czwartek, 30 grudnia 2010

Etolowie - czas zaczynać/ Aitolians - time to start

Na koniec roku postanowiłem rozpocząć pracę nad nową armią do DBA - Etolami.

Na pierwszy ogień poszła lekka piechota (psiloi). W całej Grecji starożytnej składała się ona z ludzi nie mogących sobie pozwolić na ekwipunek hoplity. Wśród Etolów, ludu góralskiego, nie mającego większych miast, była bardzo istotną częścią armii.

At the end of the year I've decided to start work on new DBA army - Aitolians

First light infantry (psiloi). In the entire ancient Greece it was composed of people who couldn,t afford to buy hoplite equipement. Among Aitolians, mountainous people who didn,t have any large cities it was a key element of the army.

Wiecej tła historycznego armii przedstawie przy okazji prezentacji kolejnych jej elementów.

I will give more historical bakground while presenting next elements of this army.


Lekka piechota walczyła przy pomocy oszczepów, wykorzystując trudny teren. Tylko niektórzy wojownicy byli wyposażeni w miecze lub sztylety służące do walki wręcz z wrogimi harcownikami.

Light infantry was fighting with javelins, using difficult terrain. Only some of warriors had swords or knives to fight against enemy skirmishers in hand to hand combat.

Nierzadko wojownicy lekkiej piechoty walczyli nago. Może się to nam wydawać dziwne, ale w rzeczywistości było bardzo logicznym i praktycznym rozwiązaniem. Walczących w lekkiej piechocie nie było stać na jakiekolwiek nawet najskromniejsze pancerze. Natomiast dostanie się do rany tkaniny z rozdartej szaty powodowało, że nawet niewielka rana mogła zakończyć się zakażeniem i śmiercią.

Often psiloi were fighting naked. It may seem strange to us but in reality it was a logical and practical solution. Light infantry warriors couldn't afford even the cheapest armour. When torn apart clothes parts contacted with the wound it could cause infection and make even small wound deadly.

Od dłuższego czasu zastanawia mnie dlaczego formacja psiloi nie jest popularna wsród grup rekonstrukcyjnych? Mozna ją przecież odtworzyć bardzo małym kosztem. Nie trzeba nawet wydawać pieniędzy na szycie ubrań z epoki :)

For some time I wonder why psiloi are not popular among reenactment groups. They can be recreated with very small amount of spendings. One does not even have to buy clothes from the period to reenact psiloi :)


Ponieważ jest to ostatni post w roku 2010 zyczę wszystkim czytelnikom i czytelniczkom wszystkiego najlepszego w roku 2011


wtorek, 28 grudnia 2010

Prezenty i zapowiedzi/ Gifts and announcements

Święta, święta i po świętach.
Oczywiście nie mogło przy okazji zabraknąć figurek.

Christmas, Christmas, and it's after Christmas
Of course Christmas means also new figures.

Na początek jeden z prezentów, który przygotowałem - rycerz herbu Odrowąż (koniec XIII - pierwsza poł. XIV w.). Figurka 25mm znaleziona wśród "części zamiennych" odrestaurowana i na nowo pomalowana.

First, one of the gifts I've prepared - knight with Odrowąż coat of arms (end of 13th - first half of the 14th century). 25mm figure found among spare parts, restored and repainted.

Przed świętami zdążyłem jeszcze zakupić nową armię do DBA - Etolów.

Before Christmas I bought new DBA army - Aitolians

Wewnątrz pudełka 15mm figurki Xystona - u góry od lewej - lekka jazda, lekka piechota (psiloi) oraz dowódcy, na dole hoplici.

Inside the box 15mm Xyston figures - in the upper row from the left - light horse, light infantry (psiloi) and commanders, below hoplites.

Wśród prezentów, które otrzymałem nie mogło zabraknąć... figurek oczywiście.
Kolejna armia do DBA, tym razem Kapadocka. Jak więc widać od początku przyszłego roku będzie co malować.

