środa, 31 października 2012

Bitwa pod Novarą/ Battle of Novara (3)

 Szwajcarscy pikinierzy w centrum/ Swiss pikemen in the centre

 Tuż przed starciem Szwajcarów z landsknechtami/ Just before clash of Swiss with landsknechts

 Sytuacja po trzeciej turze/ Situation after turn three

 Jeden z oddziałów landsknechtów panikuje w wyniku szarży Szwajcarów, traci dwa standy i zaczyna uciekać.
One of landsknecht units panicked after Swiss charged, lost two stands and strats to run away

 Pozostałe dwa oddziały walczą. Działa przechodzą z rąk do rąk.
Other battlegroups fight for cannons that are taken and lost by both sides.

Francuskie centrum i prawe skrzydło. Arkebuzerom udało się zdezorganizować szwajcarskich harcowników. Rycerstwo ustawia się do szarży na rycerzy z Mediolanu.
French centre and right wing. Arquebusiers managed to disorganise swiss skirmishers. gendarmes prepare to charge Milanese knights.

Duże oddziały pikinierów w walce na śmierć i życie. Obie strony ponoszą straty.
Blocks of pikemen fight bitrterly. Both side suffer causalties.

wtorek, 30 października 2012

Bitwa pod Novarą/ Battle of Novara (2)

Po lewej siły francuskie. Na pierwszym planie lekka jazda, arkebuzerzy i sprzymierzeni włoscy łucznicy. W dali, za zabudowaniami miasteczka landsknechci i artyleria. Z prawej Szwajcarzy. Na pierwszym planie mediolańscy rycerze, pikinierzy i kusznicy. Drogą przez las posuwa się oddział pikinierów, a przed lasem znaleźli się harcownicy. W tle pikinierzy mający uderzyć na landsknechtów.

French forces on the left. Light horse and arquebusiers in the foreground. Together with them allied Italian bowmen. In the background landsknechts and artillery. swiss on the right. Milanese knights and pikemen supported by cossbowmen. Another battlegroup of pikemen about to cross the forrest. In front od the forrest skirmishers. In the background pikemen that are to attack landsknechts

Francuska leka jazda, w tle strzelcy. French light horse and fusillers.

Szwajcarzy nacieraja na całym froncie/ Swiss advance with all their units

Prawe skrzydło Francuzów przegrupowuje się. stzelcy przesuwają sie pod osłoną lekkiej jazdy do centrum.

French right wing regroups. Fusillers screened by the light horse move towards the centre.

Szwajcarscy pikinierzy zostali ostrzelani przez artylerię. jeden z oddziałów stracił aż dwa standy, ale wciąż naciera. Pikinierzy w centrum wyszli z lasu.
Swiss pikeme advance and loose two bases from artillery fire. However they continue their attack. In the centre another group of pikemen emerges from the forrest.
 
Odwieczni wrogowie - szwajcarscy najemnicy i landknechci szykują się do walki wręcz.
Bitter enemies - Swiss mercenaries and landsknechts prepare for melee.
 

W miedzyczasie pojawiają się posiłki dla Francuzów. Dwa oddziały żandarmów zebrały sie ze swoich kwater w miasteczku i formują szyk.
In the meantime reinforcements for the French had arrived. Two units of gendarmes left their quarters in the town and are forming a line.

piątek, 26 października 2012

Bitwa pod Novarrą/ Battle of Novara (1)

Po kolei staramy sie z kolegami rozegrać wszystkie wieksze starcia wojen włoskich. Po Romagano (1525) i Cerignoli (1503) czas na Novarę 1513.

W roku 1513 armia francuska obległa Novarę - miasto bronione przez szwajcarskich najemników w służbie księcia Mediolanu. Na pomoc oblężonym pośpieszyła złozona głównie ze Szwajcarów armia Mediolanu. Po nocnym marszu udało jej się dotrzec pod francuski obóz i zaskoczyć wroga.

Na polach pod Novarą miała się rozegrać bitwa między opłacanymi przez Mediolan Szwajcarami, a niemieckimi landsknechtami w słuzbie króla Francji.

