czwartek, 26 marca 2015

Dowództwo jazdy/ Cavalry command


 
Ostatnia podstawka szesnastowiecznej kawalerii Ligii Szwabskiej z dowódcą i sztandarem - rennfahne, sztandarem używanym przez jazdę Ligi Szwabskiej. Sztandar ten oznacza oddziały najemne na żołdzie cesarskim.

Last stand of the 16th Century Swabian Leagu cavalry with commander and standard - rennfahne, used by the mercenary troops paid by the emperor.


Tak z kolei wygląda cały oddział/ And here the complete unit.

wtorek, 24 marca 2015

Jazda Ligii Szwabskiej/ Cavalry of the Swabian League

Kolejna praca to stand kawalerii Ligii Szwabskiej. Ponieważ bogate rycerstwo było w szesnastowiecznych Niemczech rzadkością i nie garnęło się na wojny (zwłaszcza takie, na których nie było zbyt wielu okazji do grabieży) większość kawalerii Ligii Szwabskiej stanowili najemni lansjerzy z o wiele lżejszym ekwipunkiem niż rycerze. Część używała nawet włóczni na dzika, broni stosowanej raczej do polowań.

My next work is a cavalry of the Swabian League. Because rich nobility was rare in 16th Century Germany and not willing to participate in wars that gave no occasion to plunder most of the Swabian Leagues' cavalry was composed of such mercenary lancers with much poorer equipment than knights. Part of them were even using boar spears, weapons used rather in hunting than war.

Figurki Old Glory/ Figures by Old Glory

Mam nadzieję, że w kwietniu lub maju po raz pierwszy uda mi się rozegrać bitwę z Wojny Chłopskiej w Niemczech. 
I hope that in April or May I will be able to play first battle of the Peasants War in Germany.

czwartek, 19 marca 2015

BTR-80 brygady Prizrak/ BTR-80 of the Prizrak Brigade

 Duże projekty związane z XVI wiekiem oraz Powstaniami Śląskimi na warsztacie, Scytowie w drodze, a tymczasem przerywnik. Postanowiłem pobawić się "podrasowując" nieco BTRa-80 Zvezdy w skali 1/100. Wydany raczej jako pionek do ich gry Hot War, wymagał nieco poprawek oraz uzupełnień.

Big projects of 16th Century armies and Silesian Uprisings on my workshop, and ordered Scythians on their way. So now time for a small break. I've decided to experiment and "improve" a bit BTR-80 model in 1/100 scale issued by Zvezda for their Hot War strategic game. It is a basic model so it required some corrections and add ons.

 Zdecydowałem się na wykonanie pojazdu w barwach Ługańskiej Republiki Ludowej (prawdopodobnie Brygady Zmechanizowanej Prizrak) z wojny domowej na Ukrainie. Pewna ilość BTRów została zdobyta na wojskach ukraińskich oraz dostarczona siłom zbrojnym Republik Ludowych z Rosji. Prawdopodobnie tak jest w przypadku tego pojazdu, któremu specjalnie zamalowano numery.

I've decided to make a vehicle in colors of the Luhansk Peoples' Republic (probably of Prizrak Motorized Brigade) from the Ukrainian Civil War. Some number of these vehicles were captured by the separatists from Ukrainian army and delivered from Russia (It's probably the case of this vehicle because it has its identification numbers obscured).


 Nie zamierzam na razie rozwijać tematu wojny domowej na Ukrainie (mam wątpliwości co do rozgrywania trwających konfliktów). Nie wykluczam z kolei, że w ramach kolejnych przerywników pobwię się konwertowaniem BTRów Zvezdy i malowaniem najciekawszych kamuflaży, jakie uda mi się dla nich znaleźć (aby poćwiczyć różne techniki modelarskie).

I do not intend to develop Ukrainian Civil War project or wargame it (I have some restrains from wargaming udergoing conflicts). I do not exclude that as next brakes I will convert and paint Zvezda BTRs in most interesting camouflages I will be able to find (to train various modelling techniques).

niedziela, 15 marca 2015

Dowództwo milicji z Norymbergi/ Command of the Nuremberg militia


Powrót do XVI wieku!

Dowództwo milicji z Norymbergi, czyli jednego z oddziałów Ligi Szwabskiej, związku miast i książąt biorącego udział w tłumieniu powstań chłopskich w szesnastowiecznych Niemczech.

Norymberga była jednym z ważniejszych miast, które uczestniczyły w Wojnie Chłopskiej.

Figurki 15 mm Old Glory z niewielkimi konwersjami.

Informuję również, że czekam na dostawę ostatnich figurek, które pozwolą mi ostatecznie ukończyć armię chłopską!

Back to 16th Century!

