sobota, 27 kwietnia 2013

Kolejni chłopi się buntują/ More peasants are revolting


Przybyły posiłki dla chłopskiej armii. Kolejni buntownicy chwycili za piki i stają w szeregu.

Bunty chłopskie zaczynały się często od grup kilkuset ludzi. Jeśli mieli oni charyzmatycznego przywódcę, takiego jak np. Thomas Muntzer, potrafili bardzo szybko porwać za sobą mieszkańców kolejnych miejscowości, a nawet mniejszych miast. Z oddziałów partyzanckich tworzyły się więc liczące po kilka lub kilkanaście tysięcy ludzi armie, niekiedy w własną logistyką, środkami transportu, a nawet wynajętymi za pieniądze zdobyte z łupów najemnikami.

 

Reinforcements for the peasant army. More rebels are ready to hold pikes and stand in formation.

Peasant uprisings often started from bands of several hundreds rebels. If they had an inspired leader such as Thomas Muntzer, they were able to gain support of inhabitants of many villlages and smaller towns. From the guerilla units armies numbering several thousands men were formed. They often had their own logistics, transport and even mercenaries hired for money from looting.

piątek, 26 kwietnia 2013

Szwedzi kontra Cesarscy/ Swedes vs Imperials (2)

Szwedzka jazda (z lewej) przed starciem z ciężką jazdą imperialną. W wyniku starcia Szwedzi utracą jeden z oddziałów kawalerii.
Swedish cavalry (on the left) before clash with the Imperial cavalry. Swedes will eventually loose one unit of cavalry.

Na prawym skrzydle Szwedzi w natarciu, jednak atak załamuje się pod ogniem imperialnej piechoty i dragonów. Wsparcie szwedzkiej artylerii nie wystarcza do przełamania. Tymczasem w centrum pojawia się oddział imperialnej jazdy, który szykuje się do ataku na szwedzką piechotę.

On the right wing Swedes push forward but their attack stalls under fire from the Imperial infantry and dragons. Artillery support isn't efficient enough to make a breakthrough. At the same time a unit of imperial cavalry appears in the centre and prepares to launch a charge against Swedish infantry.

Szwedzka elitarna piechota naciera aby wyprzeć imperialnych dragonów z lasu.
Swedish elite infantry attacks to push Imperial dragons from the woods.

 Ostrzał artytlerii i szarża imperialnej kawalerii zmusza ostatecznie regiment szwedzkiej piechoty do ucieczki.
Artillery fire and Iperial cavalry charge force a regiment of Swedish infantry to flee.


Elitarna piechota zostaje zmieszana przez ostrzał dragonów/ Elite infantry becomes disorganised under fire from dragons
Na prawym skrzydle ostrzelana szwedzka jazda wycofuje się. On the right wing Swedish cavalry retreats under fire.

Po zniszczeniu regimentu piechoty w centrum imperialna jazda zwraca się przeciwko szwedzkim weteranom walczącym dotąd z dragonami.
After routing infantry regiment Imperial cavalry faces Swedish veterans that were fighting dragons.

Rozbicie regimentu elitarnej piechoty przypieczętowuje los bitwy. Kosztem utraty jedynie jednego oddziału piechoty i lekkiej jazdy imperialni zmuszają Szwedów do odwrotu.
Routing of the elite infantry decidec fate of the battle. On the cost of only one unit of infantry and Croatian light horse Imperial army forces Swedes to retreat.

Zwycięska piechota imperialna/ Victorious Imperial infantry

środa, 24 kwietnia 2013

Szwedzi kontra Cesarscy/ Swedes vs Imperials

Tym razem mieliśmy okazję w kilka osób zagrać w Impetus'a. Bitwa z początków Wojny Trzydziestoletniej. Szwedzi atakują pozycje bronione przez wojska cesarskie.

This time we played Impetus. Battle from the beginning of the Thirty Years War - swedes attack positions defended by the Imperial army.

Wszystkie figurki - QR Miniatures 12mm / All figures 15mm from QR Miniatures 
 
 Siły imperialne. Na prawej flance ciężka jazda, w centrum piechota i artyleria. Na lewym skrzydle dragoni i lekka jazda chorwacka.
Imperial forces. On the right wing heavy cavalry, infantry and artillery in the middle and dragons with support of light horse - Croats on the left.
 
 Szwedzi nadchodzą. Na prawym skrzydle rajtarzy, regiment piechoty i artyleria/ Swedes are coming. On the right reiters, infantry regiment and artillery. 

 Szwedzkie centrum - piechota, w tym szkoccy najemnicy, a na lewym skrzydle ciężka jazda oraz dragoni. Swedish centre - infantry including Scottish mercenaries, and heavy cavalry and dragons on the left.

 Imperialne centrum zajmuje pozycje na wzgórzu/ Imperial centre takes positions on the hill

 Natarcie Szwedów na całej linii/ Swedes start an attack

 W pierwszej walce rajtarom udaje się dopaść i rozbić chorwacką lekką jazdę/ In the first fight reiters manage to catch and rout croatians.

  Sytuacja po pierwszych dwóch turach/ Situation after two initial turns.