We are trying to play all mayor engagements of the Italian Wars. After Romagano (1525) and Cerignola (1503) it's time for Novara 1513.

In 1513 French army besieged Novara, a city defended by Swiss mercenaries im service of Duke of Milano. Milanese army marched to relieve the city and after a night march surprised the French near their camp.

On the fields of Novara battle between Swiss mercenaries and landsknechts in French service was to take place.

Na początek kilka zdjęć rozstawienia wojsk/ At the beginning several photos of troops ready for battle

 Po lewej Szwajcarzy, po prawej landsknechci i artyleria/ Swiss on the left, landsknechts and artillery on the right
 Landsknechci gotowi odeprzeć szarżę szwajcarskich pikinierów/ Landsknechts ready to repel charge of the Swiss pikemen.

 Szwajcarsscy piknierzy i halabardnicy stojący naprzeciw landsknechtów/ Swiss pikemen and halberdiers facing landsknechts.

 Francuscy arkebuzerzy na prawym skrzydle/ French arquebusiers on the right wing of the army

 Lekka jazda na praweym skrzydle Francuzów/ Light horse on the french right

 Lewe skrzydło Szwajcarów - pikinierzy, kusznicy i rycerstwo z Mediolanu/ Swiss left wing - pikemen, cossbowmen and Milanese knights.

wtorek, 23 października 2012

Arkebuzerzy/Arquebusiers


W XVI wieku broń palna była wciąż bardzo prymitywna. Z wcześniejszych hakownic powstały bardziej złożone i skuteczne arkebuzy. Była to oczywiście wciąż broń lontowa, bardzo zawodna i o skutecznym zasięgu do kilkudziesięciu metrów.

Początkowo strzelcy działali jako harcownicy, przed frontem głównych sił, starając się jak najbardziej zdezorganizować nacierającego przeciwnika zanim dojdzie do decydującej walki na piki, miecze i halabardy. Ich skuteczność przeciwko opancerzonej jeździe była znikoma.


Z biegiem czasu okazało się jednak, że oddziały strzelców mogą skutecznie bronić się zza fortyfikacji polowych. Zaczęto tworzyć bardziej zwarte grupy strzelające salwami. Wprawdzie częstotliwość strzelania wciąż nie przekraczała w najlepszym wypadku jednego strzału na minutę, to kilka szeregów potrafiło zwiększyć jej częstotliwość.

Oto pierwszy stand średniej piechoty z arkebuzami. Jak widać ci landsknechci oprócz broni palnej mają również jednoręczne miecze do walki wręcz.In 16th Century firearms were still crude.  Earlier haquebuses evolved into more advanced arquebuses. It was still a matchlock weapon not very reliable and with range of several dozen metres.

Initially fusillers were acting like skirmishers in front of the main forces trying to distrupt enemy before decisive clash of pikemen, swordsmen and halberdiers. Their efficiency against armoured hrsemen was limited.

However it has appeared that fusillers can effectively defend firld fortifications. More organised groups shooting salvoes were created. Despite the fact that the firarm ciouldn't be shot more often than once a minute, several ranks could increase efficiency of fire.

It's the first stand of medium infantry with arquebuses. As you can see landsknechts are aremd also with one handed swords for melee.

piątek, 19 października 2012

Konni arkebuzerzy/ Horse arquebusiers

 
Rozwój broni palnej pozwolił w końcu także na korzystanie z niej przez jazdę. Mniejsze, bardziej poręczne arkebuzy, trafiły do lekkiej jazdy. Skuteczność ostrzału w czasie jazdy konnej była w prawdzie niewielka, ale chodziło o efekt psychologiczny, a także szarpanie przeciwnika na flankach.

Jak widać ci jeźdźcy są wyposażeni również do walki wręcz. Mają przy boku miecze, a także zostali wyposażeni w półpancerze, na tyle lekkie, aby nie ograniczać manewrowości.

 

Development of firearms finally made possible use of firearms by hrsemen. Smaller arquebuises became weapons of the light horse. Efficiency of their fire was very limited, however they had a psychological effect and threatening enemy flanks.

