wtorek, 29 marca 2011

Dowództwo hoplitów/ Hoplite command


Powróciłem na moment do figurek Magister Militum 10mm i projektu armii z Wojen Perskich do Warmaster'a Ancients.

Kolejnym krokiem było przygotowanie pierwszego greckiego dowództwa. Składa się ono ze stratega, sztandarowego i muzyka. Strateg i sztandarowy noszą standardowy ekwipunek hoplity czyli linothorax, hełm i tarczę. Z kolei muzyk ma na sobie "cywilnych" chiton. Gra na aulosie - podwójnie połączonych piszczałkach, wykorzystywanych w armiach greckich do przekazywania rozkazów.


For a moment I, ve returned to painting 10mm Magister Militum figures and Persian Wars project for Warmaster Ancients.

My next step was to paint first Greek command. It is composed of a strategos, standard bearer and a musician. Strategos and standard bearer wear typical hoplite equipement - linothorax, helmet and a shield. Musician however wears "civilian" chiton. He is playing aulos - double pipes used in Greek armies to communicate commands.


Figurki były podobnie jak poprzednie dipowane. Aby zachować biały kolor i usunąć nadmiar washa w tym przypadku konieczne było użycie terpentyny. W ogóle dochodzę do wniosku, że moje techniki modelarskie stają się bardziej skomplikowane (choć dzięki dipowaniu zamiast standardowego cieniowania zajmują mniej czasu).

Figures were dipped. To keep white color and remoxe excess of the dip I needed some turpentine. Generally I think that my modelling techniques are getting more and more complex (however it takes less time to paint figures when they are dipped instead of giving them traditional shading).

Wkrótce więcej Greków i Persów. Cierpliwie czekają na swoją kolej na moim warsztacie.

Soon more Greeks and Persians. They are patiently waiting for their turn on my workbench.

niedziela, 27 marca 2011

Hoplici biorą kąpiel/ Hoplites take a dip

Po ukończeniu armii Etolów do DBA zdecydowałem się wykonać kolejne standy hoplitów. To umożliwi mi wystawienie armii Greków z miast sycylijskich, a po dodaniu innych rodzajów oddziałów również Syrakuzan z czasów Wojny Peloponeskiej.

After finishing Aitolian DBA army I've decided to make more stands of hoplites. This will enable me to field Sicilot Greek army and after adding some other units also Syracuseans from Peloponesian War.


Ten oddział hoplitów jest wyposażony w skórzane zbroje, tzw. linothoraxy. Wykonywało się je klejąc warstwy płótna i skóry oraz nadając im odpowiednią sztywność. Linothorax był obok tarczy, podstawowym wyposażeniem obronnym każdego najemnego hoplity i bogatszych obywateli. Był też o wiele wygodniejszy od pancerzy z brązu, które z biegiem czasu były coraz rzadsze.

This unit is equipped with linothoraxes - armours made of leather and linien. They were composed of many layers glued together and gaining stiffness in the proces. Together with the shield it was a main defensive equipement used by nearly all mercenary hoplites and most of richer citizen hoplites. It was more comfortable than bronze armour it started to replace.

Figurki to oczywiście Xyston 15 mm. Bardzo przyjemne w przygotowaniu i malowaniu. Aby zaoszczędzić czas zastosowałem dip firmy Army Painter, który jak widać nadał im bardzo wyraźne cieniowanie.

Figures are 15mm from Xyston - very good for painting. To save time I used The Army Painter dip and as you can see it has given them quite deep shading.

środa, 23 marca 2011

Nieśmiertelni ruszają do walki/ Immortals march to war

Nieśmiertelni byli elitarnym oddziałem w armii Achemenidów. Do ich szeregów wybierano najlepszych i najlepiej wyszkolonych wojowników. Dowództwo nad nimi sprawował bezpośrednio sam Król Królów. W czasie bitwy mieli tez zadanie ochrony swojego władcy.

Z szeregów nieśmiertelnych rekrutowano z kolei najbardziej elitarną gwardię władcy.

Nazwa formacji nawiązuje do tego, że zawsze (przynajmniej w teorii) liczyła 10 tysięcy ludzi. Jeśli któryś z wojowników zginął lub był niezdolny do walki zastępował go któryś z kandydatów czekających w kolejce, który przeszedł kwalifikacje. Rotacja kadr musiała być w niektórych momentach dosyć duża (choć nie tak duża jak obecnie np. wśród zatrudnionych na umowy śmieciowe - "o dzieło", "zlecenia" itp. :) ).


