piątek, 30 grudnia 2016

Grupa bojowa CNT-FAI/ CNT-FAI battlegroup

Dwie ostatnie figurki hiszpańskich anarchistów/ Two last figures of Spanish anarchists.


To oznacza, że zakończyłem prace nad grupą bojową milicji CNT-FAI (Krajowej Konfederacji Pracy-Iberyjskiej Federacji Anarchistycznej) z początków Wojny Domowej w Hiszpanii.
This means that I've finished work on battlegroup of the CNT-FAI militia (National Confederation of Labour - Iberian Anarchist Federation) rom the beginning of the Spanish Civil War

Figurki Empress Miniatures 28mm. Poziom detali oraz ich rzeźba po prostu mnie zachwyciły.
Figures 28mm by Empress Miniatures. I'm impressed with level of details and their sculpt.

środa, 28 grudnia 2016

Kolejne posiłki dla Szwajcarów/ More reinforcements for the Swiss


Kolejny element pikinierów ukończony, co oznacza, że już niedługo będę mógł zaprezentować duży oddział szesnastowiecznych szwajcarskich najemników.
Another element of pikemen ready, what means that soon I will be able to present large unit of Swiss 16th Century mercenaries.

Figurki Khurasan Miniatures 15mm/ 15mm Figures by Khurasan Miniatureswtorek, 27 grudnia 2016

Hispano Suiza MC-36


Samochód pancerny MC-36 został zbudowany na podwoziu dużej ciężarówki Hispano Suiza. Przed Wojną Domową przygotowano partię tych pojazdów z przeznaczeniem dla sił bezpieczeństwa, prawdopodobnie żandarmerii oraz gwardii szturmowej.
MC-36 armoured car was built on the base of chasis of the large Hispano-Suiza truck. Before the civil war it was delivered to security forces - probably gedarmerie and assault guards.

 Pojazd miał służyć raczej do tłumienia zamieszek niż walki i wyposażono go, pomimo wielkiego rozmiaru, jedynie w karabin maszynowy. Pojazd mógł przewozić do 10 ludzi desantu, więc jego zadaniem było też transportowanie oddziałów sił bezpieczeństwa.
The aim o the vehicle was to be used during riot control tasks. Despite its large size it was armed only with one MG. It was also able to transport up to 10 men.
Mocny punkt konstrukcji stanowiło chłodzenie silnika, które było dokonywane przy pomocy wody i powietrza.
The strong point of the construction was cooling system. Engine was both air and water cooled.

Przedstawiony pojazd to jeden z kilku należących do nacjonalistycznej Kolumny Madryt. Prawdopodobnie zostały one zdobyte przez buntowników w okolicach Sewilli w magazynach policji. Niewiele wiadomo o ich udziale w walkach, nie był on prawdopodobnie jednak wielki. Duże rozmiary, mała prędkość i siła ognia sprawiały że nie były one bardzo użyteczne na polu walki.
Presented armoured car belongs to nationalist Madrid Column. Probably it was captured in police magazines near Seville. It's little known about its combat history but it wasn't huge. Large size, slow speed and low firepower made it o little use in combat.

Model Minairons Miniatures 1/100/ Model by Minairons Miniatures 1/100


niedziela, 25 grudnia 2016

Szwajcarskie posiłki/ Swiss reinforcements

Po tworzeniu oddziału szwajcarskich pikinierów pozostało mi trochę figurek. Naturalną konsekwencją tego jest powiększenie oddziału pikinierów o cztery dodatkowe podstawki, do maksymalnego rozmiaru.
After creating a Swiss pikemen unit I was left with several figures so a natural consequence was to make some reinforcements and enlarge unit for four additional stands up to the maximum size.

Oto pierwsza z nowych podstawek/ It's the first of the new stands.

czwartek, 22 grudnia 2016

Milicianas

Milicjantki stanowiły na początku Wojny Domowej w Hiszpanii znaczną część oddziałów milicji związkowych. Największa z organizacji kobiecych Mujeres Libres (Wolne Kobiety) była związana z anarchosyndykalistycznym związkiem zawodowym CNT.
At the beginning o the Spanish Civil War militiawomen constituted large part o the trade union militias. The biggest emale organisation was Mujeres Libres (Free Women) associated with the anarchosyndicalist CNT trade union.

