czwartek, 30 sierpnia 2012

Niemiecki szesnastowieczny dowódca/ German 16th Century commander

 

Konny dowódca landsknechtów lub kawalerii. Tym razem połączenie figurki Essex Miniatures z koniem bez bardingu z Venexii. Wydał mi się on lepszy niż oferowany w zestawie koń Essex'a.

Dowódca nosi pełną, płytową zbroję. Jednak, zwłaszcza w XVI wieku dowódcy w polu często występowali już nie w hełmie, ale w nieograniczającym pola widzenia typowym kapeluszu, lub nawet z gołą głową.

Najemne kompanie landsknechtów dysponowały własnymi, profesjonalnymi sztabami. Ich dowódca gromadził wokół siebie grupę doświadczonych oficerów i dopiero mając tą kadrę przystępował do zaciągu.

Ten dowódca może z równym powodzeniem być także dołączony na przykład do armii zbuntowanych chłopów, jako jeden z rycerzy rabusi (tzw. raubritter) lub najemników walczących w zamian za łupy.

 

Next commander of landsknechts or cavalry. This time it's a mix of Essex Miniatures and Venexia figures. An unbarded horse comes from Venexia range, because in my oppinion it's better than this included in Essex command set.

Commander has a full plate armour. However, especially in 16th century commanders in the field often instead of helmet wore a hat that didn't limit their eyesight or even were bareheaded.

Mercenary landsknecht companies had their own professional hedquaters. Commander of the company was gathering a group of experienced officers and after employing them he was starting to enlist soldiers.

This commander may also be attached to peasant armies as one of the robber knights (raubritters) or mercenaries fighting for loot.

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wona Szwabska (3)/ Swabian war (3)

 Starcie pikinierów. Po lewej wygrywają landsknechci, po prawej Szwajcarzy.
Clash of pikemen - on the left won by landsknechts and on the right bt the Swiss.
 
 Trwa walka w centrum. Żadna ze stron nie uzyskuje przewagi. Ostrzał arkebuzerów i lekkiej artylerii dezorganizuje tylko niemieckich pikinierów, którzy szybko się zbierają.

Clash in the centre is a stalemate. Arquebusers and light artillery disorganise German pikemen for a short time.

 Pościgi za pokonanym przeciwnikiem wykonywane przez obie strony.
Both sides chase beaten enemy
 
 Po lewej szwajcarscy pikinierzy ścierają się z niemieckimi żandarmami, pikinierzy obu stron wybijają uciekającego przeciwnika. W centrum wyrównana walka, po prawej szwajcarscy pikinierzy zbliżają się do żandarmów.

On the left Swiss pikemen clash with German cavalry and pikemen of both sides massacre beaten enemy. In the centre still a stalemate and on the right Swiss pike advances towars gendarmes.
 
 Pikinierzy uderzają na żandarmów na prawym skrzydle, ale zostają pobici.
Pikemen attack gendarmes on German right byut are beaten back

 Żandarmi ścigają pobitych Szwajcarów, podczas gdy druga grupa szwajcarskich pikinierów uderza na landsknechtów.
Gendarmes chase Swiss pikemen and second battlegroup of pikemen attack landsknechts.
 
Koniec bitwy. Na lewym skrzydle Niemców kawaleria uległa szwajcarskim pikinierom. Landsknechci, którzy wcześniej pokonali inny oddział pikinierów nie umieli przełamać oporu drugiego. W centrum Szwajcarzy wreszcie pokonali średnią piechotę (verloren haufen) i złamali landsknechtów. Żandarmi nie zdołali się zwrócić w bok, aby zmienić przebieg starcia, ponieważ byli zajęci dobijaniem uciekających pikinierów. Bitwa zakończyła się okupionym ciężkimi stratami zwycięstwem Szwajcarów.

End of the battle. On the left wing German cavalry was defeated by pikemen. Landsknechts that destroyed swiss pikemen were unable to defeat the second battlegroup. In the centre finally the Swiss managed to beat the verloren haufen and disorganise landsknechts. Gendarmes were unable to help because they were locked in chasing the remains of pikemen they previously defeated. Victory for the Swiss but a very bloody one.

wtorek, 21 sierpnia 2012

Wojna Szwabska (2)/ Swabian war (2)

 Niemieccy kusznicy wkraczają na wzgórze w centrum pola walki, ale ich ostrzał okazuje się nieskuteczny. Ruszają na nich szwajcarscy halabardnicy.