As You can see these horsemen are also equipped for melee. They have swords and light armour that does not limit their manouverability

Na osobną uwagę zasługują ich hełmy.
Their helmets are also worth mentioning

 
Ten z opuszczaną przyłbicą to sallet, popularny zwłaszcza w drugiej połowie XV i początkach XVI wieku.
This with visor is a sallet - popular especially in second half of the 15th Century and at the beginning of 16th 
 
Drugi, bez przyłbicy, to późniejszy i wygodniejszy burgonet - używany przez cały XVI, a także w XVII wieku.
Second is a later and more comfortable burgonet - used during the 16th and 17th Century.

środa, 10 października 2012

Czarna Kompania w komplecie/ Black Company completed


Dwa ostatnie standy pikinierów ukończone i oto czarna kompania w komplecie tak jak obiecywałem wcześniej.

Two last stands of pikemen finished and Black Company completed as I've promised.

Jeszcze kilka słów o historii. Po klęsce chłopskiej armii Thomasa Muntzera w 1525 Czarna Kompania znalazła się w obliczu przeważających sił Ligii Szwabskiej. Pomimo to przebiła się przez okrążenie i dotarła do Ingolstadt. Zajęła katedrę i ruiny zamku. Umocniła się oczekując na nadejście pomocy od innych oddziałów powstańczych. Ta jednak nie nadeszła. Wojska Ligii Szwabskiej dwukrotnie przypuszczały generalny szturm na Ingolstadt i były odpierane przez Czarną Kompanię z dużymi stratami. Trzeci szturm przełamał jednak obronę. Większość członków Czarnej Kompanii poległa w tej ostatniej walce, tylko części udało się uciec z oblężonego miasta.

 

Now few more words about history. After defeat of Thomas Muntzer's peasant army in 1525 Black Company was facing supperior forces of the Swabian League. Despite this it has broken the encircvlement and managed to reach Ingolstadt. It has fortified cathedral and reamins of the castle waiting for reinforcements from other insurgent forces. However help didn't arrive. Forces of the Swabian League stormed Ingolstadt two times but were repulsed with heavy loses. However the third attack crushed the defences and most of Black Company soldiers were killed. Only a group managed to run away from the besieged town.

Florian Geyer według różnych źródeł dowodził obroną miasta lub przebił się z niego już wcześniej zdążając do Rothenburga, licząc na pomoc tamtejszych mieszczan. Pewne jest jedynie że jej nie otrzymał, a wkrótce potem został zabity przez dwóch służacych jego szwagra, którzy zwabili go w pułapkę w lesie nieopodal Rimpar.

Tak zakończył się jeden z najbardziej barwnych epizodów niemieckiej Wojny Chłopskiej oraz życie jednego z pierwszych społecznych rewolucjonistów.

According to various sources Florian Geyer was leading the defence or has left the town earlier going to Rothenburg to seek for help from its inhabitants. It's certain that he didn't receive it and soon after he was killed by two servants of his  brother-in-law in the forrest near Rimpar.

It was the end of one of the most colorful episodes of German peasants War and end of life of one of the first social revolutionaries.


 

poniedziałek, 8 października 2012

Pola Chwały - turniej DBA/ Fields of Glory - DBA tounrnament

Podczas Pól Chwały w Niepołomicach odbył się ostatni w tym roku turniej DBA, kończący rozgrywki ligowe. Do walki wystawiłem moich ulubionych Traków.

During Fields of Glory the last DBA  tournament this year took place. This time I fielded my favourite Thracians.


 Pierwsza bitwa przeciwko Fatymidom, którzy w dodatku okazali się obrońcami. Na otwartym terenie Trakowie nie radzili sobie zbyt dobrze, a fatymidzcy łucznicy skutecznie razili ich w trudnym terenie. Kilkakrotnie ponawiane szarże nie przyniosły efektu. Głównie w wyniku ostrzału przegrana 4 do 0.

First battle agains Fatimids who were defenders. In the open Thracians didn't do well and fatimid archers were effective agains Thracians in difficult terrain. several charges were repulsed. Mainly due to archers' fire loss 4 to 0.

 Druga bitwa z Persami. Znowu niemiła niespodzianka. Persowie wybierali teren. Oczywiście całkowicie niesprzyjający dla Traków.