Kobiety sięgnęły po broń zarówno w miastach, gdzie pomagały przeciwstawić się wojskowemu zamachowi stanu jak i na wsi, gdzie anarchiści uderzali w znienawidzone struktury władzy.
Women took up arms both in cities where they help to oppose military coup and on the countryside where anarchists were striking at the hated structures o power.
Dwie z milicjantek mają tradycyjne furażerki "izabelińskie" noszone przez hiszpańskie wojsko. Na ich wzór robione były także czarno-czerwone, anarchistyczne.
Two of the militiawomen have isabelino sidecaps worn by the Spanish military. There were also red and black anarchosyndicalist caps.
Figurki Empress Miniatures 28mm/ Figures 28mm Empress Miniatures.


wtorek, 20 grudnia 2016

Milicjanci CNT-FAI/ CNT-FAI militiamen

Milicje organizowane przez związki zawodowe odegrały bardzo dużą rolę w początkach Wojny Domowej w Hiszpanii. W roku 1936 anarchosyndykalistyczna centrala związkowa CNT-FAI liczyła ponad milion członków. Część z nich miała przeszkolenie wojskowe i tworzyła grupy zbrojne zajmujące się między innymi obroną strajków.
Militias organised by the trade unions played a significant role at the beginning of the Spanish Civil War. Anarchosyndicalist CNT-FAI trade union had over a million members, many of them with military training and already roming armed groups ormed or example to protect strikes.


Tych dwóch milicjantów ma typowo cywilny wygląd. Często, z braku mundurów lub niechęci do nich, noszono ubrania robocze. Obaj są wyposażeni w hiszpańską wersję Mausera model 1893 - broń dość przestarzałą, bo pamiętającą jeszcze czasy wojny hiszpańsko-amerykańskiej, jednak wciąż używaną w roku 1936 między innymi przez oddziały policji.
These two militiamen have typical civilian look. Due to lack of uniorms or lack of will to wear them workers' outfits were often worn by militiamen. They both have Spanish Mausers - model 1893, which in 1936 was obsolete (it was used during the Spanish-American war) but still used by for example police forces.

Figurki Empress MIniatures 28mm/
28mm figures by Empress Miniatures.


poniedziałek, 19 grudnia 2016

Drugi atak na Fontenay/ Second attack on Fontenay (3)

Dwóch niemieckich żołnierzy wyskoczyło zza zniszczonego budynku próbując zniszczyć Churchilla przy pomocy panzerfaustu, jednak spowodowali tylko cofnięcie się pojazdu/ Two german infantrymen jumped out from behind the destroyed building and attampted to destroy Churchill with panzerfaust but managed only to push the vehicle back.

W centrum brytyjska piechota znalazła się pod ciężkim ostrzałem i została przygwożdżona. Straciła również 4 ludzi.
In the centre British infantry was under heavy fire and was pinned loosing 4 men.

Kolejna sekcja brytyjskiej piechoty zaczęła ostrzeliwać Niemców, którzy próbowali zniszczyć Churchilla, ci jednak zasłonili się rzucając granat dymny.
Next section of British infantry starts shooting at Germans who attempted to destroy Churchill, however they use a smoke screen to cover their retreat.
 
Przy drodze sekcja brytyjskiej piechoty, która wykorzystała już oba granaty dymne jest w sporych opałach.
Near the road British infantry that used already both its smoke grenades is in big trouble.

W centrum brytyjska piechota używa granatów dymnych aby ukryć się przed ostrzałem, jednak jedna sekcja piechoty zostaje rozbita.
In the centre British infantry uses smoke grenades but one infantry section becomes routed.Niemcy przypuszczają atak wypierając brytyjską piechotę z okolicy drogi/ Germans launch an attack pushing British infantry rom the road.

Kolejny szturm na Fontenay kończy się niepowodzeniem. Czas na przegrupowanie sił i przemyślenie następnego ataku/ Another attack on Fontenay fails. Time to regroup and rethink strategy beore the next attack.

niedziela, 18 grudnia 2016

Drugi atak na Fontenay/ Second attack on Fontenay (2)

Brytyjczykom udało się wezwać ostrzał artyleryjski, który przygwoździł obrońców ufortyfikowanego budynku/ British forces managed to call artillery barage that pinned defenders of the fortified building.
Pod osłoną dymu z ostrzału piechota ruszyła do przodu/ Under cover of the smoke from the barrage infantry moved forward.
Jedna z niemieckich sekcji KMów opuściła broniony budynek, z kolei grupa piechurów broniących drogi posłała do przodu dwóch ludzi, którzy obrzucili Brytyjczyków granatami i wycofali się. Atak nie spowodował jednak strat.
One of the German MG sections left the building and infantry section defending the road sent two men forward to throw grenades at the advancing British infantry. This attack failed to cause any damage to the attackers.

W centrum, między budynkami brytyjska piechota ruszyła pod osłoną dymu aby zaatakować niemiecką sekcję KMów.
In the centre British infantry advanced under the cover of smoke to attack German MG section.

Churchill rozpoczął ostrzał jednego z budynków niszcząc go/ Churchill started to shoot at one of the buildings destroying it.
Korzystając z dobrej sytuacji i wywalczenia dwóch kolejnych faz ruchów, niemiecka sekcja KMów uniknęła ataku i wycofała się za drogę.
Using good situation and two consecutive move phases won by the Germans, MG section managed to avoid the attack and retreat behind the road.