German cossbowmen enter the hill in the middle of the battlefield but their fire is ineffective. Swiss halberdienrs attack them.

 Na lewym skrzydle Niemców artyleria ostrzeliwuje pikinierów, a landsknechci szykują się do odparcia szarży Szwajcarów.
On German left wing artillery shoots at Swiss pikemen and landsknechts prepare to recieive charge.
 


 Pikinierzy obu stron tuż przed starciem. Ostrzał artylerii zdezorganizował jeden z oddziałów Szwajcarów.
Pikemen of both armies before melee. Artillery managed to distrupt one of Swiss battlegroups.

 Pikinierzy ścierają się. Dowódcy stają w pierwszych szeregach, żeby zagrzewać swoich ludzi do walki.

Pikemen clash. Commanders stand in front ranks to encourage their men to fight better.
 
Po lewej starcie pikinierów. W centrum niemieccy kusznicy zostali wybici i Szwajcarscy halabardnicy uderzyli na średnią piechotę (verloren haufen) wspierają przez piknierów. Po prawej żandarmi obserwują nacierających Szwajcarów, a arkebuzerzy zwrócili się aby ostrzeliwać flankę pikinierów.

On the left clash of pikemen. In the centre after defeating cossbowmen Swiss halberdiers attach German verloren haufen supported by pikemen. On the right gendarmes observe enemy pikemen advancing and arquebusers shoot at the faln of pikemen.

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wojna Szwabska (1)/ Swabian war (1)

W ostatni weekend miałem okazję rozegrać bitwę z Wojny Szwabskiej 1499 roku. Naprzeciw siebie stanęły armie Konfederacji Szwajcarskiej oraz Ligii Szwabskiej

Last weekend I had an opportunity to play a battle from Swabian war of 1499 between Swiss Confederacy and Svabian League.

 Widok zza linii Ligii Szwabskiej. Po lewej stronie opancerzona kawaleria, dwie baterie artylerii oraz dwie grupy pikinierów. W centrum kusznicy, średnia piechota (verloren haufen) i pikinierzy. Na prawym skrzydle żandarmi oraz arkebuzerzy.

Szwajcarzy w dwóch grupach. Na zdjęciu z lewej trzy oddziały pikinierów i konni arkebuzerzy, po p[rawej halabardnicy i dwie grupy pikinierów. Do przodu wysunięci arkebuzerzy i lekkie działa. Najbardziej na prawo, w lesie, kusznicy.

Battlefield from behind Swabian lines. On the left cavalry, two units of artillery and two battlegroups of pikemen. In the centre Cossbowmen, medium infantry (verloren haufen) and pikemen. On the right wing gendarmes and arquebusers.

Swiss deployed in two groups. On the left (on the photo) mounted arquebusers and three battlegroups of pikemen. On the right halberdiers and two units of pikemen. In the front row arquebusers and light cannons, on the right in the forrset, cossbowmen.
 

 Szwajcarscy piknierzy, arkebuzerzy i lekkie działa/ Swiss pikemen, arquebusers and light cannons.
 
 Pikinierzy na szwajcarskim prawym skrzydle oraz dowództwo.
Pikemen of the Swiss right wing and command.

 Pierwsze ruchy/ Initial moves
 Pierwsza walka. Niemieccy arkebuzerzy wybijają szwajcarskich kuszników na wzgórzu. First melee. German arquebusers destroy Swiss cossbowmen battlegroup on a hill.


niedziela, 19 sierpnia 2012

Czarna Kompania - kolejni pikinierzy/ Black Company - more pikemen

 

Jedną z zalet Floriana Geyera były jego dyplomatyczne talenty. Miedzy innymi dzieki nim uzyskał wsparcie niektórych miast, a co za tym idzie dostęp do ich arsenałów (w XVI wieku większość miast posiadała własne milicje, przeznaczone do obrony). Niektóre źródła twierdzą, że jego Czarna Kompania składała się z ciężkiej jazdy. Zapewne jej oddział wchodził w skład sił Geyer'a. Jednak podstawą Czarnej Kompanii były lokalne milicje i zapewne tylko część przedstawicieli drobnej szlachty walczyła konno. Dlatego podstawową bronią powstańców z pewnością była pika.