Second battle against persians. Again an unplesant surprise. Persians were choosing terrain. Of course it was really not a Thracian one.

 Jedynym rozwiązaniem było starcie frontalne na całej linii. Trakom udało się zniszczyć rydwan z kosami, a następnie rozerwać linię przecienika. Pomimo strat lekkiej jazdy na skrzydłach zwycięstwo 6 do 2. Padł nawet perski generał.

The only solution was a frontal clash of the entire line. After destroying scythed chariot Thracians succeded in breaking Persian line. Despite loss of the light horse on both wings victory 6 to 2. Also persian commander was killed.

 Trzecia bitwa przeciw armii Aleksandra Wielkiego. Tym razem Trakowie wybierali teren. trudne wzgórza sprawiły, że mój przeciwnik nie miał pola manewru. Po tym gdy stracił jazdę, auxilię oraz psiloiów udało mi się osiągnąć zdecydowane zwycięstwo 4 do 0.

Third battle against Alexandrian Macedonian army. This time Thracians were defending. Difficult terrain forced my opponent to split his forces. thracians destroyed enemy light horse, auxilia and psiloi winning 4 to 0.

 Kolejna bitwa z wczesnośredniowieczną armią polską XII-XIII w. Teren korzystny dla Traków.

Next battle against earlyu medieval Polish (12-13th Century). Thracians are defenders.

Najciekawsze ze starć. Toczyło się w zasadzie jedynie na lewej flance Traków. Udało mi się ostatecznie zwyciężyć 4 do 1.

The most interesting battle fought only on Thracian left. I finally managed to win 4 to 1.

Turniej ukończyłem na 2 miejscu, a ligę na 4. Nie jest źle.
I took 2nd place in this tournament and 4th in the league - not bad.

piątek, 5 października 2012

Pola Chwały 2012 wargamingowo/ Fields of Glory 2012 - wargaming

Po pierwszej mini galerii czas na to co najważniejsze (przynajmniej dla mnie) na Polach Chwały, czyli wargaming.

After first gallery it's time to present what was most important for me during Fields of Glory - wargaming.


Pierwszego dnia większość czasu spedziliśmy na prezentowaniu systemu Basic Impetus. Wczesnośredniowieczna armia polska starła kilkakrotnie się z siłami Hodona.

On the first day we've spent most of the time playing Basic Impetus. Early medieval Polish army clashed with Germans of margrave Odo.Tymi samymi armiami zagraliśmy też testujac autorski system jednego z kolegów - "Chrobry", który poprosił nas o opinie. Rozgrywka bardzo przyjemna i mam nadzieję, że przyczyni się do dopracowania tych zasad.

With the same figures we played system prepared by one of our friends entitled "Chrobry" (name of the first Polish king from 10th-11th Century). Very nice system that has potential and I hope we contributed to some useful changes in it.


Na stole obok Black Powder - Wojna Secesyjna rozgrywana figurkami 3mm Oddziału Ósmego. W tej skali mozna rozgrywać całe duże bitwy.
On the table next to ours American Civbil War battle using Black Powder rules was played with 3mm figures from Oddział Ósmy

W sąsiedniej sali gracze z Czech prezentowali system do bitew morskich okresu napoleońskiego.
In hall next to our Czech friends were demonstrating sea battles from Napoleonic period and skirmish with 28mm figures with a very nice scenery. 

 

 


Oraz napoleoński skirmish figurkami 28mm z bardzo ładną scenerią.


Trwały też rozgrywki Force on Force. Wojska amerykańskie walczyły z afgańskimi partyzantami.
Force on Force was also being shown. US forces clashed with Afghan resistance.

Przy okazji omawiania wargamingu trudno nie wspomnieć o pokazach systemu Ogniem i Mieczem. Siedemnastwoeiczne armie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Moskwy i Kozaków ścierały się w pokazowych potyczkach.

One also ghas to mention By Fire and Sword XVIIth Century system. Armies of Polish Lithuanian Commonwealth, Muscovites and Cossacks clashed in demonstration games.


Nasza wargamingowa ekipa niemal w komplecie/ Our wargaming company nearly complete