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Dobrze uzbrojeni chłopi/ Well armed peasants


 Chłopskie powstania miały różne oblicze. Zwykle grupy zbuntowanych chłopów, słabo uzbrojone i niewyszkolone, prowadziły wojnę partyzancką, walcząc jedynie z lokalnymi milicjami, natomiast rozpierzchając się przed większymi siłami. Często powstania przypominały raczej zamieszki niż wojnę. Tak było na przykład w roku 1514, podczas buntu Biednego Konrada w Witembergii.

Wojna Chłopska 1524 roku była pod tym względem inna. Działało wiele chłopskich armii, a niektóre z nich zdobyły na tyle dużo dobrego uzbrojenia, że mogły wystawiać całe regularne oddziały pikinierów. Naśladowały one organizacją landsknechtów, dzieląc się na kompanie i regimenty. Za dowodzenie i szkolenie odpowiadali byli żołnierze i najemnicy.

Ta podstawka przedstawia właśnie dobrze uzbrojonych chłopskich pikinierów. Figurki Old Glory 15mm.

Peasant uprisings had various character. Usually groups of revolting peasants, poorly armed and trained were waging guerilla war against local militias dispersing in the fac of bigger forces. Often uprisings were more like riots as the Poor Conrad uprising in Wuttemberg in 1514.

Peasants War of 1524 was different. Many peasant armies were gathered and some of them captured enough arms to equip regular units of pikemen. They were similar to landsknecht units composed of companies and regiment, commanded and trained by former soldiers and mercenaries.

This stand represents such well armed peasant pikemen. Figures 15mm by Old Gloryczwartek, 18 kwietnia 2013

Elitarna falanga/ Elite phalanx

Powoli wracam do bardziej systematycznej pracy nad kolejnymi elementami armii Lizymacha. Po ukończeniu dowództw przyszła kolej na oddziały elitarne.

Ukończyłem drugą podstawkę elitarnej falangi - weteranów, którzy walczyli jeszcze w armiach Aleksandra Wielkiego. Jednym z wyróżników weteranów w mojej armii są malowane hełmy. Między innymi malowidła znajdowane w grobach macedońskiej szlachty dowodzą iż Macedończycy malowali czasem hełmy.

Mogła to być jedna z oznak wysokiego statusu. Malowany hełm, który czasem jeszcze dodatkowo przyozdabiano piórami lub końskim włosiem, musiał kosztować o wiele więce


j niż zwykły noszony przez przeciętnego falangitę. Mogli sobie na niego pozwolić weterani, którzy zdobyli liczne łupy i nagrody od wodza.

I slowly come back to systhematical work on Lysimach's army. After finishing all command stands it's time for some elite units.

I finished second stand of elite phalanx - veterans who were fighting in Alxander the Great's armies. One of the distinct features of these warriors are painted helmets. Paintings from tombs of the Macedonian nobility show that Macedonians sometimes painted their helmets.

It could have been a mark of high status. Painted helmet with feathers or horse hair plumes must have costed much more than an average phalangite helmet. Only veterans who gained much booty and awards were able to wfford one.


środa, 10 kwietnia 2013

Dowódca królewskiej jazdy/ Commander of the royal cavalry

Ostatnie z dowództw armii Lizymacha - dowództwo królewskiej jazdy.

Królewska jazda (ile basilike) to elitarna formacja w armii każdego z diadochów, złożona z towarzyszy (hetairoi), czyli wojowników dobranych przez władcę i najczęściej tworzących jego świtę. Gdy sam król nie prowadził ich do boju z pewnością powierzał dowództwo swojemu najlepszemu wodzowi. Taki dowódca mógł kierować również innymi jednostkami jazdy.


Podstawka przedstawia wysokiego rangą oficera oraz przybocznego kawalerzystę. Oficer ma ozdobny hełm z pióropuszem i jest uzbrojony w miecz - dłuższy niż te używane przez piechotę. Kawalerzysta nie ma hełmu, ale posiada typową dla elitarnej kawalerii broń - długą włócznię zwaną xystonem.
Xyston mierzył około 3,5 - 4 metry. Był wykorzystywany podczas szarży i prawdopodobnie trzymany oburącz. Tego typu bronią walczył między innymi Aleksander Wielki, co zostało pokazane na mozaice przedstawiającej bitwę pod Issos.


Last of the Lysimach's army commands - command of the royal horsemen

Royal cavalry (ile basilike) was an elite formation in armies of the Diadochi, composed of companions (hetairoi) - warriors chosen by the king and usually composing his entourage. When king himself wasn't leading them to battle they were surealy led by the most skilled and experienced commanders. Such commander could have been a commander of the entire cavalry.Stand shows high rank officer and a bodyguard. Officer has an ornamented helmet with the crest and is ared with a sword - longer than the usual infantry sword. Cavalryman has no helmet but has a thypical weapon of the elite cavalry - a long spear called xyston.
Xyston had about 3,5-4 m length. It was used during the charge and probably held in both hands. This type of weapon was used by Alexander the Great what was shown on the mosaic depicting battle of Issos.