Command of the Nuremberg militia, one of the Swabian League units - union of cities and princes taking part in supression of the peasant rebelions in Germany.

Nuremberg was one of the most important cities participating in Peasants War.

Figures Old Glory 15mm with some minor conversions.

I also have a pleasure to announce that I'm awaiting delivery of figures that will allow me to finish a peasant army!


środa, 11 marca 2015

Potop, Wojna Północna 1655-1660 – recenzja/ Deluge, Northern War 1655-1660 - review (2)


Listy armii

Najwięcej miejsca zajmują jednak listy armii, a w zasadzie podjazdów, bo to w skali tych niewielkich, liczących po kilka, do kilkunastu kompanii. Listy są prezentowane w przejrzysty, graficzny sposób, który przemówi na przykład do graczy zaznajomionych z podobnymi listami w systemie Flames of War. W tej części podręcznika gracze znajdą również statystyki i opisy nowych jednostek, wprowadzanych przez dodatek.
Moim zdaniem głównym minusem jest jednak mnogość asad specjalnych dla każdej armii, a zwłaszcza sił pospolitego ruszenia w wojskach Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Może to wprowadzać zamieszanie w rozgrywce i powodować nieporozumienia. Widać, że autorzy lubią zasady specjalne oraz tworzenie jednostek z unikalnymi zdolnościami. Dla części graczy może być to plusem, dla mnie raczej nie jest.

Dodatkowo dużym minusem podręcznika jest brak przejrzystości. Na końcu znajduje się wprawdzie spis terminów, ale jest on słabo czytelny. Dodatkowo w „Potopie” brak spisu treści czy oznaczenia poszczególnych sekcji podręcznika wyróżniającymi kolorami. Oznacza to, że pierwsze rozgrywki, przed poznaniem zasad, mogą się niepotrzebnie przedłużać poprzez poszukiwanie potrzebnych informacji.

Army lists
 
Most of the book is occupied by army lists or rather warring parties, because it is a proper scale of the game and forces are composed of up to a dozen of companies. Lists are shown in a clear way familiar to those who for example had played Flames of War. In this part of the book players will also find stats and descriptions of new units.

In my opinion the main drwaback is a number of special rules for each army and especially Polish and Lithuanian volunteer forces. It may cause confusion during the play. It seems that authors like special rules and creation of units with special abilities. Some players may like it, some not.

Also the large drawback is lack of clarity. At the end we have a list of subjects but is not clear enough. „Deluge” lacks clear division od sections for example with colors. It means that first games before players learn the rules will be unnneccessary elongated by searching for the rules.

Największe plusy

- estetyczne wydnie
- trwałośc podręcznika
- tematyka
- różnorodność scenariuszy i lista armii

Największe minusy
- zbyt duża objętość
- mnogość zasad specjalnych
- brak przejrzystości
- brak spisu treści

Biggest qualities

- esthetic form of the book
- good quality of publishing
- subject
- number of ceanrios and army lists


Biggest drawbacks

-
too big
- number of special rules
- lack of clarity
- lack of list of contents
„Potop” uznaję za w miarę dobry dodatek. Idealne byłoby, gdyby autorzy zdecydowali się wydać wersję „kieszonkową”, ze zredukowanym tłem historycznym i liczbą grafik oraz bez twardej oprawy. Wówczas używałoby się go o wiele wygodniej.

Z chęcią, w chwili wolnego czasu, wypróbuję zasady z „Potopu” w rozgrywce. Z pewnością będzie to dla mnie motywacją do dokończenia armii szwedzkiej, która zakupiona wciąż czeka na pomalowanie.

O mechanice samej gry napiszę po jej wypróbowaniu

Deluge is a quite good supplemen. It would be ideal if authors would publish more compact version with reduced historical background and number of artwork and without hard cover. It would be easier to use.

I will spend some of my free time to try out playing "Deluge". Surely it will be also an encouragement to finally paint my Swedish forces.

I will review mechanics after I will have an opportunity to play.

poniedziałek, 9 marca 2015

Potop, Wojna Północna 1655-1660 – recenzja/ Deluge, Northern War 1655-1660 - review (1)„Potop, Wojna Północna 1655-1660” to pierwszy dodatek do systemu „Ogniem i Mieczem”. Powstał dzięki udanej kampanii kickstarter'owej przeprowadzonej przez twórców systemu.

Tematyką dodatku są zmagania Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze Szwecją. W jego ramach wprowadzono także nowe siły konfliktu – sprzymierzone ze Szwecją Brandemburgię i Prusy oraz Księstwo Siedmiogrodu. Strona polska otrzymała z kolei sojuszników w postaci sił Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dodatku znalazły się także pojedyncze podjazdy do sił tatarskich, tureckich i moskiewskich.