Among presents that I got there were also... figures of course.
Another DBA army - Kappadokians. As You see I will have a lot of figures to paint in the new year.

piątek, 24 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.4)/ Viriato against Rome (4)

Bitwę zakończyło finałowe starcie trzech legionów z gwardią wodza i warbandem broniącymi się w centrum na wzgórzu
Battle finished with clash of three legions with general's guard and a warband defending a hill.

Iberowie wyszli z ostatniej walki zwycięsko, nie ponosząc strat, a przy tym niszcząc dwa standy legionistów.

Iberians were victorious not suffering any looses and kiling two stands of legionaries.

W bitwie obie strony poniosły niewielkie straty - Iberowie: oddział lekkiej piechoty i pół kolejnego oraz dwa oddziały procarzy, Rzymianie: połowa legionu i połowa oddziału welitów.
Iberom udało się utrzymać pozycje na wzgórzach.

Bitwę można więc uznać za remis.

Both sides had light causalties - Iberians: two units of slingers, unit of light infantry and half of another one. Romans: half of a legion and half of velites unit.
Iberians managed to hold their positions on hills.

Batle can be regarded as a draw.

czwartek, 23 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.3)/ Viriato against Rome (3)


Sytuacja po trzeciej turze - lewe skrzydło Iberów załamało się. W centrum warbandy i gwardia wodza trzymają szyk, ale są zagrożeni atakiem na flankę przez jazdę. W tle lewe skrzydło Iberów złożone z jazdy prze do przodu

Situation after the 3rd turn. Left wing of the Iberian army collapsed. Centre is held by warbands and guard but is threatened by the flank attack of Roman cavalry. In the background Iberian cavalry continues its push forward.


W krytycznym momencie Iberom udaje się podciągnąć jednostki które dotychczas nie chciały się ruszyć. Lewe skrzydło na razie uratowane dzięki nadejściu procarzy i lekkiej piechoty.
Również druga grupa lekkiej piechoty i procarzy wkracza do akcji na prawym skrzydle. Warbandy cofają się na szczyt wzgórza, aby tam zorganizować obronę.

In this critical moment Iberians manage to move units that earlier failed to move. Left wing was saved by fresh units of slingers and light infantry. Also on the right light infantry and slingers move into action. Warbands reorganise their line and retreat to the top of the hill to establish defence.

Rzymianie odpowiadają natarciem na prawym skrzydle, prowadzonym przez sojuszników, welitów i konnych skirmisherów. W centrum Viriatus używa zasady specjalnej aby przeszkodzić Rzymianom w wykonaniu rozkazu. Legiony nie mogą więc ruszyć do walki.

Romans react with attack on their right wing using auxilia, velites and mounted skirmishers. In the centre Viriatus uses his special ability to cancel Roman order, so legions fail to move.

Ku swojemu zaskoczeniu atakujący Rzymianie zostają odepchnięci. Legion traci stand w walce z iberyjską lekką piechotą ukrywającą się w lesie.

To their surprise Romans are pushed back. Legion loses a stand in attack against light infantry hiding in a wood.

Sytuacja po piątej turze, w której Iberowie reorganizowali obronę, a na prawym skrzydle ich jazda ostrzeliwała jeden oddział welitów i legion ukrywające się w lesie, niszcząc jeden stand welitów. W centrum zmasowany ostrzał warbandów zdołał zniszczyć dwa standy welitów.
Rzymianie obeszli lewą flankę Iberów i szykowali się do ataku.

Situation after 5th turn. Iberians reorganised their defence. On their right wing cavalry was shooting at one legion and velites hiding in a wood killing one stand of velites. In the centre massed shooting of warbands eliminates two stands of velites. Romans manage to circle Iberian left flank and were getting ready to attack.

środa, 22 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.2)/ Viriato against Rome (2)

W kolejnej turze lekka jazda Iberów zaatakowała Welitów broniących wzgórza i została przez nich odparta tracąc jeden stand. Reszta kawalerii (w tle) zaczęła natomiast objeżdżać lewe skrzydło Rzymian nie napotykając przy tym oporu.
Na pierwszym planie lekka piechota Iberów próbowała zająć wzgórze, ale nieudany test dowodzenia sprawił, że jeden z oddziałów stał się nieufny wobec plemiennych wodzów i do końca bitwy miał gorsze modyfikatory dowodzenia.

