poniedziałek, 30 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (3)

Na lewym skrzydle wojsk polskich pancerni ruszyli do przodu starając się zaatakować od boku szwedzką piechotę.
On Polish left wing pancerni moved forward to attack flank of the Swedish infantry.

Na prawym skrzydle wojsk polskich husaria ruszyła przeciwko szwedzkim rajatom. Inny oddział rajtarów rozpoczął manewrowanie aby uderzyć na jej skrzydło.
On Polish right wing hussars moved against Swedish reiters. Otrher unit of reiters started to maneouver to attack iots flank.

Na prawym skrzydle rajtarzy zaszarżowali i rozbili jeden z oddziałów pancernych/ On the right wing reiters attacked and routed one unit of pancerni.


Na lewym skrzydle wojsk polskich pancerni ostrzelali piechotę, po czym uderzyła na nią husaria. Wykorzystała ona w pierwszej szarży swoje lance, co oznaczało możliwość przerzucenia wszystkich kości, które nie trafiły.
On the left wing Pancerni were shooting at the infantry and later hussars charged against it using lances - what means that they were able to re roll all failed attack dice.

Na prawym skrzydle husaria uporała się w końcu z rajtarami i uderzyła na Szkotów. Próbowali oni zareagować ogniem obronnym na krótkim dystansie, lecz nie przeszli testu/ On the right wing hussars managed to destroy reiers and attacked Scots. They tried to use defensive fire on point blank range but failed the test.
Na lewym skrzydle husaria ponosiła ciężkie straty, jednak powoli rozbijała piechotę/ On the left wing hussars suffered heavy loses but the infantry also suffered loses.

Dragoni rozbili ostatni oddział rajtarów prawego skrzydła armii szwedzkiej/ Dragons managed to destroy last unit of reiters of Swedish right wing.
Lewe skrzydło, husaria chwilowo od;parta/ Left wing first charge of hussars repulsed.

Decydujące było kolejne uderzenie husarii, które złamało szwedzką piechotę, a w efekcie cała armię/ Next charge of hussars was decisive because it routed Swedish infantry and the entire army.

Strona polska straciła jeden oddział Tatarów, jednych pancernych, a dwa oddziały husarii poniosły znaczne straty.
Polish side lost one unit of Tatars and one pancerni unit. Two units of hussars suffered heavy loses.

sobota, 28 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (2)

Na prawym skrzydle Szwedów rajtarzy próbowali przeprowadzić szarżę na lekka jazdę tatarską jednak nie udało im się to.
On the right wing of Swedish army reiters tried to charge Tatar light horse but didn't succeed.

Tatarzy wycofali się za polskich dragonów. Szarżowany oddział może wykonać reakcję taką jak wycofanie się lub kontrszarża, łatwiejszą, albo trudniejszą taką jak ostrzał nacierających.

Tatars retreated behind Polish dragons. Charged unit may react and make easier reaction such as countrcharge or evade or more difficult one such as shooting.

Rajtarzy zaszarżowani przez pancernych skorzystali z okazji do reakcji i wykonali kontrszarżę. Pancerni mają dodatkową zasadę pozwalającą przed szarżą oddać salwę z pistoletów.
Reiters charged by pancerni used their reaction to countercharge. Pancerni used their special ability to unleash volley of pistol fire just before melee.

Pancernym udało się rozbić rajtarów/ Pancerni managed to rout reiters.
W tym samym czasie na drugim skrzydle armi wciąż przygotowywały się do pierwszych szarż/ at the same time on the other wing armies were still seeking positions for first charges.

Husaria na prawym skrzydle wojsk polskich/ Hussars on the right wing of Polish forces.

Szkoccy najemnicy w służbie szedkiej rozpoczęli ostrzał pancernych z prawego skrzydła wojsk polskich/ Scottish mercenaries in Swedish service unleashed volley against pancerni on the right wing of the Polish army.
Polscy dragoni ostrzeliwują kolejny oddział rajtarów/ Polish dragons shoot at another unit of reiters.

Bitwa w decydującym momencie/ Battle at the deisive moment.

czwartek, 26 maja 2016

Polska kontra Szwecja/ Poland vs Sweden (1)

Niedawno miałem okazję wypróbować nowy system - Baroque wydany przez włochów z Dadi&Piombo.
Recently I had an occasion to test new system - Baroque - issued by Italians from Dadi&Piombo.

Pierwszą bitwę testową rozegraliśmy armiami Polski i Szwecji w pierwszej połowy XVII wieku.
The test battle was played with Polish and Swedish armies f the early 17th Century

 Szwedzi po lewej, siły polskie po prawej. Podobnie jak w Impetusie w Baroque oddziały mogą być bazowane dowolnie, ponieważ straty nie oznaczają zdejmowania podstawek.
Swedes on the left, Polish forces on the right. Similarly as in Impetus units may be based on one big stand.

 Lewe skrzydło wojsk polskich rucha na Szwedów. Składa się z lekkiej jazdy tatarskiej, dragonów, pancernych oraz husarii.
Polish lft wing advances - it's composed of Tatar light horse, dragoons, pancerni cavalry and hussars.


Szwedzi wysuwają do przodu prawe skrzydło. Ruchy w systemie mogą być pojedyncze lub wielokrotne. Ruch wielokrotny wymaga wykonania testów. Jeśli jednostka ich nie przejdzie zostaje zdezorganizowana.
Swedes move their right wing. In this system movement may be single or made many times. Moving many times requires passing tests. If a unit fails the test it becomes disorganised.


Szwedzcy rajtarzy dezorganizują się po podwójnym ruchu. Dragoni wysuwają się na pozycje strzeleckie.
Swedish reiters become disorganised after double move. Dragins take up firing positions in front of the line.