Immortals were elite of the Achemenid Persian army. Only the most skilled and best trained warriors could enter their ranks. The Kong of the Kings was a personal commander of the Immortals. During the battle one of their tasks was to protect him.

From among the immortals the most elite group of Kings guards were chosen.

Formation's name Immortal comes from its structure. The unit always numbered (at least in theory) 10 thousand men. If an immortal fell in battle or was unable to fight a next candidate that passed a selection was taking his place. In some cases it meant high rotation of cadres (although not as high as nowadays in precarious Mc jobs :) ).

niedziela, 20 marca 2011

Perskie dowództwo/ Persian command

Kolejni dipowani Persowie - dowództwo nieśmiertelnych. Wykonałem je przerabiając pasek z grupą dowodzenia. Sztandar z wizerunkiem Ahura Mazdy (jak na rys. poniżej), czyli perskiego bóstwa, to częsty motyw w armiach Achemenidów. Figurki 10mm Old Glory.

Another stand with dipped Persians - Immortals command. I,ve made it by converting stripe with command group. Standard with Ahuramazda (as on a drawing below) - persian deity, is an often used motive in Achemenid armies. 10mm figures by Old Glory.

środa, 16 marca 2011

Persowie biorą kąpiel/ Persians take a dip


Jak mawia stare chińskie przysłowie, lub jak mawiał przewodniczący Mao - nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Uczyniłem ten krok rozpoczynając armie perską z okresu achemenidzkiego do Warmaster'a Ancients. W planach mam również armię grecką aby móc rozegrać główne bitwy Wojen Perskich.

As an old Chinese proverb, or chairman Mao, said - even the longest journey starts with a single step. I've made such step starting Achaemenid Persian army for Warmaster Ancients. I also plan Greek forces so I will be able to play all main battles of Persian Wars.


Pierwszy stand należy do dowództwa nieśmiertelnych. Figurki to Old Glory, skala 10mm - bardzo wygodne bo połączone w paski, z których łatwo można utworzyć oddział.

First stand is an Immortals command section. 10mm figures by Old Glory very useful for creating an effect of massed troops because they are sold in stripes.

O nieśmiertelnych jeszcze napisze przy okazji pokazywania ukończonego oddziału. Teraz kilka słów wyjaśniających dlaczego ten stand jest tak wyjatkowy.

I will write more about the immortals when I finish the entire unit. Now several words on why this stand is so extraordinary.


Po raz pierwszy skorzystałem z Quickshade firmy Army Painter. Pozwala on na wykonanie szybkiego i efektywnego cieniowania. Zamiast robic to ręcznie przy pomocy washy, zanurzamy figurkę w puszce z farbą, a nastepnie strzepujemy jej nadmiar. Quickshade zachowuje się jak wash, czyli spływa w zagłębienia tworząc własnie efekt cieniowania.

Przy malowaniu licznych armii - bezcenna pomoc.

For the first time I used Quickshade by The Army Painter. It allows to make a quick and good looking shading. Instead of painting figures with washes you just dip them in a can and later shake off excess of paint.Quickshade behaves like a wash filling gaps and creating impression of shadows.

Invaluable help in painting large armies.

poniedziałek, 14 marca 2011

FOG: Renesans/ FOG Renaissance

Zawsze ceniłem sobie odmianę. Ponieważ ostatnio zajmowałem się tylko starożytnością przyszedł czas na coś z zupełnie innej beczki.
Miałem okazję po raz pierwszy rozegrać bitwę z epoki renesansu wykorzystując zasady Field of Glory: Renaissance. Padło na wojny włoskie i bitwę pod Barlettą (1502) stoczoną miedzy siłami hiszpańskimi (których częścią dowodziłem) a francuskimi.

Pełny raport z rozgrywki przygotował Pablo

Oto kila fotek z rozgrywki

I always valued breaks. Recently I've been occupied with ancient warfare so had to make a break.
I had such an opportunity while playing renaissance era battle using FOG: Renaissance. We played Battle of Barletta 1502 which took place during Intalian Wars between French and Spanish forces. I was commanding prt of the Spanish forces.

Here you can find a full battle report prepared by Pablo

Hiszpanie na pozycjach obronnych/ Spanish forces on defensive positions

Hiszpańska artyleria/ Spanish artillery

Francuskie natarcie/ French advance

Francuzi zblizaja sie do hiszpańskich umocnień/ French forces heading towards Spanish field fortifications

Francuscy zandarmi/ French gendarmes

Walka kawalerii wygrana przez Francuzów/ Clash of the cavalry won by the French

Pomimo strat Szwajcarzy we francuskiej słuzbie nacierają na hiszpańską artylerię
Despite loses Swiss in French service assault Spanis artillery

Bitwa zakończyła się remisem. Francuska jazda rozbiła hiszpańską oraz pikinierów, ale Szawjcarzy zostali odparci. Francuzi stracili też wszystkie dowództwa.
Battle ended with a draw. French cavalry has destroyed Spanish and routed unit of pikemen. However Swiss were repelled. French also lost all commanders.

wtorek, 8 marca 2011

Nadchodzą Ariartydzi!/ Ariarathids are coming!