In the next round Iberian mounted skirmishers charged velites occupying the hill only to be pushed back loosing a stand. Rest of the cavalry began to circle Roman left flank not meeting any resistance. In the foreground light infantry tried to occupy a hill but a command blunder resulted with one of the units becoming unreliable.


Rzymianie szybko odpowiedzieli. Welici ze wzgórza (ci którzy odparli szarżę) zrobili w tył zwrot i zaszarżowali iberyjskich procarzy. Oznaczało to, że nie mogli oni uciec przed zbliżającą się linią legionów. Jeden z legionów zajął wzgórze na które wcześniej nie mogli wkroczyć iberyjscy wojownicy.

Romans responded quickly. Velites (ones that repelled the charge) charged back of Iberian slingers blocking them retreat from advancing legions. One of the legions advanced to the hill in the foreground.

Rzymscy konni harcownicy i ciężka jazda zaatakowali wojowników zablokowanych u podnórza wzgórza. Zniszczyli jeden oddział, tracąc jedynie stand skirmisherów.

Roman mounted skirmishers and heavy cavalry charged two units of Iberian warriors and destroyed one unit loosing only one stand of skirmishers.

Bitwa zaczęła przyjmować niekorzystny obrót dla Iberów, którzy stracili dwa oddziały procarzy i jeden wojowników nie niszcząc nawet połowy oddziału wroga.

Things started to go bad for Iberians who lost two units of slingers and one of light infantry not destoying even half of enemy unit.


wtorek, 21 grudnia 2010

Viriatus przeciw Rzymowi (cz.1)/ Viriato against Rome (1)

Pierwsi ruszyli Iberowie. Na pierwszym planie lekka piechota, dalej wzgórze zajęte przez warbandy i osłaniane przez procarzy, w tle cała jazda. Jak widać część jednostek plemiennych nie śpieszyła się do walki i dwie grupy lekkiej piechoty i procarzy.

Iberians were first to move. In the foreground light infantry. In the centre warbands screened by slingers occupy the hill. In the background entire cavalry. As You can see some tribal units failed to move and remained in the back.
Widząc ruchy wroga rzymskie legiony także ruszyły do przodu. Na lewym skrzydle welici zajęli wzgórze.
Seeing enemy movement legions also moved forward. On the left wing velites occupied a hill.

Armie po pierwszej turze ruchów/ Armies after first turn

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Viriatus przeciwko Rzymowi/ Viriato against Rome


W ostatnią niedzielę armia konfederacji iberyjskich plemion pod wodzą Viriatusa stanęła do pierwszej walki z rzymskimi okupantami

Last Sunday army of the confederation of Iberian tribes unified by Viriato marched into first battle against Romans.

Armia Iberów składała się z pięciu oddziałów lekkiej piechoty walczacej jako harcownicy, pięciu oddziałów procarzy, dwóch warbandów (Luzytanów i Celtyberów), gwardia wodza (będąca również warbandem) oraz jazda składajaca się z oddziału mieszanego jazdy i piechoty, lekkiej jazdy i dwóch grup kawalerii. Dowództwo objęło dwóch wodzów plemiennych oraz sam Viriatus

Iberian army was composed of 5 units of light infantry fighting as skirmishers, five units of slingers, two warbands (Lusitanian and Celtiberian) and commanders guard. Cavalry was composed of mixed cavalry-infantry unit, light horse and two cavalry units.


Rzymianie wystawili armię złożoną z czterech oddziałów welitów, trzech oddziałów sojuszników, sześciu grup legionistów, ciężkiej jazdy oraz konnych harcowników.

Roman army was composed of four groups of velites, three allied infantry, six units of legionaries, light horse and cavalry.

Bitwa miała sie odbyć w górzystym terenie półwyspu Iberyjskiego. Po lewej i prawej stronie pola widać tez niewielkie lasy.
Battle was to take place in mountainous region of Iberian Peninsula. On the left and right side You can also see small woods.