„Deluge, Northern War 1655-1660” is a first suplement to „By Fire and Sword” system, created thanks to successful kickstarter campaign.

The theme of the supplement is a Northern War between Polish Lithuanian Commonwealth and Sweden. New armies were also introduced. Swedish allies include Brandemburg and Prussia and Valachian Principality. Polish side got allied Holy Roman Empire forces. Also some forces for Tatars, Turks and Muscovites were included.


Pierwsze wrażenie

Książki nie ocenia się po okładce, ale w tym przypadku zrobię wyjątek. „Potop” został wydany po prosu ładnie. Twarda oprawa, papier wysokiej jakości i kolorowe ilustracje (część z nich to zdjęcia figurek, ale są także stworzone na potrzeby podręcznika grafiki). Książka wydaje się także solidnie wykonana, więc raczej nie powinno być problemu z jej szybkim rozpadaniem się w wyniku użytkowania (co jest niestety dużą wadą wielu innych podręczników).

Głównym minusem „Potopu” jest to, co początkowo wydaje się zaletą – objętość i forma (250 stron formatu A4). Gracze otrzymują wielką księgę, która jest suplementem do innej księgi, podręcznika podstawowego. Trenujcie więc przed noszeniem na rozgrywki dwóch średniej wielkości książek telefonicznych.

First impression

You shouldn't judge book by the cover, but tis time I will make an exception. „Deluge” was very nicely published. Hard cover, high quality paper and beutifull illustrations (some of them are photos of figures, but some are graphics drawn especially for this suplement). Book also seems to be quite resilent and its spliting apart after few uses shouldn't be a problem (in caes of many roulebooks it is a seriuos drawback).

The main drawback of the rulebook is what initially seems to be positive – its size and form (250 pages of A4 format). Players get huge tome that is just a supplement for even bigger rulebook. So train to be ready to carry tomes in a size of small phone book.

Zawartość

 Autorzy z ekipy Wargamera kontynuują podejście do konstruowania podręcznika zaprezentowane przy okazji tworzenia podstawowych zasad. Oznacza to, że przy okazji prezentacji elementów niezbędnych do rozgrywki gracz otrzymuje wprowadzenie, tło historyczne, omówienie armii, a nawet kalendarium konfliktu. Lektura będzie ciekawa zwłaszcza dla zagranicznych graczy, dla których, w zdecydowanej większości Wojna Północna będzie czymś nieznanym i egzotycznym. Niestety liczba dodatków wpływa na wspomnianą objętość książki. Podobny efekt mają zresztą strony, na których znajdują się grafiki i niewielka ilość tekstu. Jest to podejście zdecydowanie odmienne od kompaktowej prezentacji armii na przykład w listach armii Field of Glory Renaissance, wydanych przez Osprey Publishing (warto porównać podejście do tych samych jednostek w obu systemach).

Po wstępie historycznym niewielką część „Potopu” zajmują wyjaśnienia nowych, lub poprawionych zasad z podręcznika podstawowego. Chwała autorom za wsłuchanie się w głosy graczy, bo to odpowiedzią na ich postulaty jest wiele zamieszczonych tu poprawek.

Kolejna część to scenariusze, zarówno zmodyfikowane scenariusze z podręcznika podstawowego, jak i nowe, na przykład walka o konwój.

Content
 
Authors – the Wargamer crew, continue their previous attitude towards writing rules presented in basic ruleset. That meas that players apart from lements of the game get introduction to the supplement, historical introduction, presentation of armies and even timeline of the war. This lecture will be interesting especially for foreign players for majority of whom Northern War is something unknown and exotic.
Unfortunately number of add ons increases size of the book. Similar case with pages with artwork and small ammount of text. It is an entirely different attitude than for example in complex army lists for Field of Glory Renaissance published by the Osprey Publishing (its interesting to compare attitude towards same units in both systems).

After historical introduction small part of the „Deluge” is given to clarifications and corrections of rules from the main rulebook. It is a very positive sign that authrs listen to feedback from players and answer their postulates with these changes.

Next part are scenarios, both modified ones from the main rulebook and new such as „convoy”.

niedziela, 8 marca 2015

Posiłki dla powstańców/ Insurgent reinforcements

 Kolejna sekcja powstańców śląskich. Twardzi śląscy górnicy i robotnicy ruszają do walki z Freikorpsem.

Figurki Peter Pig - milicja z wojny domowej w Hiszpanii oraz spieszony brytyjski kawalerzysta z I Wojny Światowej. Dowódca sekcji to z kolei figurka francuskiego bojownika ruchu oporu.

Next section of Silesian insurgents. Tough Silesian miners and workers move to fight agains Freikorps.

Figures by Peter Pig - Spanish Civil War militia and dismounted British cavalryman from the Great War. Section commander is a French resistance figure from the Second World War range.