ale jednocześnie nadaje się dzięki temu uproszczeniu na pole walki.

Zachęcam do odwiedzenia strony producenta http://www.wrzesien1939.pl

It is a very good model. It was made for wargaming so it's easy to build and lacks some smaller details but because of this it's perfect for the battlefield.

I encourage you to visit website of the producer: http://www.wrzesien1939.pl

Samochód pancerny wz. 34 był podstawowym samochodem pancernym Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Uzbrojony w karabin maszynowy Hotchkiss M1914 lub działo 37 mm służył w oddziałach rozpoznawczych.
Samochody pancerne wz. 34 były używane przez Niemców w działaniach przeciwko partyzantom. Część przekazano także chorwackim faszystom.

Wz. 34 armoured car was the main armoured car of the Polish Army in 1939. It was armed with Hotchkiss M1914MG or 37mm cannon and served in reconaissance units.
Armoured cars captured by Germans were later used against partisans. Some were delivered to Croatian fascists.

czwartek, 27 marca 2014

Siła argumentów, argumenty siły/ Force of the arguments, arguments of force


Kończę projekt "anarchistyczny". Dwie ostatnie figurki to strajkujący robotnicy z kijami czekający na łamistrajków lub zbirów wynajętych przez właściciela fabryki.


I finish my "anarchist" project. Two las figures are workers with bats waiting for scabs or thugs hired by the factory owner.


To co lubie najbardziej, ukończona grupa bojowa gotowa do zbrojnego strajku/ What I like the most - finished force ready for an armed strike.sobota, 22 marca 2014

Strajk!/ Strike!


Kolejne dwie figurki anarchistów, tym razem strajkujący robotnicy w ubraniach typowych dla pierwszych dziesięcioleci XX wieku uzbrojonych w noże.

W krajach takich jak Hiszpania, gdzie strajki i związki zawodowe były nielegalne zbrojne wystapienia robotników nie były rzadkością. Często do walki z policją i zbirami nasyłanymi przez fabrykantów wykorzystywano zarówno broń białą jak i palną.

Czerwono-czarne barwy (figurki mają chusty w tych barwacz) pojawiły się szerzej po I Wojnie Światowej we Włoszech, a nastepnie w Hiszp
anii, Portugalii czy Francji. W Polsce część ruchu związkowego przyjęła je później, bo dopiero w latach 30 XX w.


Two more figures of anarchists - this time striking workers in cliothing typical for first 30 years of the 20th Century armed with knives.

In countries such as Spain where trade unions and strikes were illegal armed protests of workers were not uncommon. Often meleeweapons and firearms were use4d to fight against police and thugs hired by the bosses.

Red and black colors (worn by these figures) had appeared after the Great War in Italy and later in Spain, Portugal and France as symbols of anarchism. In Poland they were adopted later, in the 30's by part of the labour movement.


Figurki North Star 28mm traktuję jako wprawkę w malowaniu. Nie są przeznaczone do żadnego konkretnego systemu.

Figures by North Star 28mm. I treat them as training in painting, they're not designated to be used with any concrete battlesystem.


wtorek, 18 marca 2014

Przeciwko klasztorom/ Against monasteries

 Kolejna podstawka chłopskich powstańców z pikami. Przy okazji kilka słów o logistyce

Next stand of peasant pikemen. On this occasion few words about logistics.

Klasztory były kluczowe dla zaopatrzenia armii chłopskich. Plony w latach 1524 i 1525 w Niemczech były słabe, ponieważ wielu rolników brało udział w powstaniu.

Duże armie powstańcze skupiły się więc na plądrowaniu klasztorów i pozyskiwaniu z nich drewna, zapasów żywności, a także metali do wyrabiania broni.

Dystrybuowanie odzyskanych od mnichów dóbr (rabowanie klasztorów postrzegano jako odzyskiwanie rzeczy zagrabionych chłopom) było omawiane na zgromadzeniach oddziałów. Najwięcej zapasów trafiało do jednostek bojowych. Tak długo jak długo wystarczało klasztorów powstańcy mogli wystawić w polu po kilka, a nawet kilkanaście tysięcy ludzi. Gdy ich brakowało armia rozpadała się na mniejsze jednostki, co powodowało kłopoty.


Monasteries payed the key role in supplying peasants' armies. Harvests in 1524 and 1525 were poor due to the fact that many farmers in Germany took up arms.

Large rebel forces focused on  plundering monasteries and gaining wood, food and steel for manufacturing arms.