Pika królowała na szesnastowiecznym polu walki w Europie Zachodniej. Liczyła 4-5 metrów (z biegiem czasu długość pik ulegała skróceniu, jednak w pierwszej połowie XVI wieku były one najdłuższe). Służyła do osłony piechoty przed atakiem jazdy, jednak nie tylko. Częste były starcia pikinierów. Wówczas decydowała zwartość szeregów, a także ich liczba. Głębsza formacja mogła uzyskać większy impet i była silniejsza przy towarzyszącemu walce przepychaniu się.


One of Florian Geyer's qualities were his diplomatic skills. That's why he gained support from several cities. It meant he had access to their arsenals (in 16th Century most cities had their militias for defence). Some sources say that Geyer's Black Company was composed of heavy cavalry. Undoubtedly a unit of cavalry was a part of Geyer's forces. However the core of the Black Company must have been composed of local militia and only some petty noblemen could afford horses. That's why the main weapon of the insurgents was a pike.

Pike was dominating the 16th Century West European battlefields. It measured 4-5 metres (later it was becoming shorter, but at the beginning of the 16th Century it has reached its greatest length). It served to protect foot troops from cavalry charge but not only. It was often when pikemen clashed against pikemen. Holding formation and its depth was decisive in such circumstances. Deeper formation had more power to push the enemy.

środa, 15 sierpnia 2012

Pikinierzy naprzód! Spearmen forward go!


 Kolejna podstawka Czarnej Kompanii.

Czarna kompania powstała w 1525 roku w Rothenburgu - mieście we Frankonii. Jej dowódcą został szlachcic i dyplomata Florian Geyer. W jej skład weszli mieszczanie i okoliczni chłopi służący wcześniej w lokalnej milicji. Dołączyła również szlachta powiązana z Geyerem (w XVIwiecznych Niemczech służba w piechocie obok ludzi niższego stanu, nie przynosiła szlachcie ujmy).  Początkowo kompania liczyła około 600 ludzi. Główną motywacją żołnierzy była niechęć do katolickiego kleru oraz książąt uciskających zarówno mieszczan jak i chłopów.

Florian Geyer poprowadził swoich ludzi w sojuszu ze zbuntowanymi chłopami do Szawbii, gdzie zdobywał zamki oraz posiadłości szlacheckie i ufortyfikowane klasztory. Czarna kompania odniosła szereg zwycięstw nad wysłanymi przeciw niej oddziałami książęcymi (tzw. Ligii szwabskiej).


Another stand of the Black Company

Black Company was created in 1525 in Rothenburg in Francony. Its commander was a nobleman and diplomat Florian Geyer. Company included burghers and peasants who earlier served in local militia. Also parto of nobility allied with Geyer entered the ranks (in 16th Century Germany it wasn't a dishonor for a nobleman to serve in infantry with people of lower classes). initially Company has numbered around 600 men. Their main motivation was hostility towards clergy and princeses that exploited burghers and peasants alike.

Florian geyer led his men in alliance with revolted peasants to Svabia where they were taking castles, residences and fortified monasteries. Black Company also has several times beaten the enemy forces of the Svabian League.

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Dowódca chłopskich powstańców/ Peasant rebels commander

 
W 350 poscie na blogu kontynuuję tematyke Wojen Chłopskich.

Oto chłopski rewolucjonista z XVI wieku, a raczej dowódca armii zbuntowanych chłopów.

Przywódcami podczas wojny chłopskiej byli religijni liderzy tacy jak Tomasz Muntzer, albo ludzie mający doswiadczenie wojskowe. Nie brakowało bezrobotnych najemników oraz przedstawicieli drobnej szlachty czy mieszczaństwa nienawidzących książąt i magnatów, a przy tym gotowych wzbogaćić się na pladrowaniu ich własności.