To co lubię najbardziej - ukończona armia w pełnej krasie. Od lewej generał i dwa elementy kawalerii, dwa elementy lekkiej jazdy, a po prawej auxilia i w pierwszym szeregu łucznicy jako psiloi.

It's what I like the most - finished army. From the left - general and two elements of cavalry, two units of light horse and on the right auxilia and archers acting as psiloi in the first line.

Warto powiedzieć parże słów o tle historycznym samej armii. W roku 331 p.n.e. Ariarates I, wcześniejszy satrapa Kapadocji mianował się królem i załozył nową dynastię. W roku 323 odmówił podporzadkowania sie wodzowi Aleksandra Wielkiego, któremu przyznano zarzadzanie Kapadocją. Inny wódz Aleksandra - Perdikkas pobił Ariaratesa w bitwie i dokonał egzekucji pojmanego króla.

It's worth to say few words on historical background of this army. In 331 b.c. Ariarathes I, earlier satrap of Kappadokia proclaimed himself a king. In 323 b.c. he refused to hand power to Alexanter the Great's commander - Eumenes. Another Macedonian commander - Perdikkas has beaten Kappadokians in battle, captured and executed Ariarathes.

Dynastia Ariartydzka odrodziła się po śmierci Eumenesa w roku 301 p.n.e. Ariarates II, adoptowany syn Ariarathesa I wprócił z Armenii i wywołał powstanie usuwajac macedońską administrację. Od tego czasu Kapadocja stała się ważnym lokalnym graczem. Przez pewien czas była podelgła Seleukidom.

Ariarathid dynasty was restituted after Eumenes' death in 301 b.c. Ariarathes II, adopted son of Ariarathes I returned from exile in Armenia and started an uprising, removing Macedonian administration. From this time Kappadokia became an important regional player. For some time it was under Seleucid suzerainity.

Ariarates III rządzący w latach 255-230 p.n.e. przycynił sie do wzrostu znaczenia Kapadocji wykorzystał fakt, że Seleukidzi potrzebowali wsparcia, ożenił się ze Stratonike, córką Antiocha II. W tym okresie Kapadocja była już niepodległym królestwem, związanym sojuszem z Seleukidami.

Ariarathes III king in 2-55-230b.c. period increased significance of Kappadokia. He used situation in which Seleucids needed allies and married Stratonice, daughter of Antioch II. In this period Kappadokia was an independent kingdom allied with Seleucids.


Kapadocja prowadziła liczne wojny z Bitynią, Pontem i innymi sąsiadami. W różnych okresach brała też udział w różnorodnych sojuszach, na których opisanie nie starczy tutaj miejsca. W końcu stała się jednym z królestw granicznych Rzymu. Walczyła po jego stronie między innymi w wojnach z Armenią.

Ten stan trwał aż do roku 17 n.e. kiedy to władca Kapadocji został oskarzony o chęć wywołania powstania i zabity. Kapadocja stała się rzymską prowincją.

Kappadokia was part of numerous alliances and waged war against its neighbours. There's no place to write about all of them here. Finally it became one of kingdoms under Roman suzeiranity. It fought on Roman side against Armenia.

In 17 a.d. Kappadokian ruler was accused of planning an uprising and killed. His kingdom became a Roman province.

poniedziałek, 7 marca 2011

Kapadocja - Wielki finał!/ Kappadokia - Grand final!


Wielki finał armii kapadockiej po ukończeniu ostatniego elementu kawalerii. Oddział złożony z możnych, których stać było na najlepsze konie, a Kapadocja z nich słynęła.
Prawdopodobnie arystokratami byli zarówno napływowi Persowie jak i miejscowi możnowładcy. Wielu z nich przewodziło własnym klanom i tylko w niewielkim stopniu było podporządkowanych władzy dynastii Ariartydów.

Grand final of Kappadokian DBA army. Last cavalry element. Unit is composed of nobles who could afford to buy best horses for which Kappadokia was famous. Probably they were both of domestic and Persian origin. Some were leaders of their clans and only to small degree subordinated to Ariarathid kings.