 Tatarzy szarżują na szwedzkich dragonów. Szarża może być wykonywana na zasięg dalszy niż ruch, jednak wymaga rzutu kością. Nieudana szarża oznacza stanięcie przed wrogiem i dezorganizację.
Tatars charge Swedish dragons. Charge may be made on distance longer than movement but requires throwing dice. Unsuccessful charge means stopping in front of the enemy and disorder.
 Tatarom udaje się dopaść przeciwnika, jednak dragoni rozbijają ich w walce wręcz. W walce w zależności od rodzaju oddziału rzuca się odpowiednią liczbą kości. Trafiają 6 oraz pary 5.
Tatars manage to catch the enemy but dragons rout them in the melee. During combat adequate number of dice is thrown. Hits are on 6's and double 5's.

Uderza jednak drugi oddział Tatarów, który rozbija dragonów/ However second unit of Tatars charges again and routs dragons.

sobota, 21 maja 2016

Druga colunela/ Second colunela

 Druga hiszpańska colunela, czyli formacja łącząca pikinierów, arkebuzerów oraz ciężką piechotę z tarczami i mieczami (rodoleros).
Second colunela - formation combining pikemen, arquebusiers and heavy infantry - sword and bucklers (rodoleros).

Mam nadzieję, że już wkrótce zaprezentuję gotową armię hiszpańską z czasów Wojen Włoskich. Pozostał jeden oddział jazdy i dowództwa.
I hope that soon I'll be able to present finished Spanish army of the Great Italian Wars. Only one cavalry unit and commands left to finish.
Figurki Old Glory/
Figures Old Glory

czwartek, 19 maja 2016

Hiszpańscy arkebuzerzy/ Spanish arquebusiers

 Dwie podstawki hiszpańskich arkebuzerów, kolejne elementy koluneli.
Hiszpanie byli prekursorami jeśli chodzi o łączenie arkebuzerów i pikinierów w jednej formacji.

 Two stands of Spanish arquebusiers - next elements of colunela.
Spaniards wereprecursors of combining arquebusiers and pikemen in one formation.


niedziela, 15 maja 2016

Włoscy arkebuzerzy/ Italian arquebusiers

Kolejny oddział do armii francuskiej. Tym razem są to włoscy arkebuzerzy. W czasach Wojen Włoskich znajdujące się na półwyspie Apenińskim księstwa i republiki zapewniały najemników lub oddziały sojusznicze obu walczącym stronom. Jednym z ważniejszych sojuszników Francji było między innymi księstwo Ferrary, współdziałające z siłami francuskimi w latach 1508-1517.

Większość księstw i republik zmieniała jednak strony w zależności od sytuacji politycznej jak na przykład Wenecja, czy Państwo Papieskie.

 
Next unit for the French army. This time arquebusiers. During Great Italian Wars duchies and republics of the Itralian Peninsula were providing mercenaries or allied troops for both sides. One of the biggest allies of France was a duchy of Ferrara alied from 1508-1517.

However most of the countries switched sides according o political situation like Venice and Papal State.

Ten duży oddział włoskich akebuzerów, to kolejna jednostka pomalowana przez mojego kolegę, którego bloga znajdziecie pod tym adresem http://yori-hobby.blogspot.com/
Moje jest z całości podstawkowanie.

This big unit of arquebusiers is a next of units painted by my friend. You can see his works on his blog: http://yori-hobby.blogspot.com/
Mine is basing of all figures.

piątek, 13 maja 2016

Hiszpańscy pikinierzy/ Spanish pikemen

Kolejna podstawka hiszpańskich pikinierów do drugiej coluneli, którą obecnie szykuję.
Another stand of Spanish pikemen for the second colunela I'm curretly working on.Przy okazji kilka słów o ich hełmach. Wszyscy mają wczesną wersję moriona, czyli hełmu wzorowanego na używanych przez Maurów, przyjętego na uzbrojenie wkrótce po rekonkwiście.

Ponieważ są to pikinierzy z pierwszego szeregu mają również lepsze pancerze.

At this occasion few words about their helets - early type of Spanish morion, coming from moorish armour and incorporated into Spanish arsenal after the Reconquest.

Because these are front rank pikemen they also have breastplates.

poniedziałek, 9 maja 2016

Lew Trocki/ Leo Trotsky

Lew Trocki, jeden z wodzów Rewolucji Październikowej. Podobno był fanem pistoletu Mauzer C96, zwanego też Bolo od bolszewickich komisarzy politycznych, którzy często go używali. Mauzer C96 był zwany również Piotrem Malarzem od przydomku londyńskiego anarchisty, który w roku 1911 wraz z grupą bojowców zgotował "gorące" przywitanie londyńskiej policji używając właśnie tych pistoletów.
Leo Trotsky, one of the leaders of the October Revolution. He was a fan of the Mauser C96 pistol - called Bolo from Bolshevik commisars that frequently used them or Peter Painter from London anarchist, who in 1911 with his armed group using mausers gave a "warm welcome" to a London police.
Trocki, został przedstawiony właśnie ze swoją ulubioną bronią. Figurka pochodzi z limitowanej edycji "Giganci w miniaturze" wypuszczonej przez miesięcznik "Wargames Illustrated". Posłużyła mi za testowanie technik malarskich przy malowaniu figurek 28mm. Czy test wypadł pozytywnie? Oceńcie sami.
Trotsky was depicted with his favourite weapon. Figure comes from limited range "Giants in miniature" made by "Wargames Illustrated" magazine. For me it was a test of painting techniques. Was this test passed? You have to judge for yourself.


niedziela, 1 maja 2016

Święto ludzi pracy/ Labour day


Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Pracy/
Best wishes on the occasion of the International Labour Day