Mój dowódca przedstawia dowodzacego Czarną Kompanią (nie samego Floriana Geyera, ale jednego z jego oficerów), w stroju landsknechta i z dwurecznym ciężkim mieczem. Obok niego stoi powstaniec trzymający sztandar buntowników. Symbolem walczących chłopów był but na białym tle. Symbolizował on walkę, czy też rozdeptanie tyranii szlachty oraz katolickiego kleru.

Landsknecht to figurka Venexii 15mm, natomiast sztandarowy to skonwertowany... ateński wioślarz (Xyston 15mm).


In 350th post on my blog I continue Peasant Wars theme

Here we have a peasant revolutionary from the 16th Century - commander of the peasant army.

Peasants were led by religious leaders such as Thomas Muntzer or commanders that had a military experience. There were mant unemployed mercenaries and petty noblemen or burghers who hated rich nobility and princes and wanted to gather some loot from plundering their posessions.

My commander represents leader of the Black Company (not Florian Geyer himself but one of his officers) in landsknecht equipment with two handed heavy sword. Next to him is a peasant rebel with a standard. A shoe on a white background was a symbol of fighting peasants. It symbolised struggle and stomping out tyranny of princes and catholic clergy.

Landsknecht is Venexia 15mm figure. A standard bearer is a heavily converted... Athenian rower from Xyston.


piątek, 10 sierpnia 2012

Czarna Kompania/ Black Company


Landsknechci byli jednym z podstawowych rodzajów wojsk biorących w latach 1524-1526 udział w tłumieniu powstań chłopskich w Niemczech, w czasach tak zwanej Wojny Chłopskiej.
Sytuacja nie była jednak tak jednoznaczna. W Niemczech było wielu najemników poszukujących pracy. część znalazła ja w wojskach Ligii Szwabskiej i książąt walczących z buntownikami. Nawet te oddziały były jednak uważane za niezbyt chętne do walki i skłonne do sprzeciwu. Landsknechci stawiali żądania finansowe, a często odmawiali walki z chłopami, na których nie można było zdobyć bogatych łupów.

Znaleźli się także tacy, którzy otwarcie stanęli po stronie powstania, albo ze względu na pochodzenie klasowe (wśród landsknechtów byli też chłopi oraz ubożsi mieszczanie) lub licząc na łupy w zdobytych klasztorach czy rezydencjach szlachty.

landsknechts were the main troops used in 1524-1526 to suppress peasants uprisings in Germany during so called Peasants War. However the situation wasn't one sided. There were many mercenaries seeking job in Germany. Many found it under Swabian League banners. However even these troops were often percieved as unreliable and rebelious. Landsknechts were presenting financial demands and often refiused to fight peasants because such fight wasn't giving them oportunity to plunder.

There were also landsknechts on the side of peasants both from the class reasons (peasants and poorer burghers were also among landsknechts) and opportunity to loot taken monasteries or residences of nobility.  
 
Czarna kompania Floriana Geyera to jeszcze inny przypadek. ten szlachcic, który stanął po stronie powstania wyszkolił i uzbroił co najmniej 600 członków lokalnej milicji na modłę landsknechtów. Była to jedna z regularnych jednostek walczących po stronie powstańców.

Black company of Florian Geyer is an another case. This petty nobleman equipped and trained at least 600 of his local militia to become landsknechts. It was one of the regular units fighting on the side of the rebels.

środa, 8 sierpnia 2012

Mieszko kontra Hodon czyli testowanie Impetusa/ Mieszko vs Hodon - testing Impetus (2)

 Starcie kawalerii obu stron przez dłuższy czas było nierozstrzygnięte/ For a long time clash of cavalry was a draw.

 Na lewym skrzydle armii Mieszka łucznicy ścierają się z niemieckimi harcownikami, w centrum trwa walka jazdy

On the left Polish archers clash with German skirmishers and in the centre melee continues.

 Na lewym skrzydle walka łuczników Mieszka z harcownikami oraz kawalerią niemieckich sojuszników.

Left wing - archers confront skirmishers and auxiliary German cavalry.

 Starcie jazdy rozstrzygnięte. Hodon stracił jeden oddział, armia Mieszka dwa.