Ciąg dalszy nastapi/ More to follow

wtorek, 14 grudnia 2010

W imię Aszur/ In the name of AshurJest wielki, niewygodny i taranuje wszystko na swojej drodze - każdy chciałby taki mieć!

Kolejnym elementem asyryjskiej armii jest element dowódczy a ściślej mówiąc król w czterokonnym dużym rydwanie.

It's huge, uncomfortable and rams everything on its path - everyone would like to have one!

The next element in my Assyrian army is a king in big four horse chariot.


Rydwan to konwersja perskiego rydwanu z kosami z zestawu Old Glory. Polegała ona na odcięciu kos i częściowej wymianie załogantów. Woźnica otrzymał asyryjski hełm z masy modelarskiej. Sam król (po lewej) oraz trzeci załogant to figurki z zestawu asyryjskich ciężkich łuczników Old Glory.

Chariuot is a conversion from Persian scythed chariot set by Old Glory. I've cut of scythes and changed crewmen. The driver got an Assyrian helmet from modelling putty. King himself (on the left) and third crew member are Old Glory Assyrian heavy archers figures.

Rydwan ozdobiony jest podobizną boga Aszura oraz sztandarem z jego wizerunkiem. Patronował on temu w czym Asyryjczycy sie specjalizowali - wojnie. Był również naczelnym bogiem w ich panteonie, więc idealnie pasuje do królewskiego rydwanu.

Aszur był przedstawiany w formie uskrzydlonego dysku. W dysk wpisany był wizerunek brodatego wojownika trzymającego łuk.

Chariot is decorated with picture of Ashur and standard representing him. Ashur was a god of what Assyrians specialised in - war. He was also their main god so he suits well to the royal chariot.

Ashur was pictured as a disc with wings. Inside this disc was a picture of bearded warrior holding a bow.

niedziela, 12 grudnia 2010

Iberowie - projekt zakończony! Iberians - finished project!


Udało się! Ukończyłem armię Iberów pod wodzą Viriatusa. Oto grupowe zdjęcie wojowników konfederacji plemion wyruszających do walki z rzymskimi okupantami

Success! I've finished Iberian army of Viriato. It is a group picture of the army of tribal confederation marching to fight Romans.

Armia składa się z:
 • Czterech oddziałów procarzy
 • Pięciu oddziałów wojowników walczących przy pomocy oszczepów w luźnym szyku
 • Dwóch warbandów złożonych ze średniej piechoty w bardziej zwartym szyku (w centrum)
 • Gwardii wodza także złożonej ze średniej piechoty (środek szyku, z tyłu)
 • Dwóch oddziałów jazdy (na skrzydłach)
 • Oddziału mieszanego piechoty i jazdy (lewe skrzydło)
 • Lekkiej jazdy (prawe skrzydło)
 • Trzech dowództw
 • Wodza - Viriatusa
Army is composed of:
 • Four groups of slingers
 • Five units of warriors with javelins in loose formation
 • Two warbands of medium infantry in closer formation (in the centre)
 • General's guard - also nedium foot (centre in the back)
 • Two cavalry units (on both wings)
 • Combined horse (left wing)
 • Light Horse (right wing)
 • Three comands
 • General - Viriato

sobota, 11 grudnia 2010

Hiszpańska jazda/ Spanish cavalry

Niemal ukończyłem pracę nad armią starożytnych "Hiszpanów" (Iberów). Wkrótce mam nadzieję zamieścić na blogu jej zdjęcie.

Tymczasem ostatnie oddziały jakie ukończyłem

I've nearly finished ancient "Spanish" (Iberian) army. Soon I hope to show its picture on my blog.

In the meantime two units I recently finished.

Na początek jazda. Cięższa od tej którą prezentowałem wcześniej, ponieważ wyposażona we włócznie służące do walki wręcz oraz lekkie skórzane pancerze.

First - cavalry. Heavier than this presented earlier because having spears for hand to hand combat and light leather armours.