W tym samym czasie kolejna niemiecka sekcja KMów znalazła się za budynkiem, którego zniszczenie pozbawiło ją ochrony/ At the same time one of German MG section was behind the destroyed building
Brytyjska piechota w lesie kontynuowała natarcie pod osłoną granatów dymnych/ British infantry in the woods continued to advance under cover of smoke grenades.
Sytuacja stała się tragiczna gdy nagle zakończyła się tura (wyrzucenie 3 szóstek na kościach dowodzenia) i zniknęły wszystkie zasłony dymne/ Situation became tragic with sudden end of the turn (3 6's on command dice) and all smoke screens vanished.

wtorek, 13 grudnia 2016

Drugi atak na Fontenay/ Second attack on Fontenay (1)

Po raz kolejny Brytyjczycy ruszyli do ataku na Fontenay. Tym razem Szkotów zluzował batalion Księcia Walii.
For the second time British forces attack Fontenay/ This time Scots were replaced with Prince of Wales batallion.
 Pierwsi na polu walki pojawili się dowódca oraz obserwator artyleryjski i moździerz. First commander, artillery observer and light mortar were deployed.

 Do przodu ruszyła też, za zasłoną dymną, sekcja piechoty/ Infantry section advanced behind the smoke screen.
 Niemcy ponownie wystawili karabin maszynowy w ufortyfikowanym budynku/ Germans again deployed MG section in fortified building.
 Brytyjczykom udało się wezwać wsparcie artyleryjskie, które przygwoździło obrońców budynku/ Brtitis forces managed to call an artillery barrage that pinned defenders of the building.

 Na polu walki pojawił się Churchill/ Churchill was deployed.


Druga z sekcji piechoty dotarła do lasu, natomiast Niemcy wystawili sekcję piechoty za żywopłotem.
Second infantry section reached the forrest and Germans deployed their infantry behind the hedge.

sobota, 10 grudnia 2016

Greccy dowódcy/ Greek commander

Perykles i Leonidas to dwie kolejne figurki z cyklu wielkich dowódców będące bonusem w kickstarterze War&Empire.
Pericles and Leonidas are two figures from the bonus set of great commanders for the War&Empire kickstarter.
Perykles to ateński polityk i strateg, dowodzący między innymi w początkach wojny peloponeskiej. Ten dowódca cierpiał prawdopodobnie na schorzenie powodujące deformację czaszki, dlatego przedstawiające go wizerunki pokazują go w charakterystycznie nałożonym hełmie.
Pericles was an Athenian politician and strategist, commanding ia. in the beginning of the Peloponesian war. He probably had some kind of skull deformation so was always depicted wearing a helmet.

 Uzbrojony jest w zakrzywiony, grecki miecz kopis (z greckiego "ciąć, cięcie"). Ma również, w czasach Wojny Peloponeskiej już przestarzały, pancerz z brązu.
He is armed with greek kopis sword (from greek "cut, cutting"). He also has a bronze cuirass that was outdated during the Peloponesian War.

Drugi dowódca to spartański król, opisany jako Leonidas, jednak postanowiłem pomalować go raczej na casy Wojny Peloponeskiej. Jak widać nie przypomina popularnego ostatnio wizerunku Spartan w skórzanych gaciach rodem z "300" :)
Brązowe pancerze z wyobrażeniem muskulatury w trakcie Wojny Peloponeskiej odeszły już raczej w przeszłość. Spartanin ma na sobie linothorax.
Spartan commander described as Leonidas. However I ecided to paint him rather for the Peloponesian War. As you may see he is far from popular image of the Spartan in leather pants straight from the "300" movie :)

Bronze muscle cuirasses during the Peloponesian War were usually already replaced with lighter linothoraxes.

środa, 7 grudnia 2016

Pechowa walka w Fontenay/ Bad luck at Fontenay (2)


 Brytyjski dowódca przemieszcza się samochodem po drodze i wchodzi do sadu aby zbliżyć się do oczekującej na jego rozkazy piechoty/ British commander moves along the road in his car and dismounts to enter the orchad trying to reach infantry awaiting his orders.

W jednym z budynków pojawia się niemiecki snajper. Bierze na cel dowódcę i... trafia zabijając go/ In one of the buildings German sniper appears, takes aim and... kills the commander.

 Morale atakujących drastycznie spada i zaczynają się wycofywać/ Morale of the attackers drastically falls and they start to retreat.

 Niemcy nie ułatwiają tego. Umieszczają za żywopłotem CKM/ Germans do not make it easy by deploying an HMG behind the hedge.


Ogień CKMu eliminuje obsługę brytyjskiego moździerza/ HMG fire eliminates British mortar team.

To koniec! Morale Brytyjczyków załamuje się. Miasteczko będzie musiał zdobywać drugi rzut z innego batalionu
/ It's the end! Morale of the British forces collapses and second wave made up of another batallion will have to take turn to advance.