Clash of cavalry finally decided. Odo lost one unit and Mieszko two.

 Dalszy ciąg starcia w centrum. Tym razem na tarczowników Mieszka uderzyli sprzymierzeni z Hodonem czescy rycerze.

Further action in the centre. Mieszko's shield bearers are attacked by Bohemian knights.

 Zostali jednak odparci i zdezorganizowani, a w międzyczasie kawaleria Mieszka uporała się z innym oddziałem niemieckiej jazdy.

However knights were repulsed and in the menatime cavalry of Mieszko managed to rout one unit of German knights.

Losy bitwy ważyły się do samego końca. Na szczęście polskim tarczownikom udało się dopaść i rozbić najpierw czeską jazdę, a później włóczników Hodona, tym samym łamiąc jego armię.

Outcome of the battle layed in ballance till the end. Luckily Polish shield bearers managed to break Czech cavalry and Odo's spearmen, breaking his entire army.

Muszę przyznać, że Basic Impetus spodobał mi się. Wiele w rozgrywce zależy od umiejętnego wykorzystania wspomnianego impetu. Daje on dużą przewagę szarżującemu. Jednak trzeba pamiętać, że łatwo ponieść straty, a w miarę ich ponoszenia oddział walczy coraz słabiej i staje się zdezorganizowany. Oddziały w Impetusie są duże, a przez to niestety mało manewrowe.

Podsumowując - dobrze oddaje on specyfike starć wczesnego średniowiecza czy średniowiecza jako takiego, gdy decydującym czynnikiem były przełamujące szarże jazdy. Nie jestem z kolei przekonany co do wykorzystywania go przy bitwach bardziej manewrowych armii takich jak Partowie, Scytowie czy Mongołowie.

I must admit that I liked Basic Impetus. The outcome of the game depends largely from skilfull use of impetus. It gives superior position to charging unit. However such unit can easily suffer causalties and its fighting abilities decrease and it finally becomes disorganised. 
Units are big and not very manouverable.

To summarise - Impetus is good to refight middle ages battles because the cavalry charge was a key factor in most of them. I'm not convinced about using Impetus to play battles of more manouverable armies such as Mongols, Parthians or Scythians.

niedziela, 5 sierpnia 2012

Mieszko kontra Hodon czyli testowanie Impetusa/ Mieszko vs Hodon - testing Impetus (1)

Field of Glory oraz DBA to dwa główne systemy w które obecnie grywam. Uważam jednak, że czasami należy spróbować czegoś nowego.

Jakiś czas temu mieliśmy z kolegą okazję przetestować Basic Impetusa - systemu bitewnego będącego produktem włoskim, a dostępnego w różnych językach, w tym po polsku.

Bitwę testową stoczyły armie z X wieku n.e. - Mieszka I oraz "Niemcy" margrabiego Hodona. Miałem okazję dowodzić siłami "polskimi"

Field of Glory and DBA are two main systems I cvurrently play. However I'm for trying also others.

Some time ago we had an opportunity to play Basic Impetus - Italian made system available in various languages, also in Polish.

Test battle was fought by 10th Century armies of Mieszko I and Germans of Margrave Odo. I had an opportunity to command the "Polish" army.

Poniżej kilka zdjęć z rozgrywki/ Below several photos of the game.

 Obie armie - na lewo siły Mieszka I, na prawo Hodona / Both armies Mieszko I and his forces on the left, Odo on the right.

widok z za pleców tarczowników Mieszka I / Perspective from behind the shield bearers of Mieszko I
 

 Tarczownicy kosztem dezorganizacji ruszają do przodu szybkim ruchem/ Shield bearers choos the fast move on the cost of disorganisation.

Obie armie przed zderzeniem. Zauważcie chorągiew Mieszka I. Według wielu historyków tradycyjne godło Polski to biały paw, który dopiero później zmienił się w orła (świadomie lub w wyniku złej interpretacji późniejszych wytwórców sztandarów i pieczęci).

Armies before melee. Note the banner of Mieszko I. Some historians say that the traditional coat of arms of Poland included a white peacock that was later transformed (due to misinterpretation by seal and banner makers or conscious decision) into a white eagle.