Drugi oddział jest o wiele ciekawszy. Jest to charakterystyczna dla armii iberyskich jednostka łącząca lekką piechotę i jazdę.
Reprezentuje ona albo lekką piechotę wyposażoną w konie i zsiadającą z nich tuż przed walką, albo mieszaną grupę w której lekka piechota towarzyszyła jeździe.

Second unit is more interesting. It is a characteristic for Iberian armies combined horse unit - combining light horse and light infantry.
It represents mounted light infantry that was dismounting before the fight or a mixed unit in which light horse and foot skirmishers fought together.


piątek, 10 grudnia 2010

Asyryjskie dowództwo/ Assyrian command

Kolejny element projektu asyryjskiego - dowództwo kawalerii.

Another element of Assyrian project - cavalry command.

Armia asyryjska która przygotowuję pochodzi z okresu w którym jazda zyskiwała na znaczeniu w stosunku do rydwanów.
Wcześniej istniała niemal wyłącznie lekka jazda niekiedy zorganizowana na zasadzie dwóch współdziałających jeźdźców, jednego prowadzącego dwa konie, a drugiego strzelającego z łuku.

Assyrian army that I prepare comes from the period when cavalry was gaining importance on a cost of chariots.

In ewarlier times cavalry was almost entirely light horse. Sometimes it fought in teams of two riders, one driving both horses and second shooting a bow.

W okresie młodoasyryjskim pojawiła się opancerzona jazda nadajaca się do walki wręcz. Zaczynają w niej służyć przedstawiciele wysokich rodów.

Ci wojownicy reprezentują właśnie takich możnych. Mają charakterystyczny pancerz, który przejęli później między innymi Persowie.

In young Assyrian period armoured cavalry appears that is able to fight in hand to hand combat. Nobles begin to serve in cavalry.

This stand represents such warriors. They have characteristic armour that was later used also by the Persians.


Miałem pewne kłopoty ze znalezieniem wzoru odpowiedniego sztandaru. Asyryjczycy nie uzywali sztandarów z tkaniny.
Na jednej ze stron poświęconych starożytnej symbolice znalazłem zamieszczony obok rysunek.

Moje dowództwo otrzymało więc bardzo uproszczony model podobnego znaku. Prawdopodobnie były one wykonywane brązu lub złota.

I had some difficulties in finding out how Assyrian standards looked like. They were much different from what we now call a standard. On one of the websites on ancient symbols I've found this drawing.

My command got much simplified model of similar sign. Probably such signs were made of gold or bronze.


Figurki Old Glory 10mm. Moim zdaniem przeciętnej jakości, ale wystarczająco precyzyjne i dobrze wyrzeźbione.

Old Glory 10mm figures. In my oppinion of rather average in quality but sufficiently detailed and well sculpted.

środa, 8 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.4) / DBA Tournament (part 4)

Dobrnąłem wreszcie do konca relacji z turnieju DBA.

I've finally managed to post final part of the reprort from DBA tournament.


Ostatnia bitwa była jednocześnie walką o pierwsze miejsce. Moi Trakowie stanęli naprzeciw Partów. Planowałem jak najlepiej wykorzystać trudny teren.
In last battle that was also a struggle for the first place my Thracians were facing Parthians. I was planing to use terrain that was working in my favour.
Niestety na lewej flance Partowie znakomicie wykorzystali swoją lekka jazdę i zaatakowali od tyłu. Zbytnia pewność siebie się nie opłaciła. Tym razem Trakowie ponieśli klęskę.

Gratulacje dla MiSIa za zwycięstwo w turnieju. Mnie tym razem przypadło drugie miejsce.

Unfortunatelly on the left flank Parthians wisely used their light horse atacking thracian formation from the back. It came out that in this battle I was too overconfident. This time Thracians lost the battle.

Congratulations for MiSIO for winning the tournament. This time I was at the second place.

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.3) / DBA Tournament (part 3)Kolejna bitwa przeciwko średniowiecznym Węgrom. Trakowie znowu okazali się obrońcami, więc mogłem wystawić dużo ciężkiego terenu pomagającego w walce z jazdą.