Distributing of goods retaken from monks (it was perceived as retaking goods looted from peasants) was discussed during rings - gatherings of whole units. Most resources were directed to combat units. As long as there were enough monasteries rebels were able to supply large armies and field several thousands men. However when all monasteries were looted units were starting to split and problems appeared.


niedziela, 16 marca 2014

Kolejne t-26/ More t-26 tanks

 Kolejne dwa T-26 grupy Aranjuez, walczącej od końca października 1936 pod Madrytem. W pierwszym kontrataku pod miasteczkiem Seseña 29 października 1936 roku 15 T-26 prowadzonych przez Rosjan rozbiło kompanię nacjonalistycznej kawalerii i wspierającą ją piechotę. Nacjonaliści przeciwko nacierającym czołgom posłali kilka plutonów włoskich tankietek CV-33, które zostały rozbite. Włosi mieli stracić co najmniej 11 tankietek.

Kontratak nie powiódł się, ponieważ piechota nie podążyła za czołgami. T-26 musiały się więc wycofać na pozycje wyjściowe. republikanie w wyniku ognia artylerii i od koktajli Mołotowa stracili 3 T-26. Kilka innych maszyn zostało lekko uszkodzonych.

Two more T-26 of the Aranjuez group, fighting since late October 1936 near Madrid. In the first counterattack on 29th of October near the town of Seseña15 T-26 tanks driven by Russian tankers scattered nationalist cavalry company and supporting infantry squads. Nationalists had sent several platoons of Italian CV-33 Tankettes to repel the attack, however they were easily routed. Italians lost more than 11 tankettes.

However counterattack had failed. Infantry failed to advance behind tanks and tankers had to retorn to previous positions. Republicans lost 3 tanks to enemy artillery and Molotov cocktails. Several others were lightly damaged.

Modele - Zvezda, skala 1/100 / Models by Zvezda 1/100 scale


sobota, 8 marca 2014

Koktajl podano!/ Cocktail is being served!

 Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet - wkurzone służące, anarchistki częstują kapitalistów swoim ulubionym koktajlem :)

Mało kto pamięta, że również w polskiej historii były kobiety rzucajace bombami. Na przykład Zofia Owczarkówna, Albertyna Helbertówna i Wanda Krahelska, członkinie Organizacji Bojowej PPS które w 1906 roku dokonały w Warszawie zamachu na carskiego generał-gubernatora.

On the occasion of the International Women's Day - angry maids serving capitalists their favourite cocktail :)

It is little known that also in Polish history there were women throwing bombs - such as ofia Owczarkówna, Albertyna Helbertówna and Wanda Krahelska, members of the Minitary Organisation of the Polish Socialist Party that in 1906 in Warsaw threw bombs on carriage of the tsarist general governor.


Figurki 28mm pochodzą z zestawu North Star'a "Brick lane commune".
28mm Figures come from North Star "Brick Lane Commune" set.


I jeszcze kojarząca mi się z tymi figurkami piosenka z USA - "Union maid" o kobietach działających w ruchu związkowym.
And a song from the US adequate for these figures - "Union maid" about women in trade unions.

niedziela, 2 marca 2014

Pancerna pięść Republiki/ Armoured fist of the Republic

Czołgi T-26 Model 1933 stanowiły podstawę republikańskich sił pancernych. Pierwsze maszyny dotarły do Hiszpanii już w październiku 1936 roku. W listopadzie 1936 wzięły udział w bitwie o Madryd i w pierwszych walkach, prowadzone przez radzieckich czołgistów osiągnęły niemałe sukcesy, dokonując śmiałych rajdów na nacjonalistyczne pozycje, niestety niewykorzystanych, ponieważ hiszpańska piechota nie umiała współdziałać z czołgami.

Pomalowałem dwa pojazdy należące do grupy Arjaunez walczącej pod Madrytem i wchodzącej w skład batalionu pancernego dowodzonego przez rosjanina Siemiona kriwoszeina.

Ponieważ Zvezda w swojej ofercie modeli 1/100 ma jedynie pojazdy w póńniejszej wersji dokonałem konwersji - w obu pojazdach wykorzystałem kadłuby z zestawów czołgów z miotaczami ognia. Wóz dowodzenia (z otwartym włazem) otrzymał wieżę z zestawu z samochodem pancernym Hispano Suiza z Minairons. Drugi ma z kolei wieżę z modelu czołgu BT-5, który jest w ofercie Zvezdy.

Kolejne czołgi czekają na malowanie i docelowo chcę rozegrać kilka pancernych rajdów pod Madrytem.


T-26 model 1933 tanks were the backbone of the Republican armoured forces. First tanks had arrived to Spain in October 1936 and in November 1936 they took part in battle for Madrid. In initial clashes daring armoured raids with tanks driven by Soviet tankers achieved significant successes that were wasted because Spanish infantry wasn't trained to cooperate with tanks.

I've painted two tanks of the Arjaunez group fighting in the battle of Madrid and being part of the tank bataltion led by the Soviet commander Semyon Krivoshein.

Zvezda in its offer of 1/100 models had only later model of T-26 so I had to combine hulls of the flamethrower variant of T-26 and turrets - one for the command vehicle with open hatch from Minairons Hispano-Suiza armoured car set and the other from Zvezda's 1/100 BT-5 model.

I plan to paint more tanks to play armoured raids.