Next battle against Magyars. thracians were in defence again and I placed a lot of difficult terrain to aid my infantry in clashes agains cavalry.


Na prawej flance Traków auxilia broniła się w lesie przed szarżami kawalerii dowodzonej przez węgierskiego generała.

Przez moment zagrozony był też tracki obóz, jednak atakująca lekka jazda została odepchnięta i zaszachowana przez trackich harcowników. Następnie lekka jazda zatakowana przez auxilię uciekła poza pole walki,

On the right flank auxilia was defending from the forres from cavalry charges led by Magyar general.

For a moment Thracian camp was in danger. However attacking light horse was pushed back and later caught by Thracian skirmishers. Later this LH unit attacked by auxilia ran off the battlefield.

Ostatecznie Trakowie odepchneli jazdę, zadając jej straty dwóch elementów. Węgrzy przygotowali się do brony na wzgórzu, madrze ustawiając jednostki tak że byli w tym miejscu nie do ruszenia.

Jednak w centrum tracka auxilia uderzyła od boku na węgierską jazdę, wsparta przez własną jazdę i zadała Węgrom decydujace straty. Zwycięstwo znowu po stronie Traków, choć w pewnym momencie, gdy w niebezpieczeństwie był obóz, sytuacja stała się dramatyczna.

Finally Thracians pushed back the cavalry killing two elements. Magyars regrouped and prepared defence on the hill so wisely that they couldn't be successfully attacked there.

However in the center Thracian auxilia supported by the light horse attacked flank of the LH and killed fourth element wining the game. Victory for thracians despite the fact that when their camp was attacked they were in a desperate position.

niedziela, 5 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.2)/ DBA tournament (part 2)Druga bitwa przeciwko średniowiecznym Anglo-Irlandczykom, czyli trochę rycerstwa, łuczników oraz lekkiej irlandzkiej piechoty.

Second battle against Anglo-Irish - some knights, archers and light Irish infantry.

Bitwa rozstrzygnęła się na lewym skrzydle Traków. Udało się na nim zniszczyć wrogą auxilię oraz lekką piechotę. Decydująca była walka na wzgórzu, gdzie Trakom udało się odeprzeć opancerzoną piechotę wspieraną przez łuczników (mieli dużo szczęścia, ponieważ byli atakowani od boku). Następnie Trakowie zniszczyli czwarty element przeciwnika - wspomnianą piechotę z mieczami.

Zwycięstwo!

Battle was decided on the Thracian left flank. They managed to destoy Irish auxilia and light infantry. Decisive clash took place on the hill in the middle. Thracians managed o push back swordsmen and archers (they were lucky because they were being attacked from the flank). After this success Thracians destoyed fourth element of the enemy - mentioned swordsmen.

Victory!

czwartek, 2 grudnia 2010

Turniej DBA (cz.1) / DBA Tournament (part 1)

W Warszawie odbył się pierwszy turniej nowego sezonu ligi DBA. Turniej zorganizowany niemal bez zarzutu dzięki zaangażowaniu Greebo. Miałem również okazję spotkać znajomych grających w DBA. Byłem jednym z 10 uczestników turnieju, wystawiając oczywiscie swoich ulubionych Traków.

First tournament of the new DBA season took place in Warsaw. Thanks to Greebo's commitment its organisation was nearly perfect. I had an occasion to meet fellow DBA gamers. I was one of 10 participants and played my favourite Thracian army.

Pierwsza bitwa przeciwko Kartaginie. Jej losy długo się ważyły, a atak kartagińskich włóczników (po lewej) przełamał tracką linię obrony.

First battle was against Carthaginians. Course of battle was still changing. In one moment Carthaginian spearmen (on the left) managed to break thracian line of defence.

Jednak na innym odcinku, wykorzystując przewagę terenu Trakowie kontratakowali i zabili kartagińskiego generała, wygrywając starcie.
However in another place Thracians used terrain to counterattack and managed to kill Carthaginian general winning the battle.